หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 29/03/2566 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว57 13/08/2557 13/08/2557
การฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวาจาระหว่างประเทศชั้นสูง (Advanced Oral Communication Course: AOCC) รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8 กพส. มท 0810.4/ว44 13/08/2557 13/08/2557
การคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 กม. มท 0804.5/ว1353 08/08/2557 08/08/2557
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 กศ. มท 0893.4/ว1351 08/08/2557 08/08/2557
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุม สถ. ครั้งที่ 7/2557 สล. มท 0801.2/ว200 08/08/2557 08/08/2557
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2557 สล. มท 0801.2/ว1350 08/08/2557 08/08/2557
ขอเลื่อนโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.9/ว316 27/02/2557 08/08/2557
เปลี่ยนแปลงการประชุมเพื่อปฐมนิเทศผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 ชุดที่ 5 สน.บถ. มท 0809.6/ว1348 07/08/2557 07/08/2557
โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบ e-Plan ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กพส. มท 0810.5/ว1347 07/08/2557 07/08/2557
การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและกิจกรรมส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ผ่านการบำบัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กพส. มท 0810.3/ว1341 06/08/2557 07/08/2557
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 24 สน.บถ. มท 0809.3/ว1344 07/08/2557 07/08/2557
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 23 สน.บถ. มท 0809.3/ว1343 07/08/2557 07/08/2557
สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนเมษายน 2557
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ. มท 0809.4/ว15 06/08/2557 07/08/2557
การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว กม. มท 0804.5/ว1342 06/08/2557 07/08/2557
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว1337 06/08/2557 06/08/2557
สื่อการเรียนการสอนโครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส ประจำปี 2557 กศ. มท 0893.2/ว1335 06/08/2557 06/08/2557
การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารและการรับโอนข้าราชการประเภทอื่นซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว67 06/08/2557 06/08/2557
โครงการฝึกอบรมโครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ใหม่ของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[รายชื่อ]
สน.บถ. มท 0809.5/ว83 06/08/2557 06/08/2557
การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 ของจังหวัด กศ. มท 0893.4/ว1331 05/08/2557 06/08/2557
การรายงานคะแนนผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 สน.มถ. มท 0892.3/ว1330 05/08/2557 05/08/2557
first previous ข้อมูลที่ 13901 - 13920 จาก 26111 next last