หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 22/09/2561 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานปกครอง (กลุ่มงานกฏหมาย ระเบียบและร้องทุกข์) รุ่นที่ 4 และ รุ่นที่ 5
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
13/07/2547
การดำเนินการยุบรวมสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อไปรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น 12/07/2547
เอกสารเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการหมายเลข 003 12/07/2547
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2547 ในรุ่นที่ 12
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
12/07/2547
การดำเนินโครงการ Internet ตำบล 09/07/2547
การโอนเงินภาษีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
09/07/2547
ให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดรายงานผลการดำเนินงานการตรวจติดตามการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำมาประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2547 ตามตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ เรื่องผลสำเร็จในการพัฒนาการปฏิบัติราชการ 08/07/2547
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2547 รุ่นที่11 ระหว่างวันที่ 19 - 23 กรกฎาคม 2547 07/07/2547
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อประเมินบุคคลและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) กลุ่มวิชาการทั่วไป และกลุ่มนิติกร ระดับ 7ว ประจำปี พ.ศ.2547 และ ตำแหน่งในกลุ่มวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 7 ประจำปี พ.ศ.2547 07/07/2547
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
05/07/2547
การจัดทำความตกลงกับต่างประเทศของจังหวัดและท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
02/07/2547
การจ่ายเงินค่าใช้จายในการประชุมราชการ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
02/07/2547
การดำเนินโครงการ Internet ตำบล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
02/07/2547
การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินของบริษัท โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์ จำกัด และบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
02/07/2547
การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
02/07/2547
การเปิดบัญชีเงินสินบนรางวัลและบัญชีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
02/07/2547
การให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนตำบลได้รับเงินเดือน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
02/07/2547
จำนวนข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 02/07/2547
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
02/07/2547
ปรับแผนดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2547 02/07/2547
first previous ข้อมูลที่ 17601 - 17620 จาก 18097 next last