หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 23/07/2562 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเงินการคลัง การพัฒนาวิทยากรเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยให้แก่ประชาชน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และความรับผิดทางละเมิดแก่ อปท. และโครงการฝึกอบรมการจัดเก็บรายได้และค่าธรรมเนียมของอบต. 20/02/2549
การจัดทำมาตรฐานการบริหาร/การบริหารสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2548 17/02/2549
การฝึกอบรมและประชุมสัมมนาเพื่อการวางระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 17/02/2549
รายชื่อ อปท. ที่เข้ารับการอบรมการจัดการขยะมูลฝอยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน 17/02/2549
รายชื่อ อปท. ที่เข้ารับการอบรมการจัดการน้ำเสียสำหรับผู้ปฏิบัติงาน 17/02/2549
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 17/02/2549
โครงการอบรมและแนะนำการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและโครงการจัดอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูประบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เบื้องต้น (LTAXMAP)
[(ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม)]
17/02/2549
การกำหนดทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 16/02/2549
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการระบุเลขที่อ้างอิงในการเบิกจ่ายเงินตามระบบ GFMIS 16/02/2549
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 16/02/2549
โครงการมอบเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ 15/02/2549
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 14/02/2549
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
[(บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม ฯ)]
14/02/2549
การกำหนดทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 10/02/2549
การขอใช้บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
[(สรุปข้อมูลและประวัติผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อรับโอนมาเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร)]
10/02/2549
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2549 ระยะที่ 1 รุ่นที่ 22 ระหว่างวันที่ 6-10 มี.ค. 2549 10/02/2549
ประกาศผลการคัดเลือก หลักสูตรปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2549 (เพิ่มเติม) 10/02/2549
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 10/02/2549
รายงานแสดงสินทรัพย์รายตัว 10/02/2549
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 10/02/2549
first previous ข้อมูลที่ 17601 - 17620 จาก 19557 next last