หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 31/03/2563 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การเบิกจ่ายเงินเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรณีพิบัติ 6 จังหวัดภาคใต้ 09/03/2548
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2547 09/03/2548
บัญชีรายชื่อผู้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2548 ระยะที่ 1 รุ่นที่ 18 ระหว่างวันที่ 21 - 25 มีนาคม 2548 04/03/2548
การปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์(นอกระดับควบ) 03/03/2548
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 03/03/2548
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ส่วนที่ 1
[ส่วนที่2]
03/03/2548
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ส่วนที่ 3
[ส่วนที่ 4]
03/03/2548
หารือค่าใช้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 03/03/2548
แจ้งมติคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) เรื่องการบริหารงานบุคคลในพื้นที่ชายแดน 3 จังหวัดภาคใต้ 03/03/2548
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 03/03/2548
รายงานการสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำสวนสาธารณะประจำตำบลในเขตพื้นที่(เพิ่มเติม) 02/03/2548
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2548 ระยะที่ 2 01/03/2548
บัญชีรายชื่อผู้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2548 ระยะที่ 1 รุ่นที่ 17 ระหว่างวันที่ 14-18 มีนาคม 2548 28/02/2548
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าสัมมนาหลักสูตร จนท/จพง.การเงินและบัญชี รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 7-18 มี.ค. 2548
[การเตรียมตัวเข้าอบรม]
25/02/2548
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2528
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
24/02/2548
บัญชีรายชื่อผู้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2548 ระยะที่ 1 รุ่นที่ 16 ระหว่างวันที่ 7-11 มีนาคม 2548 22/02/2548
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น 18/02/2548
การเบิกค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปีในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 17/02/2548
แผนการรับเด็กนักเรียนประจำปีการศึกษา 2548 (เฉพาะระดับชั้นอนุบาล 1/ประถมศึกษาปีที่ 1/มัธยมศึกษาปีที่ 1/มัธยมศึกษาปีที่ 4) 17/02/2548
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินและการขยายเวลาเก็บเงินไว้จ่ายภายหลังสิ้นปี 16/02/2548
first previous ข้อมูลที่ 19801 - 19820 จาก 20735 next last