หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 21/07/2562 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ด่วนที่สุด เรื่อง การฝึกอบรมและประชุมสัมมนาเพื่อการวางระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ สถ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 วันที่ 3-5 มี.ค. 2549 01/03/2549
รายชื่อผู้ได้รับได้รับการเลือกเข้าอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2549 ระยะที่ 1 รุ่นที่ 24 ระหว่างวันที่ 18 - 22 มีนาคม พ.ศ. 2549 01/03/2549
แนวทางและหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันของ อปท. 01/03/2549
ประกาศเทศบาลเมืองมาบตาพุด เรื่อง ยกเลิกการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (คศ.2) 28/02/2549
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม หลักสูตรท้องถิ่นอำเภอ รุ่นที่ 5-6 ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2549 28/02/2549
อนุมัติจัดสรรงบประมาณค่าเช่ารถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 28/02/2549
เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 28/02/2549
แจ้งแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[(แบบรายงานผลการดำเนินงาน ฯ)]
27/02/2549
แนวทางการปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 27/02/2549
โครงการสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามกฏหมาย ประจำปีงบประมาณ 2549 หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น (ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา) 27/02/2549
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สถ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 24/02/2549
ซักซ้อมการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24/02/2549
ผลการคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการศึกษา ประจำปี 2548
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
24/02/2549
การฝึกอบรมและประชุมสัมมนาเพื่อการวางระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 23/02/2549
คำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ 66/2549 เรื่อง ย้ายข้าราชการ 23/02/2549
โครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและสถาบันการศึกษาตามโครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2549 23/02/2549
การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 (รอบที่ 2) 22/02/2549
การโอนเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 (รอบที่ 2) 22/02/2549
รับสมัครบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รุ่นที่ 2 22/02/2549
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ 22/02/2549
first previous ข้อมูลที่ 17561 - 17580 จาก 19547 next last