หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 22/03/2562 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การรณรงค์ล้างตลาดสดทั่วประเทศ 11/05/2547
การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด และสำนักงานท้องถิ่นอำเภอ ที่ได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
11/05/2547
การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับเบี้ยบำนาญ.. 11/05/2547
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน... 11/05/2547
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 11/05/2547
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของสถาบันพัฒนาบุคคลากรท้องถิ่น 11/05/2547
แนวทางการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน/ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2547 11/05/2547
โครงการอบรมติดตามการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2547
[เอกสารแนบ 1]
11/05/2547
การคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
10/05/2547
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
10/05/2547
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2547 10/05/2547
มติคณะรัฐมนตรีให้เร่งรัดดำเนินการตามยุทธศาสตร์และมาตรการที่สำคัญเร่งด่วนด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 30/04/2547
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ (Operating System) เครือข่าย ( Network) และ (Hardware) 30/04/2547
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการพื้นฐานสำหรับการใช้งานในสำนักงาน (Office) 30/04/2547
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการเขียนระบบงานก่อสร้าง (AutoCAD) 30/04/2547
แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานปกครอง (กลุ่มงานการบริหารงานบุคคลและพัฒนาท้องถิ่น) รุ่นที่ 3 30/04/2547
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2547 30/04/2547
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 28/04/2547
การดำเนินการตามโครงการ "กระจกท้องถิ่น" 28/04/2547
วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิจารณาลงโทษผู้ทิ้งงาน 28/04/2547
first previous ข้อมูลที่ 18641 - 18660 จาก 19005 next last