หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 04/02/2566 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว815 22/05/2557 23/05/2557
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว782 19/05/2557 23/05/2557
การประชุมวิชาการครอบครัวศึกษาระดับชาติ ประจำปี 2557 เรื่อง ครอบครัวอบอุ่น...พลังการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย สน.มถ. มท 0892.1/ว817 22/05/2557 23/05/2557
ประกาศเลื่อนกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ครั้งที่ 2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ. - 23/05/2557 23/05/2557
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงวิธีการ ขั้นตอน และการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปี 2557 (รุ่นที่ 6) ศส. - 23/05/2557 23/05/2557
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของ สถ. ประจำปี 2557 กพส. มท 0810.4/819 22/05/2557 22/05/2557
การดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557 กศ. มท 0893.4/ว816 22/05/2557 22/05/2557
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพท้องถิ่นอำเภอในฐานะผู้ช่วยเหลือนายอำเภอในการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2557 กม. มท 0804.1/ว813 21/05/2557 21/05/2557
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องเพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา สล. มท 0801.2/ว803 20/05/2557 21/05/2557
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 12 กศ. มท 0893.4/ว765 14/05/2557 20/05/2557
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 11 กศ. มท 0893.4/ว764 14/05/2557 20/05/2557
ดำเนินการตรวจสอบบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการครู และพนักงานครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2555 (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2555 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554-วันที่ 30 กันยายน 2555)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ. มท 0809.4/ว805 20/05/2557 20/05/2557
การอบรมโครงการฝึกอบรมการจัดเก็บภาษีและการบังคับภาษีค้างชำระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว797 19/05/2557 20/05/2557
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2557 กพส. มท 0810.4/ว787 19/05/2557 19/05/2557
โครงการทุนการศึกษาข้าราชการรุ่นที่ 10 กพส. มท 0810.4/ว785 19/05/2557 19/05/2557
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว781 19/05/2557 19/05/2557
ขอให้ดำเนินการวางระบบควบคุมและติดตามผลการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว777 16/05/2557 19/05/2557
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2557 กศ. มท 0893.2/ว784 19/05/2557 19/05/2557
การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2557 กศ. มท 0893.2/ว783 19/05/2557 19/05/2557
รายชื่อข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ ผู้บริหารและสมาชิกสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2556 สน.บถ. - 19/05/2557 19/05/2557
first previous ข้อมูลที่ 13921 - 13940 จาก 25851 next last