หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 17/10/2561 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
รับสมัครบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
27/05/2548
ซักซ้อมวิธีการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินเพื่อให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26/05/2548
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2548 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฏาคม 2548 26/05/2548
การเบิกค่าใช้จ่ายในการรับรองชาวต่างประเทศ 25/05/2548
การเบิกจ่ายเงินค่าบริการจอดรถในการติดต่อราชการ 25/05/2548
การเบิกเบี้ยประชุมกรรมการ 25/05/2548
แบบสัญญาเช่ารถยนต์ 25/05/2548
ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.3/3843 เรื่อง การแต่งตั้ง (ย้าย) และการมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
24/05/2548
ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.3/ว960 เรื่อง การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 24/05/2548
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ปกครอง รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2548 24/05/2548
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลทางด้านการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2548 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 24/05/2548
การจัดรายการเสียงตามสายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 20/05/2548
โครงการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในระดับพื้นที่ 20/05/2548
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 20/05/2548
การปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ในระดับควบ และนอกระดับควบ) 19/05/2548
ตำแหน่งช่างโยธา ระดับ 1 19/05/2548
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับ 3 (ส่วนที่ 1)
[(ส่วนที่ 2)]
19/05/2548
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 3 19/05/2548
ตำแหน่งนายช่างโยธา ระดับ 2 19/05/2548
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 2 19/05/2548
first previous ข้อมูลที่ 17121 - 17140 จาก 18243 next last