หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 21/09/2561 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ขอเชิญประชุมเรื่องการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 13/09/2547
ข้อมูลวิทยุสื่อสารในราชการกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับการเปลี่ยนระบบลูกจ้างเป็นพนักงานจ้าง 13/09/2547
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 13/09/2547
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่4 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2547
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
10/09/2547
การโอนเงินภาษีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[เอกสารแนบ]
08/09/2547
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 08/09/2547
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 08/09/2547
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 08/09/2547
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขันสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 08/09/2547
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2547 08/09/2547
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนระดับเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ.2547 08/09/2547
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 08/09/2547
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 08/09/2547
การจัดระเบียบป้ายโฆษณาและการปรับปรุงภูมิทัศน์ของวัด/มัสยิด/โบสถ์คริสต์ ทั่วประเทศ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 07/09/2547
การดำเนินการตามมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (มาตรการที่ 3) 07/09/2547
การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการในสังกัด 07/09/2547
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างแก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 07/09/2547
คำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ 366/2547 เรื่อง เลื่อนระดับและแต่งตั้งข้าราชการ 07/09/2547
ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ Australian National University ประเทศออสเตรเลีย 07/09/2547
ประกาศกำหนดตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล 07/09/2547
first previous ข้อมูลที่ 17481 - 17500 จาก 18096 next last