หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 23/10/2562 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฎิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2547 22/11/2547
มอบหมายให้ข้าราชการรับผิดชอบการตรวจราชการ 22/11/2547
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 22/11/2547
ขอเชิญชวนพับนกกระดาษเพื่อสันติภาพและสงบสุข
[วิธีพับนก]
19/11/2547
บัญชีรายชื่อบุคลากรท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกอบรมหลักสูตรปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 22
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
19/11/2547
บัญชีรายชื่อบุคลากรท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกอบรมหลักสูตรปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 23
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
19/11/2547
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 19/11/2547
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น 18/11/2547
การจัดสรรงบประมาณเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำถ่ายโอนบุคลากร 17/11/2547
บัญชีรายชื่อผู้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2548 ระยะที่ 1 รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 13-17ธันวาคม 2547 17/11/2547
ปรับแผนดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2548 17/11/2547
การช่วยเหลือลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวในระบบราชการ 12/11/2547
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2548 เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา 12/11/2547
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2548 เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ 12/11/2547
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2548 เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12/11/2547
คำสั่งเลื่อนข้าราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 7 จำนวน 3 ราย และแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 7 จำนวน 1 ราย 12/11/2547
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการ ระดับ 8 ไปปฏิบัติหน้าที่ใหม่จำนวน 4 ราย 12/11/2547
บัญชีรายชื่อผู้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2548 ระยะที่ 1 รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 2547
[บัญชีรายชื่อ]
12/11/2547
การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 10/11/2547
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษชั่วคราวของข้าราชการในช่วงปรับโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรมใหม่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547 10/11/2547
first previous ข้อมูลที่ 19241 - 19260 จาก 19996 next last