หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 17/11/2561 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การแก้ไขคำสั่งการมอบอำนาจหน้าที่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 17/08/2547
การแจ้งแนวทางการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งในระดับควบ 17/08/2547
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 17/08/2547
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.2547 รุ่นที่17ถึงรุ่นที่ 20 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 24 กันยายน 2547
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
17/08/2547
ประกาศรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 17/08/2547
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานส่วนตำบล และประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนตำบล ฯลฯ 17/08/2547
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 17/08/2547
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 17/08/2547
การคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรมของบุคลากรส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2547 16/08/2547
การปรับปรุงทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 16/08/2547
การแก้ไขรหัสบัญชีย่อย 16/08/2547
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ 16/08/2547
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 16/08/2547
รายงานการอนุมัติเงินกู้สามัญ ครั้งที่ 15/2547 16/08/2547
ภาพกิจกรรมโครงการตลาดดีมีมาตรฐาน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
10/08/2547
มาตรฐานการควบคุมภายใน 10/08/2547
การกำหนดรหัสหมวดรายจ่ายย่อยงบกลางรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศเพิ่มเติม 09/08/2547
การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนรื้อถอน และจำหน่ายอาคารสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุ 09/08/2547
การเปิดบัญชีเงินฝากค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ 09/08/2547
การโอนเงินภาษีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
09/08/2547
first previous ข้อมูลที่ 17841 - 17860 จาก 18402 next last