หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 23/05/2562 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
นักพัฒนาชุมชน ระดับ3
[(วิศวกรโยธา ระดับ 3)]
01/11/2548
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรท้องถิ่นอำเภอ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-18 พ.ย. 2548 และแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่อบรมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเป็นศูนย์ฝึกอบรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต 01/11/2548
ประกาศเทศบาลเมืองอ่างทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3 01/11/2548
อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2549 เงินอุดหนุนเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล 01/11/2548
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ระดับ 2
[(นายช่างโยธา ระดับ 2)]
01/11/2548
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ระดับ 1 01/11/2548
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 3
[(นักวิชาการประชาสัมพันธ์ ระดับ 3)]
01/11/2548
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส 31/10/2548
เร่งรัดการจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544
[(สิ่งที่ส่งมาด้วย)]
31/10/2548
การดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก 28/10/2548
การสำรวจเส้นทางคมนาคมที่กีดขวางทางน้ำที่เป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วม
[(ดาวน์โหลดแบบสำรวจเส้นทางคมนาคม ฯ)]
28/10/2548
การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2549 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป 28/10/2548
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบถคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2549 ระยะที่ 1 รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 14 - 18 พฤศจิกายน 2548 28/10/2548
รับสมัครบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 28/10/2548
การเตรียมความพร้อมป้องกันภัยธรรมชาติและการบริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น 27/10/2548
การเปิดงวดบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 27/10/2548
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำส่วนราชการ พ.ศ. 2548 27/10/2548
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2548 27/10/2548
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าครองชีพพิเศษของพนักงานราชการ 27/10/2548
การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 26/10/2548
first previous ข้อมูลที่ 17701 - 17720 จาก 19273 next last