หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 26/06/2562 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 30/12/2548
ขอเชิญติดตามรับชมและรับฟังสื่อประชาสัมพันธ์ของ สถ. 30/12/2548
ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 30/12/2548
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อรับโอนมาเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6 30/12/2548
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อรับโอนมาเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ 6 30/12/2548
เลื่อนการอบรมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ รุ่นที่ 2 เป็นวันที่ 27-28 ก.พ. 2549 พร้อมทั้งการส่งแบบตอบรับ ภายในวันที่ 31 ม.ค. 2549 30/12/2548
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2549 30/12/2548
การจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี 2549 28/12/2548
การสมัครเข้ารับการศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2549 28/12/2548
คำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น ไปดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง 3-5 28/12/2548
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ระดับ 6ว) 28/12/2548
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 27/12/2548
ขอให้ตรวจสอบและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2546 และ 2547
[(บัญชีแนบท้าย)]
27/12/2548
การขอรับรถยนต์โดยสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 26/12/2548
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาระดับชาติ เรื่อง อุบัติเหตุจราจร ครั้งที่ 7
[(กำหนดการสัมมนาระดับชาติ เรื่อง อุบัติเหตุจราจร ครั้งที่ 7 )]
26/12/2548
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน "มหกรรมเปิดบ้านท้องถิ่นรับนักท่องเที่ยว" 26/12/2548
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2549 ระยะที่ 1 รุ่นที่ 16 ระหว่างวันที่ 23-27 ม.ค. 2549 26/12/2548
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมในหลักสูตรการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ (ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 23/12/2548
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมในหลักสูตรการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ (ปรับปรุงเพิ่มเติม) 23/12/2548
รายละเอียดการอบรมตามโครงการอบรมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2549 23/12/2548
first previous ข้อมูลที่ 17621 - 17640 จาก 19413 next last