หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 17/01/2562 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้าง 17/11/2548
การสำรวจค่าใช้จ่ายของข้าราชการและลูกจ้างประจำถ่ายโอน 17/11/2548
รหัสงบประมาณงบกลางที่อยู่ในความดูแลของกรมบัญชีกลาง 17/11/2548
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่น เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 3 16/11/2548
การจำหน่ายบัตรอวยพรปีใหม่ (ส.ค.ส.) พ.ศ. 2549 และเน็คไทด์ สถ. 15/11/2548
การเรียกรับผลประโยชน์จากการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ประจำปี สำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 15/11/2548
ประกาศเทศบาลตำบลลูกแก จ.กาญจนบุรี เรื่อง ผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ
[(บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ฯ)]
15/11/2548
สำรวจข้อมูลและความคิดเห็นในการดำเนินการจัดตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นแบบข้าราชการส่วนท้องถิ่นส่งเงินสะสม (กบถ.) 15/11/2548
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการจัดตั้งศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 15/11/2548
การสำรวจข้อมูลเรื่อง "การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล"
[(ดาว์นโหลดแบบสำรวจข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล)]
14/11/2548
การเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ ของครูและภารโรงสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล และของข้าราชการที่ถ่ายโอนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14/11/2548
ขอความกรุณาประชาสัมพันธ์บทความเรื่อง "3 ปี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น : หนึ่งกรมสองระบบ" 14/11/2548
ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ 14/11/2548
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการ และค่าเสื่อมราคา สำหรับการคำนาณราคากลางงานก่อสร้าง 14/11/2548
ยกเลิกการจัดทำรายงานประจำเดือน 14/11/2548
การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เงินสิทธิประโยชน์ข้าราชการถ่ายโอน 10/11/2548
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2549 ระยะที่ 1 รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2548 10/11/2548
หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว256 ลงวันที่ 9 พ.ย. 2548 แจ้งให้จังหวัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการจัดทำประกาศ ฯ ก.จังหวัด (เพิ่มเติม) ให้สำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ภายในวันที่ 15 พ.ย. 2548 10/11/2548
การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2549 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป 09/11/2548
การเปิดงวดบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ.2548 09/11/2548
first previous ข้อมูลที่ 17061 - 17080 จาก 18677 next last