หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 22/10/2562 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
โครงการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 28/06/2548
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลทางด้านการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2548 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 28/06/2548
ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/4835 เรื่อง ให้ท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด รายงานข้อมูลจำนวนงบประมาณและรายชื่อของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เดินทางไปต่างประเทศ 27/06/2548
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2548 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 16 ระหว่างวันที่ 8-12 ส.ค. 2548 27/06/2548
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนตำบล 27/06/2548
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล 27/06/2548
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ฯและรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ (ศูนย์กาญจนบุรี,ศูนย์สุราษฏร์ธานี,ศูนย์ภูเก็ต,ศูนย์สงขลา) 27/06/2548
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ฯและรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ (ศูนย์ขอนแก่น,ศูนย์ปทุมธานี,ศูนย์สมุทรปราการ,ศูนย์ระยอง) 27/06/2548
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ฯและรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ (ศูนย์เชียงใหม่,ศูนย์พิษณุโลก,ศูนย์นครราชสีมา,ศูนย์อุบลราชธานี) 27/06/2548
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 27/06/2548
ให้ท้องถิ่นจังหวัดและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินเข้าร่วมประชุมในวันอังคารที่ 28 มิ.ย. 2548 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสาร ดังนี้.. 27/06/2548
โครงการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24/06/2548
การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547-2548
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
23/06/2548
ข้อมูลจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 23/06/2548
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย อปพร. 23/06/2548
การดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ 22/06/2548
การขอรับบำเหน็จบำนาญของผู้เกษียณอายุประจำปี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2549 21/06/2548
การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง 21/06/2548
การเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับหน่วยงานเพื่อจ่ายให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานของรัฐ 21/06/2548
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2548 ระยะที่ 2 ในรุ่นที่ 15 ระหว่างวันที่ 1-5 ส.ค. 2548 21/06/2548
first previous ข้อมูลที่ 18801 - 18820 จาก 19992 next last