หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 21/04/2561 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การประสานงานเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 25/05/2547
การลงรายการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการรอบการประเมินครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2547) ในทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) และสมุดประวัติข้าราชการของข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 25/05/2547
โครงการฝึกอบรมข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 25/05/2547
การดำเนินโครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา สำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24/05/2547
คำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
[เอกสารประกอบ]
24/05/2547
แจ้งแนวทางปฏิบัติในการปรับอัตราเงินเดือน ค่าจ้างของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24/05/2547
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2547 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 24-28 พ.ค. 2547
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
24/05/2547
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2547 รุ่นที่ 5-7 ระหว่างวันที่ 7- 25 มิ.ย. 2547
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
24/05/2547
การมอบอำนาจหน้าที่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
21/05/2547
คำสั่งแต่งตั้ง(ย้าย) นักวิชาการเงินและบัญชี 3-5 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 21/05/2547
การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2547 20/05/2547
การเบิกค่ารักษาพยาบาลสำหรับคู่สมรสซึ่งเป็นผู้รับบำนาญ 20/05/2547
ประกาศเทศบาลตำบลหนองแค เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล 20/05/2547
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2547 รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2547
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
20/05/2547
การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมของบุคลากรส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2547
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
19/05/2547
การดำเนินการตามโครงการ "กระจกท้องถิ่น" 19/05/2547
การดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ของประชาชน 19/05/2547
การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
19/05/2547
การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
19/05/2547
ขอให้ท้องถิ่นจังหวัด ประจำอยู่ ณ ที่ตั้ง เพื่อติดตามการประชุมอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลฯ 19/05/2547
first previous ข้อมูลที่ 17101 - 17120 จาก 17511 next last