หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 21/10/2561 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น 22/12/2547
รายชื่อข้าราชการ พนักงาน สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) และประถมาภรณ์มงกุฎไทย(ป.ม.) ประจำปี 2547 ตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนที่ 23 ข. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2547 (เล่ม 1) 20/12/2547
แจ้งปรับปรุงตามแผนดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2548 (ครั้งที่ 4) 20/12/2547
เร่งรัดการจัดสร้างหอกระจายข่าวและรายงานผลการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารการดำเนินงานหอกระจายข่าวฯและผู้ประกาศข่าวประจำหมู่บ้านและชุมชน
[แบบรายงาน]
17/12/2547
การคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรมของบุคลากรส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2548 (หลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 35 และหลักสูตรนักบริหารงานคลัง รุ่นที่ 2)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
16/12/2547
การดำเนินการตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี 16/12/2547
การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ยุทธศาสตร์แห่งชาติ ?รวมพลังสร้างสุขภาพ เพื่อคนไทยแข็งแรง เมืองไทยแข็งแรง 16/12/2547
การถ่ายโอนภารกิจสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจากกรมชลประทานตรวจสอบภาระหนี้ค้างค่ากระแสไฟฟ้า 16/12/2547
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547 16/12/2547
ประกาศยกเลิกการการอบรมฯ หลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 34 16/12/2547
การคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรมของบุคลากรส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2548 (หลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 34 และหลักสูตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รุ่นที่ 5)
[มีต่อ]
15/12/2547
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 14/12/2547
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข 14/12/2547
วิธีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2547 งบกลาง 14/12/2547
การรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี พ.ศ. 2547 โครงการจ่ายตรงบำเหน็จบำนาญ 09/12/2547
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มโรคเรื้อรัง 4 โรค 09/12/2547
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2548 09/12/2547
รายงานผลการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความแห้งแล้ง 09/12/2547
หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี 08/12/2547
การโอนเงินภาษีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดือน พฤศจิกายน 2547 (ภาคกลาง)
[(ภาคเหนือ)]
07/12/2547
first previous ข้อมูลที่ 17461 - 17480 จาก 18257 next last