หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 16/10/2562 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[(บัญชีรายชื่อเทศบาลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2)]
07/02/2549
การฟื้นฟูบูรณะและซ่อมแซมสิ่งสาธารณะประโยชน์และระบบสาธารณูปการที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย 03/02/2549
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ (งวดทำ 2)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
02/02/2549
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2549 รุ่นที่ 21 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2549 02/02/2549
แบบฟอร์มรายงานรายได้แผ่นดิน ปี 2548 02/02/2549
การดำเนินการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) 01/02/2549
การส่งข้อมูลบุคคลตามโครงการจ่ายตรงบำเหน็จบำนาญ และซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับสถานะส่วนราชการผู้เบิก การออกหนังสือรับรองอัตราบำนาญ การออกเอกสารแจ้งการเบิกจ่ายและหักเงินบำนาญตามโครงการจ่ายตรงเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ 01/02/2549
การส่งข้อมูลย้อนหลังเข้าสู่ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และการบันทึกข้อมูลการนำส่งเงินในระบบ GFMIS 01/02/2549
การเปิดงวดบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 01/02/2549
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 01/02/2549
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษาฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 01/02/2549
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร 01/02/2549
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างและการบันทึกรับวัสดุ/สินทรัพย์/ค่าใช้จ่าย สำหรับรายการที่ไม่อยู่ในข่ายต้องจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 01/02/2549
ซักซ้อมแนวทางเพิ่มเติมการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของอบจ. 31/01/2549
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี"รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น" รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2549 31/01/2549
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 31/01/2549
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 31/01/2549
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 31/01/2549
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2549 รุ่นที่ 20 ระหว่างวันที่ 20-24 ก.พ. 2549 30/01/2549
การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจน้ำบาดาลบรรเทาภัยแล้ง พ.ศ.2549 27/01/2549
first previous ข้อมูลที่ 18041 - 18060 จาก 19951 next last