หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 23/05/2562 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 22/04/2547
การปรับระบบเชื่อมโยงเครือข่าย Internet ตำบล ของกลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและกลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
22/04/2547
ขอเชิญติดตามรับชมและรับฟังการอ่านสารของ รมว.มท. เนื่องในโอกาสวันเทศบาล 22/04/2547
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายโภคิน พลกุล) เนื่องในโอกาสวันเทศบาล 22/04/2547
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายโภคิน พลกุล) เนื่องในโอกาสวันเทศบาล ประจำปี 2547
[ฟังสาร]
22/04/2547
อักษรย่อของหน่วยงานในสังกัด สถ. 22/04/2547
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน 21/04/2547
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน 21/04/2547
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการแก้ปัญหาสัมและความยากจนเชิงบูรณาการ 21/04/2547
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 21/04/2547
แนวทางปฏิบัติการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง 21/04/2547
การกำหนดเลขที่หนังสือออกของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 19/04/2547
การมอบหมายให้ รอง อสถ. ปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติราชการแทน อสถ. 15/04/2547
ขอให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประกันตัวผู้ต้องหาคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 15/04/2547
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น 15/04/2547
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดตั้งและยุบรวมสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
12/04/2547
การพิจารณาบำเหน็จความชอบแก่ข้าราชการผู้ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมตามมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
09/04/2547
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
09/04/2547
โครงการฝึกอบรม โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 09/04/2547
ให้ข้าราชการได้รับเงินตอบแทนพิเศษ 09/04/2547
first previous ข้อมูลที่ 18961 - 18980 จาก 19279 next last