หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 04/02/2566 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ในไตรมาสที่ ๑ (ด่วนมาก มท ๐๘๐๙.๔/ว ๒๑๙๙) สน.บถ. 18/10/2554 18/10/2554
ส่งคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (มท ๐๘๐๑.๑/๒๖๕) สล. 18/10/2554 18/10/2554
ส่งคำสังสำนักนายกรัฐมนตรี (มท ๐๘๐๑๑/๒๖๔) สล. 18/10/2554 18/10/2554
การแต่งตั้งเจ้าพนักงานออกบัตร สล. มท ๐๘๐๑.๑/๒๖๑ 17/10/2554 17/10/2554
แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ สล. 17/10/2554 17/10/2554
การแต่งตั้งเจ้าพนักงานออกบัตร สล. มท ๐๘๐๑.๑/๒๖๒ 17/10/2554 17/10/2554
แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ สน.สส. มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๑๙๖ 17/10/2554 17/10/2554
ขอเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปและประเมินผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ และครอบครัวไปใช้ในการดำเนินงาน สน.สส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๑๙๔ 17/10/2554 17/10/2554
การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกค่าตรวจสุขภาพประจำปี รายการ ค่าตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-ray) กค. มท ๐๘๐๓/ว๒๑๙๐ 14/10/2554 17/10/2554
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ]
สน.คท. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๒๑๘๗ 14/10/2554 14/10/2554
การประชุมหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๒/ว๑๓๗ 14/10/2554 14/10/2554
ยกเลิกการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม กค. มท ๐๘๐๓/ว๒๑๘๓ 13/10/2554 14/10/2554
สรุปผลการประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี ๒๕๕๔ เรื่อง สู่ ๑ ทศวรรษพัฒนาระบบราชการ
[เอกสารแนบ]
กพร. มท ๐๘๑๒/ว๗๖, ว๒๑๗๕ 13/10/2554 13/10/2554
ขอความร่วมมือการดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ที่มีความจำเพาะและเข้มข้นเป็นพิเศษ กศ. มท ๐๘๙๓.๔/ว๔๓๐๐ 13/10/2554 13/10/2554
ข่าวกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง มท.๑ เน้นย้ำ อปท. เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สล. 13/10/2554 13/10/2554
ขออนุมัติสมทบค่าก่อสร้างอาคารเรียน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๕๒ (จังหวัดสงขลา) กศ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/๙๐๘๙ 13/10/2554 13/10/2554
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียนและครุภัณฑ์ทางการศึกษา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ (จังหวัดนครปฐม) กศ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/๙๐๘๘ 13/10/2554 13/10/2554
การจัดสรรเงินเหลือจ่ายของโครงการตามแผนปฎิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ.๒๕๕๒ กศ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๒๑๗๗ 13/10/2554 13/10/2554
สำรวจข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับ ๖-๘ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๖/ว๓๔๐ 13/10/2554 13/10/2554
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ สน.บถ. ด่วนมาก มท ๐๘๐๙.๔/ว๒๑๗๓, ว๒๑๗๒ 12/10/2554 13/10/2554
first previous ข้อมูลที่ 17401 - 17420 จาก 25851 next last