หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 10/06/2566 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการจากผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยม และบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี 2547 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 25/04/2547
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการจากผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยม และบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี 2547 ตำแหน่งนิติกร 3 25/04/2547
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการจากผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยม และบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี 2547 ตำแหน่งนิติกร 4 25/04/2547
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการจากผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยม และบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี 2547 ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง 3 25/04/2547
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งุคคลเข้ารับราชการจากผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยม และบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี 2547 ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง 4 25/04/2547
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปี พ.ศ. 2547
[เอกสารแนบท้าย]
25/04/2547
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นิติกร ประจำปี พ.ศ. 2547
[เอกสารแนบท้าย]
25/04/2547
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครอง ประจำปี พ.ศ. 2547
[เอกสารแนบท้าย]
25/04/2547
การขยายเวลาการรายงานและการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 22/04/2547
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 22/04/2547
การนำเสนอแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2547 -2551 ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 22/04/2547
การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 22/04/2547
การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 22/04/2547
การปรับระบบเชื่อมโยงเครือข่าย Internet ตำบล ของกลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและกลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
22/04/2547
ขอเชิญติดตามรับชมและรับฟังการอ่านสารของ รมว.มท. เนื่องในโอกาสวันเทศบาล 22/04/2547
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายโภคิน พลกุล) เนื่องในโอกาสวันเทศบาล 22/04/2547
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายโภคิน พลกุล) เนื่องในโอกาสวันเทศบาล ประจำปี 2547
[ฟังสาร]
22/04/2547
อักษรย่อของหน่วยงานในสังกัด สถ. 22/04/2547
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน 21/04/2547
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน 21/04/2547
first previous ข้อมูลที่ 26121 - 26140 จาก 26451 next last