หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 18/02/2563 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพยายามในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2547
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
20/08/2547
การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 18/08/2547
การสำรวจความต้องการรับโอนภารกิจและกำลังคนในฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่จะถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 18/08/2547
กฏกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526 17/08/2547
การเลือกผู้บริหารเทศบาลเพื่อเป็นกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.แทนตำแหน่งที่ว่าง 17/08/2547
การแก้ไขคำสั่งการมอบอำนาจหน้าที่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 17/08/2547
การแจ้งแนวทางการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งในระดับควบ 17/08/2547
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 17/08/2547
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.2547 รุ่นที่17ถึงรุ่นที่ 20 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 24 กันยายน 2547
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
17/08/2547
ประกาศรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 17/08/2547
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานส่วนตำบล และประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนตำบล ฯลฯ 17/08/2547
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 17/08/2547
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 17/08/2547
การคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรมของบุคลากรส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2547 16/08/2547
การปรับปรุงทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 16/08/2547
การแก้ไขรหัสบัญชีย่อย 16/08/2547
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ 16/08/2547
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 16/08/2547
รายงานการอนุมัติเงินกู้สามัญ ครั้งที่ 15/2547 16/08/2547
ภาพกิจกรรมโครงการตลาดดีมีมาตรฐาน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
10/08/2547
first previous ข้อมูลที่ 19921 - 19940 จาก 20487 next last