หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 16/10/2562 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2549 รุ่นที่ 19 ระหว่างวันที่ 13-17 ก.พ. 2549 20/01/2549
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รุ่นที่ 1/2548
[(บัญชีรายชื่อผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ ฯ)]
20/01/2549
แนวทางการตรวจสอบและแก้ไขรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2548 ในระบบ GFMIS 20/01/2549
การโอนสินทรัพย์ระหว่างกรม 19/01/2549
หลักเกณฑ์ในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2549 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว9 ลงวันที่ 5 ม.ค. 2548 19/01/2549
การบันทึกรายการเช็คคืนในระบบ GFMIS 18/01/2549
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2549 สำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น 18/01/2549
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายที่มีกิจกรรมสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 18/01/2549
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2549 17/01/2549
การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 17/01/2549
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายที่มีกิจกรรมสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 17/01/2549
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 17/01/2549
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดระยอง เรื่อง รายชื่อผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 17/01/2549
ระดับ 1 17/01/2549
ระดับ 2 17/01/2549
ระดับ 3 17/01/2549
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรท้องถิ่นอำเภอ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2549
[(สิ่งที่ส่งมาด้วย)]
17/01/2549
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ระดับ 6ว และระดับ 7ว) 16/01/2549
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ระดับ 6ว และระดับ 7ว)
[เอกสารแนบ 1]
16/01/2549
รายงานการยื่นขอรับการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16/01/2549
first previous ข้อมูลที่ 18081 - 18100 จาก 19951 next last