หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 01/04/2566 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 23 สน.บถ. มท 0809.3/ว1343 07/08/2557 07/08/2557
สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนเมษายน 2557
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ. มท 0809.4/ว15 06/08/2557 07/08/2557
การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว กม. มท 0804.5/ว1342 06/08/2557 07/08/2557
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว1337 06/08/2557 06/08/2557
สื่อการเรียนการสอนโครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส ประจำปี 2557 กศ. มท 0893.2/ว1335 06/08/2557 06/08/2557
การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารและการรับโอนข้าราชการประเภทอื่นซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว67 06/08/2557 06/08/2557
โครงการฝึกอบรมโครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ใหม่ของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[รายชื่อ]
สน.บถ. มท 0809.5/ว83 06/08/2557 06/08/2557
การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 ของจังหวัด กศ. มท 0893.4/ว1331 05/08/2557 06/08/2557
การรายงานคะแนนผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 สน.มถ. มท 0892.3/ว1330 05/08/2557 05/08/2557
การดำเนินการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
[เอกสารแนบ]
สน.บถ. มท 0809.4/ว1326 05/08/2557 05/08/2557
การได้รับเงินประจำตำแหน่งสำหรับหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล สน.บถ. มท 0809.2/ว35 08/04/2557 05/08/2557
การโอนเงินภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนกรกฏาคม 2557
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว1322 04/08/2557 04/08/2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว/ปฐมนิเทศ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยฯ
[รายชื่อ]
สบ.พถ. มท 0807.3/ว1323 04/08/2557 04/08/2557
การประชาสัมพันธ์คัดเลือก (ผู้หญิงเก่ง 2558) และ (องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น 2558) สน.พร. มท 0890.4/6056 28/07/2557 04/08/2557
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 21 สน.บถ. มท 0809.3/ว1320 04/08/2557 04/08/2557
การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2557 รุ่นที่ 10 สน.บถ. มท 0809.9/ว21 04/08/2557 04/08/2557
บันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน (เพิ่มเติม) กค. มท 0803/ว1307 04/08/2557 04/08/2557
การฝึกอบรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2557 และการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณปี พ.ศ.2549-2556 สน.คท. มท 0808.2/ว1307 31/07/2557 04/08/2557
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 สน.บถ. มท 0809.3/ว1312 01/08/2557 01/08/2557
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว1311 01/08/2557 01/08/2557
first previous ข้อมูลที่ 13941 - 13960 จาก 26140 next last