หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 10/12/2561 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มโรคเรื้อรัง 4 โรค 09/12/2547
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2548 09/12/2547
รายงานผลการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความแห้งแล้ง 09/12/2547
หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี 08/12/2547
การโอนเงินภาษีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดือน พฤศจิกายน 2547 (ภาคกลาง)
[(ภาคเหนือ)]
07/12/2547
การโอนเงินภาษีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดือนพฤศจิกายน 2547 (ภาคใต้)
[(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)]
07/12/2547
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 07/12/2547
ปรับแผนดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2548 07/12/2547
โครงการขยักพิชิตขยะ..ทางเลือกใหม่ในการพิชิตขยะของสังคมไทย 07/12/2547
ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกวารสาร ?ท้องถิ่น?
[ใบสมัคร]
30/11/2547
บัญชีรายชื่อผู้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2548 ระยะที่ 1 รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 10-14 มกราคม 2548
[บัญชีรายชื่อ]
30/11/2547
การเทียบตำแหน่ง 29/11/2547
ปัญหาการมอบอำนาจ "เจ้าท่า" ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 29/11/2547
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2547 29/11/2547
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และระบบการบริหารกิจการสหกรณ์ และการรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
29/11/2547
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ 29/11/2547
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 29/11/2547
การคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรมของบุคลากรส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2548 26/11/2547
ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2547) 26/11/2547
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าสัมมนาหลักสูตรเจ้าพนักงานปกครอง (กลุ่มงานกฏหมายระเบียบ) รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 6-17 ธันวาคม 2547
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
26/11/2547
first previous ข้อมูลที่ 17701 - 17720 จาก 18482 next last