หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 24/02/2562 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แจ้งรายชื่อบุคลากรท้องถิ่นที่สมัครเข้ารับการศึกษาอบรม ปีงบประมาณ 2548 (หลักสูตรนักบริหารงานเทศบาล (ปลัดเทศบาล) รุ่นที่ 5)
[บัญชีรายชื่อ]
27/04/2548
แจ้งรายชื่อบุคลากรท้องถิ่นที่สมัครเข้ารับการศึกษาอบรม ปีงบประมาณ 2548 (หลักสูตรปลัด อบต. รุ่นที่ 27 และหลักสูตรนายก อบต. รุ่นที่ 36,37 และ 38)
[บัญชีรายชื่อ]
27/04/2548
นโยบายของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีในการเปิดงาน "ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน ร่วมกวาดล้างยาเสพติดครั้งที่ 3"
[เอกสารแนบ 1]
26/04/2548
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 26/04/2548
การสำรวจข้อมูลฝายต้นน้ำลำธาร 25/04/2548
การเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 25/04/2548
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ปกครอง รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 2-18 พฤษภาคม 2548 25/04/2548
ส่งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการทดสอบความรู้ตามหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย ฯ
[รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ]
25/04/2548
หมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อประสานงานกับกรมบัญชีกลาง 25/04/2548
โครงการจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25/04/2548
การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 22/04/2548
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ 22/04/2548
รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น สายสะพาย ประจำปี 2547 ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
[แบบการแจ้งยืนยัน]
22/04/2548
การจ่ายเงินค่าของขวัญของผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 21/04/2548
การจ่ายเงินรางวัลการสอบพนักงานราชการ 21/04/2548
การหักเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 21/04/2548
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมหรือสัมมนาระหว่างประเทศ 21/04/2548
การใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลของ "บิดา" 21/04/2548
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2548 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 16-20 พฤษภาคม 2548
[บัญชีรายชื่อ]
21/04/2548
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณียานพาหนะเกิดอุบัติเหตุเสียหาย 21/04/2548
first previous ข้อมูลที่ 17821 - 17840 จาก 18856 next last