หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 24/02/2562 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) 13/06/2548
การจ่ายเงินโดยวิธีผ่านธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10/06/2548
การเดินทางไปราชการต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10/06/2548
กำหนดวิธีปฏิบัติในการบันทึกบัญชีโครงการจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10/06/2548
คำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 322/2548 เรื่อง เลื่อนระดับและแต่งตั้งข้าราชการ 10/06/2548
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ฯ
[บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม ฯ]
09/06/2548
การปรับปรุงแผนดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 08/06/2548
การเตรียมการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ต่าง ๆ 08/06/2548
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 08/06/2548
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ปกครอง รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 13-24 มิถุนายน 2548 08/06/2548
แจ้งรายชื่อบุคลากรท้องถิ่นที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรม ปีงบประมาณ 2548 หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ 5 และนักบริหารงานคลัง รุ่นที่ 3 08/06/2548
แจ้งรายชื่อบุคลากรท้องถิ่นที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรม ปีงบประมาณ 2548 หลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 39 08/06/2548
แจ้งรายชื่อบุคลากรท้องถิ่นที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรม ปีงบประมาณ 2548 หลักสูตรปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 28 08/06/2548
แจ้งรายชื่อบุคลากรท้องถิ่นที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรม ปีงบประมาณ 2548 หลักสูตรผู้อำนวยการกอง อบจ. รุ่นที่ 2 08/06/2548
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 08/06/2548
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 (ภาคกลาง)
[(ภาคใต้)]
07/06/2548
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
[(ภาคเหนือ)]
07/06/2548
มาตรการประหยัดพลังงาน 07/06/2548
การฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมสร้างความเข้าใจในวิธีการจัดทำงบประมาณและติดตามการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 03/06/2548
การสมัครเข้ารับการศึกษา หลักสูตรปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (เพิ่มเติม) 03/06/2548
first previous ข้อมูลที่ 17701 - 17720 จาก 18856 next last