หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 21/01/2562 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การทำความตกลงกับต่างประเทศ การทำอนุสัญญา และสนธิสัญญาต่างๆ 16/02/2547
การยกเลิกราคามาตรฐานครุภัณฑ์บางรายการ 16/02/2547
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.90 และ ภงด.91 16/02/2547
การสรรหาครูผู้ปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่น เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2546 16/02/2547
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16/02/2547
แจ้งให้พนักงานครูในสังกัดที่ยังมิได้ทำบัตรประจำตัวสมาชิกคุรุสภาทราบฯ 16/02/2547
ขอเชิญร่วมงานวันมาฆบูชา ณ พุทธมณฑล 13/02/2547
ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตสภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อไปรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 13/02/2547
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยกเลิกตำแหน่งกำนัน ผู้ใญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน ในเขตเทศบาลตำบลที่มีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 มีผลใช้บังคับ 11/02/2547
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตสภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อไปรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น พ.ศ. 2547 11/02/2547
การเทียบตำแหน่งประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและประธานที่ปรึกษารัฐมนตรี
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
10/02/2547
การเลื่อนระดับข้าราชการผู้ผ่านการประเมินผลงาน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
10/02/2547
การบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม่ (กจ. สถ.)
[รายละเอียด]
09/02/2547
ขอความร่วมมือใช้สถานที่จอดรถ 09/02/2547
ขอส่งหนังสือประชาคมท้องถิ่น ฉบับพิเศษ 09/02/2547
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน 09/02/2547
การเลื่อนระดับและแต่งตั้งข้าราชการ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
06/02/2547
ขอรายชื่อชุมชนในเขตเทศบาลเมือง/เทศบาลนคร เทศบาลตำบล และรายชื่อพลังแผ่นดิน 06/02/2547
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานปกครอง (กลุ่มงานการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาท้องถิ่น)รุ่นที่ 1
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
05/02/2547
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานปกครอง (กลุ่มงานการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 1) 05/02/2547
first previous ข้อมูลที่ 18521 - 18540 จาก 18689 next last