หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 18/10/2561 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 05/08/2548
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 05/08/2548
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข 04/08/2548
การเข้าร่วมประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของ อปท. รุ่นที่ 3 03/08/2548
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 (งวดที่ 4) 03/08/2548
การจัดสรรรหัสผ่านเพื่อใช้งานในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 02/08/2548
การผ่อนผันการปฎิบัติตามประกาศกระทรวงการคลัง 02/08/2548
การฝึกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูประบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 02/08/2548
การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ 02/08/2548
กำหนดการขอเบิกและแจ้งข้อมูลหนี้ให้กรมบัญชีกลางตามโครงการจ่ายตรง 02/08/2548
สาเหตุการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS และกรมบัญชีกลางไม่สามารถอนุมัติคำขอเบิกเงินและสั่งจ่ายเงินได้ 02/08/2548
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 02/08/2548
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 02/08/2548
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายในระบบ GFMIS 02/08/2548
การยกยอดข้อมูลเข้าสู่ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) 29/07/2548
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 29/07/2548
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล 29/07/2548
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล 29/07/2548
โครงการฝึกอบรม ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2548 และแบบใบสมัครเข้ารับการอบรม 29/07/2548
การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 28/07/2548
first previous ข้อมูลที่ 16941 - 16960 จาก 18243 next last