หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 29/03/2566 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ข้อมูลรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 30/03/2547
ข้อมูล รายรับ-รายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2541-2545 (รหัสจังหวัด) 29/03/2547
แจ้งรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (เพิ่มเติม) 29/03/2547
แจ้งรายชื่อผู้บริหารท้องถิ่นที่เข้ารับตำแหน่งใหม่เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 29/03/2547
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ Internet ตำบล ระยะที่ 1,2,และ 3
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
26/03/2547
การสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกข้าราชการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 26/03/2547
แนวทางในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเพิ่มเติม
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
26/03/2547
การกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษเพิ่มเติม 25/03/2547
การปฏิบัติตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 25/03/2547
ซักซ้อมแนวทางการออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนผู้เข้าร่วมมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 24/03/2547
การกำหนดรหัสหมวดรายจ่ายย่อยงกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศเพิ่มเติม 23/03/2547
การพัฒนาปรับปรุงตลาดสดในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 23/03/2547
การเบิกจ่ายเงินค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 23/03/2547
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าฝึกอบรม 23/03/2547
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอรับสิทธิพิเศษเกี่ยวกับการจำหน่ายภาชนะบรรจุย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากมันสำปะหลัง KU - GREEN 23/03/2547
หลักเกณฑ์การขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับ 4 ทั่วไป ระดับ 5 ทั่วไป และระดับ 6ว
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
23/03/2547
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 23/03/2547
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 23/03/2547
โครงการเปลี่ยนอาชีพพนักงานส่วนท้องถิ่น และการคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
23/03/2547
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2547
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
19/03/2547
first previous ข้อมูลที่ 25841 - 25860 จาก 26111 next last