หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 04/02/2566 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แจ้งรายชื่อผู้ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำและประกวดสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียสำหรับแท็บเล็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กศ. มท 0893.2/ว1755 06/08/2556 06/08/2556
หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล กรณีระยะเวลาการเช่าที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ สน.คท. มท 0808.4/ว13 05/08/2556 06/08/2556
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว1752 06/08/2556 06/08/2556
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ครั้งที่ 3 สน.บถ. มท 0809.4/ว1748 05/08/2556 06/08/2556
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนเงินเหลือจ่ายโครงการระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศในระบบ GFMIS
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค. มท 0803/ว1751 05/08/2556 06/08/2556
ประชาสัมพันธ์โครงการตรวจติดตามการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกและคัดเลือกสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2556 สน.สส. มท 0891.3/ว1749 05/08/2556 06/08/2556
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)
[บัญชีจัดสรรงบประมาณ]
กศ. มท 0893.3/ว1707 29/07/2556 05/08/2556
แนวทางปฏิบัติในการจัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว3169 05/08/2556 05/08/2556
ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง สล. มท 0801.1/ว62 05/08/2556 05/08/2556
งดใช้ห้องประชุม 1 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย สล. มท 0801.1/ว61 05/08/2556 05/08/2556
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ. - 02/08/2556 02/08/2556
สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน กค. มท 0803/ว1739 02/08/2556 02/08/2556
โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 8 พ.ศ.2557 กศ. มท 0893.2/10241 01/08/2556 02/08/2556
โครงการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน "ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น" รุ่นที่ 6
[บัญชีรายชื่อ]
สน.บถ. มท 0809.5/ว51 01/08/2556 02/08/2556
การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสังคมศึกษาของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/10267 02/08/2556 02/08/2556
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี สน.บถ. มท 0809.4/ว1732 01/08/2556 02/08/2556
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[รายชื่อ]
กศ. มท 0893.2/ว1736 01/08/2556 02/08/2556
เพิ่มเติมรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยเพื่อการขอประเมินวิทยฐานะและพัฒนาการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สน.บถ. มท 0809.4/ว1738 01/08/2556 01/08/2556
ประกาศผลผู้ได้รับทุนรัฐบาลมาเลเซียระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2556 กศ. มท 0893.2/ว1733 01/08/2556 01/08/2556
สำรวจรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กจ. มท 0802.2/ว1729 31/07/2556 01/08/2556
first previous ข้อมูลที่ 14781 - 14800 จาก 25851 next last