หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 20/11/2561 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาลของเทศบาลตำบลหนองแค 31/08/2547
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นระดับ 9 (เพิ่มเติม) พ.ศ.2547 31/08/2547
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504 31/08/2547
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (กลุ่มวิชาการทั่วไป ระดับ 7ว, กลุ่มนิติกร ระดับ 7ว และ กลุ่มวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 7) ประจำปี พ.ศ.2547 30/08/2547
การรายงานจำนวนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26/08/2547
การสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ ระดับ1 ระดับ2 และระดับ3 ของเทศบาลนครสมุทรปราการ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
26/08/2547
การเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26/08/2547
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2547 26/08/2547
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.2546 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.6/ว799 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2544 เรื่องการสอบทานการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 26/08/2547
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารจัดการโครงการเร่งรัดขยายบริการไฟฟ้าโดยระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 26/08/2547
วิธีการก่อนดำเนินการทางวินัยและการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 26/08/2547
สุรปแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง กรณีเกี่ยวกับค่าเช่าบ้านข้าราชการ 26/08/2547
การจ่ายเงินค่าของขวัญมอบให้ชาวต่างประเทศ 24/08/2547
การฝึกอบรมการใช้โปรแกรมการบันทึกข้อมูลโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนในจังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา 24/08/2547
การเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่สอง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2547 24/08/2547
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ 24/08/2547
รายงานสรุปผลการดำเนินการประเมินผลการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามโครงการตลาดดีมีมาตรฐาน 24/08/2547
แนวทางการผ่อนผันสำหรับรายการที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในไตรมาสที่ 3 24/08/2547
การขอปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน/ชุมชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20/08/2547
การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพยายามในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2547
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
20/08/2547
first previous ข้อมูลที่ 17821 - 17840 จาก 18406 next last