หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 14/11/2562 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
หลักเกณฑ์การขอรับและการจ่ายบำเหน็จลูกจ้างตามโครงการจ่ายตรง 05/11/2547
แจ้งมติคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น(ก.กลาง) เรื่อง ปรับปรุงค่าตอบแทน(ค่าจ้าง) พนักงานจ้างทั่วไป และการกำหนดตำแหน่ง และเรื่อง ต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว 05/11/2547
โครงการเปลี่ยนอาชีพฯ ของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจำ 05/11/2547
ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2546 04/11/2547
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษและการแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ส่วนที่ 1)
[(ส่วนที่ 2)]
03/11/2547
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษและการแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ส่วนที่ 3)
[(ส่วนที่ 4)]
03/11/2547
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษและการแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ส่วนที่ 5)
[(ส่วนที่ 6)]
03/11/2547
การประกาศเรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ในราชกิจจานุเบกษา 03/11/2547
การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 03/11/2547
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 03/11/2547
การคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรมของบุคลากรส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2548
[บัญชีรายชื่อ]
01/11/2547
การแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดิน ร่วมกวาดล้างยาเสพติด ครั้งที่ 2 01/11/2547
การให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
01/11/2547
การโอนเงินภาษีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดือน ตุลาคม 2547
[รายละเอียด]
29/10/2547
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล 29/10/2547
บัญชีรายชื่อผู้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2548 ระยะที่ 1 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2547
[บัญชีรายชื่อฯ]
29/10/2547
สรุปผลการดำเนินการสนับสนุนงบประมาณอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ 2548 (ภาคเรียนที่ 2/2547) 29/10/2547
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 เพื่อสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร 28/10/2547
การดำเนินการตามมาตรการที่ 3 มาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ 28/10/2547
ซักซ้อมการตั้งงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 28/10/2547
first previous ข้อมูลที่ 19381 - 19400 จาก 20108 next last