หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 22/06/2561 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การสำรวจงบประมาณรายจ่าย (pdf) 28/01/2547
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น(pdf) 28/01/2547
การดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก (pdf) 27/01/2547
การเรียกผลประโยชน์ตอบแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (pdf) 27/01/2547
ตรวจสอบข้อมูลหอกระจายข่าว (pdf) 27/01/2547
แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (pdf) 27/01/2547
แนวทางการใช้อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทยอัตราใหม่ (pdf) 27/01/2547
การตรวจสอบเลขที่บัญชีประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (pdf) 26/01/2547
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้อง เรื่อง พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 และพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 (pdf) 26/01/2547
การฝึกอบรมสัมมนาของหน่วยงานที่ขอทำความตกลงกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (pdf) 23/01/2547
การฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานปกครอง (pdf) 23/01/2547
การพิจารณาโครงการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (pdf) 23/01/2547
การยกเว้นค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (pdf) 23/01/2547
ขอความอนุเคราะห์ในการจัดทำโครงการจัดทำข้อมูลข้อมูลสถิติเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2547 (ภายใต้โครงการจัดทำระบบข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น) (pdf) 23/01/2547
ขอให้ติดตามรับฟังรายการวิทยุ (pdf) 23/01/2547
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์ยางตามแบบสอบถาม (pdf) 23/01/2547
การพิจารณาโครงการจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ (pdf) 22/01/2547
คำชี้แจง เรื่อง การเลื่อนกำหนดการรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (pdf) 22/01/2547
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล (pdf) 22/01/2547
รายชื่อผู้สมีสิทธิเข้าสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 1, เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1,ช่างโยธา ระดับ 1, เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 1, เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ระดับ 1, เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ระดับ 1, เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล ระดับ 1, ช่างไฟฟ้า ระดับ 1 22/01/2547
first previous ข้อมูลที่ 17621 - 17640 จาก 17754 next last