หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 25/04/2562 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
บัญชีรายชื่อผู้เข้าอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2548 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2548 17/05/2548
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนมารับราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 17/05/2548
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548 17/05/2548
การหักเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 16/05/2548
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มโรคเรื้อรัง 4 โรค 16/05/2548
การเบิกจ่ายเงินสำหรับผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาจากธรณีพิบัติใน 6 จังหวัดภาคใต้ พ.ศ. 2548 16/05/2548
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน 16/05/2548
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 เพิ่มเติม 16/05/2548
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 16/05/2548
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 16/05/2548
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง ผลการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษประจำปี 2548 12/05/2548
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2548 12/05/2548
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษ 12/05/2548
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดระดับตำแหน่งพนักงานเทศบาลสายงานบริหารในเทศบาลขนาดเล็ก 12/05/2548
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลเป็นกรณีพิเศษ 12/05/2548
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาลที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2548 12/05/2548
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 (ภาคกลาง)
[(ภาคใต้)]
10/05/2548
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
[(ภาคเหนือ)]
10/05/2548
การโอนเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547 10/05/2548
ขอความอนุเคราะห์ประสานงานกับเมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจวุฒิการศึกษาและการฝึกอบรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงาน 10/05/2548
first previous ข้อมูลที่ 18081 - 18100 จาก 19171 next last