หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 27/06/2562 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกวารสาร ?ท้องถิ่น?
[ใบสมัคร]
30/11/2547
บัญชีรายชื่อผู้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2548 ระยะที่ 1 รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 10-14 มกราคม 2548
[บัญชีรายชื่อ]
30/11/2547
การเทียบตำแหน่ง 29/11/2547
ปัญหาการมอบอำนาจ "เจ้าท่า" ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 29/11/2547
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2547 29/11/2547
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และระบบการบริหารกิจการสหกรณ์ และการรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
29/11/2547
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ 29/11/2547
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 29/11/2547
การคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรมของบุคลากรส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2548 26/11/2547
ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2547) 26/11/2547
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าสัมมนาหลักสูตรเจ้าพนักงานปกครอง (กลุ่มงานกฏหมายระเบียบ) รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 6-17 ธันวาคม 2547
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
26/11/2547
ห้องน้ำสาธารณะ 26/11/2547
บัญชีรายชื่อผู้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2548 ระยะที่ 1 รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม 2547
[บัญชีรายชื่อ]
24/11/2547
การสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำเป็นสวนสาธารณะประจำตำบล
[แบบสำรวจ]
23/11/2547
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ 23/11/2547
ขอเชิญชวนสั่งจองหนังสือ "พระกรณียกิจในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด" 23/11/2547
ข้อมูลจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 23/11/2547
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฎิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2547 22/11/2547
มอบหมายให้ข้าราชการรับผิดชอบการตรวจราชการ 22/11/2547
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 22/11/2547
first previous ข้อมูลที่ 18641 - 18660 จาก 19413 next last