หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 24/02/2562 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
บัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2548
[ระเบียบการสอบ]
20/04/2548
การสำรวจข้อมูลภาชนะกลางเก็บน้ำของหมู่บ้านที่ประสบปัญหาความแห้งแล้ง
[แบบสำรวจ]
19/04/2548
รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น 19/04/2548
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส "วันเทศบาล" วันที่ 24 เมษายน 2548 19/04/2548
แนวปฏิบัติในการขอรับคืนเงินค่าธรรมเนียมขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 19/04/2548
แบบกรอกข้อมูลรายชื่อ อปท. ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
[Download แบบกรอกข้อมูล]
17/04/2548
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2548 12/04/2548
การเบิกจ่ายค่าที่พักในการฝึกอบรมใน 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน 12/04/2548
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือกรณีภัยพิบัติคลื่นสึนามิ 12/04/2548
การเบิกจ่ายเงินเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรณีพิบัติ 6 จังหวัดภาคใต้ 12/04/2548
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2548 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 9 - 13 พฤษภาคม 2548 12/04/2548
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง กำหนดการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (เพิ่มเติม) 12/04/2548
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การย้ายหรือโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรับโอนข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้สอบคัดเลือกได้ 12/04/2548
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การย้ายหรือโอนพนักงานส่วนตำบล หรือรับโอนข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลจากผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้สอบคัดเลือกได้ 12/04/2548
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (เพิ่มเติม) 12/04/2548
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานในตำแหน่งที่เริ่มต้นจากสายงานคุณวุฒิปริญญาตรี 12/04/2548
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (เพิ่มเติม) 12/04/2548
สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ 12/04/2548
การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2548 08/04/2548
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2548 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 2-6 พฤษภาคม 2548
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
08/04/2548
first previous ข้อมูลที่ 17841 - 17860 จาก 18856 next last