หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 22/03/2562 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การดำเนินโครงการ Internet ตำบล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
02/07/2547
การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินของบริษัท โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์ จำกัด และบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
02/07/2547
การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
02/07/2547
การเปิดบัญชีเงินสินบนรางวัลและบัญชีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
02/07/2547
การให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนตำบลได้รับเงินเดือน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
02/07/2547
จำนวนข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 02/07/2547
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
02/07/2547
ปรับแผนดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2547 02/07/2547
ส่งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการทดสอบความรู้ตามหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยฯ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
02/07/2547
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
02/07/2547
โครงการจัดทำระบบข้อมูลทะเบียนประวัติคอมพิวเตอร์
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
01/07/2547
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารครบ 4 ปี 30/06/2547
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2547
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
30/06/2547
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่ใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตกค้างที่ สถ. 30/06/2547
เปลี่ยนสถานที่อบรม เรื่องโครงการอบรมวิทยากรในโครงการส่งเสริมมาตรฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30/06/2547
การรายงานข้อมูลการเลือกตั้งและผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
28/06/2547
สรุปข้อสั่งการของ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายประชา มาลีนนท์) ในการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่5/2547 25/06/2547
การมอบอำนาจเปรียบเทียบปรับ ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 24/06/2547
การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงาน 24/06/2547
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการ อบจ. 24/06/2547
first previous ข้อมูลที่ 18521 - 18540 จาก 19005 next last