หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 14/08/2561 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
โครงการประชุมชี้แจงคณะกรรมการบริหารการถ่ายโอนภารกิจ บุคลากรและงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด 16/06/2547
จำนวนข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15/06/2547
พระราชกฤษฏีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการของรัฐบาล พ.ศ.2547 15/06/2547
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 15/06/2547
แจ้งแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล 15/06/2547
โครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2547 และใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 15/06/2547
การให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าแสงสว่าง) และตลาดของเทศบาลเมือง และเทศบาลนคร 14/06/2547
การโอนเงินภาษีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
10/06/2547
การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ 08/06/2547
จัดส่งคู่มือการจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 08/06/2547
รายชื่อผู้เข้าสัมมนาหลักสูตรเจ้าพนักงานปกครอง (กล่มงานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาท้องถิ่น) ระหว่างวันที่ 21 มิ.ย.-2 ก.ค. 2547 08/06/2547
หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการคำนวณต้นทุนผลผลิต 08/06/2547
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547 07/06/2547
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ.2547 07/06/2547
การนำแผนชุมชนมาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 04/06/2547
ประกาศกรมการปกครอง เรื่องแจ้งข้อมูลทางการปกครอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2547 04/06/2547
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
[สิ่งที่มาด้วย]
03/06/2547
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2547 03/06/2547
ร่างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากข้าราชการ/ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป 01/06/2547
การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมของบุคลากรส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2547 (หลักสูตรนักบริหารงานคลัง (เทศบาล รุ่นที่ 1 ,หลักสูตรนายก อบต. รุ่นที่ 24)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
31/05/2547
first previous ข้อมูลที่ 17501 - 17520 จาก 17941 next last