หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 26/05/2562 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน 16/05/2548
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 เพิ่มเติม 16/05/2548
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 16/05/2548
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 16/05/2548
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง ผลการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษประจำปี 2548 12/05/2548
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2548 12/05/2548
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษ 12/05/2548
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดระดับตำแหน่งพนักงานเทศบาลสายงานบริหารในเทศบาลขนาดเล็ก 12/05/2548
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลเป็นกรณีพิเศษ 12/05/2548
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาลที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2548 12/05/2548
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 (ภาคกลาง)
[(ภาคใต้)]
10/05/2548
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
[(ภาคเหนือ)]
10/05/2548
การโอนเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547 10/05/2548
ขอความอนุเคราะห์ประสานงานกับเมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจวุฒิการศึกษาและการฝึกอบรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงาน 10/05/2548
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2548 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 6-10 มิ.ย.2548 10/05/2548
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2548 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 13-17 มิ.ย.2548 10/05/2548
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ประจำปี พ.ศ.2548 (นักวิชาการการเงินและบัญชี) 10/05/2548
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ประจำปี พ.ศ.2548 (เจ้าพนักงานปกครอง) 10/05/2548
โครงการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำโดยตรง (ส่วนที่ 1)
[(ส่วนที่ 2)]
10/05/2548
โครงการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำโดยตรง (ส่วนที่ 3)
[(ส่วนที่ 4)]
10/05/2548
first previous ข้อมูลที่ 18201 - 18220 จาก 19285 next last