หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 14/11/2562 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรนักบริหารงานคลัง รุ่นที่ 6 ปีงบประมาณ 2550 10/10/2549
การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรนักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 4 ปีงบประมาณ 2550 10/10/2549
การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2550 10/10/2549
การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รุ่นที่ 29 ปีงบประมาณ 2550 10/10/2549
รายละเอียดวิชาที่ใช้ในการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ อบจ. พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 09/10/2549
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมการฝึกอบรมภาษาอังกฤษในโครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2549 รุ่นที่ 2 (เพิ่มเติม) 09/10/2549
CEO's Message