หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 20/01/2562 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน สำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีเร่งด่วน (ครั้งที่ 26)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
06/07/2548
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับก่อสร้างฝายทดน้ำเพื่อการเกษตรและป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝน (ครั้งที่ 26)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
06/07/2548
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับปรับปรุงเส้นทางคมนาคมในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครั้งที่ 26)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
06/07/2548
จัดส่งซีดีรอมข้อมูลรหัสสินค้าและบริการภาครัฐ (GPSC) 06/07/2548
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเงินส่งคืนคลังตามโครงการจ่ายตรงบำเหน็จบำนาญ 06/07/2548
หารือคุณสมบัติเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 06/07/2548
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายคณะบุคคลในส่วนของภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 06/07/2548
การศึกษาอบรมหลักสูตรรองนายกเทศมนตรี/เทศมนตรี 05/07/2548
แจ้งรายชื่อบุคลากรท้องถิ่นที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรม ปีงบประมาณ 2548 (หลักสูตรนักบริหารการศึกษา รุ่นที่ 3) 05/07/2548
แจ้งรายชื่อบุคลากรท้องถิ่นที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรม ปีงบประมาณ 2548 (หลักสูตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 05/07/2548
แจ้งรายชื่อบุคลากรท้องถิ่นที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรม ปีงบประมาณ 2548 (หลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 4,5 และ 6) 05/07/2548
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2548 เพิ่มเติม เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล 04/07/2548
การรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 04/07/2548
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 04/07/2548
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกเข้ารับราชการ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ หลักสูตร ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 5 04/07/2548
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2548 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 17 ระหว่างวันที่ 15-19 ส.ค. 2548 01/07/2548
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตของข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
[บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือก ฯ]
01/07/2548
การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2546,2547 และ 2548 30/06/2548
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีเร่งด่วน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
30/06/2548
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับก่อสร้างฝายทดน้ำเพื่อการเกษตรและป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
30/06/2548
first previous ข้อมูลที่ 17461 - 17480 จาก 18689 next last