หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 25/05/2561 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
บัญชีรายชื่อผู้เข้าศึกษาอบรม รุ่นที่ 14 ระหว่างวันที่ 9-13 ส.ค. 2547 ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2547
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
28/07/2547
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลและรับโอนพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง 28/07/2547
มาตรการเปลี่ยนอาชีพพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจำ 28/07/2547
รายชื่อผู้เข้าสัมมนาหลักสูตร เจ้าพนักงานปกครอง (กลุ่มงานกฏหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์) รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 2-13 ส.ค. 2547 28/07/2547
ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ผู้ผ่านการคัดเลือก
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
26/07/2547
การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด 23/07/2547
การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น 20/07/2547
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มโรคเรื้อรัง 4 โรค 20/07/2547
ขอความร่วมมือ กรณีการตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ 20/07/2547
ขอส่งงบรับ-จ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2547 20/07/2547
บัญชีรายชื่อผู้เข้าศึกษาอบรม รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 2 - 6 สิงหาคม 2547 ตามโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2547 20/07/2547
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
19/07/2547
แบบรายงานภาพรวมการดำเนินการตามตัวชี้วัดของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
19/07/2547
การเลื่อนระดับข้าราชการผู้ผ่านการประเมินผลงาน (เพิ่มเติม) 16/07/2547
รายงานผลการนิเทศงานและตรวจติดตามการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16/07/2547
การเลื่อนระดับข้าราชการผู้ผ่านการประเมินผลงาน 15/07/2547
ให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุ 15/07/2547
โครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน 2547 14/07/2547
ไม่อนุญาตให้ผู้ไม่มีรายชื่อ ฯ เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย ฯ 14/07/2547
การโอนจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2547 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อลดช่องว่างทางการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
13/07/2547
first previous ข้อมูลที่ 17121 - 17140 จาก 17639 next last