หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 18/03/2561 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
บัญชีรายชื่อผู้เข้าอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2547 รุ่นที่ 16 ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2547 03/08/2547
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 03/08/2547
หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนของพนักงานราชการ 03/08/2547
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการจ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 03/08/2547
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 29/07/2547
บัญชีแจกจ่ายหนังสือคู่มือการจัดทำหลักเกณฑ์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 29/07/2547
การดำเนินงานตามแนวทางและวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 28/07/2547
การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาล เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานศึกษานิเทศก์ สายงานนักบริหารการศึกษา และสายงานผู้บริหารสถานศึกษาของเทศบาลต่าง ๆ 28/07/2547
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาลของเทศบาลเมืองตะกั่วป่า 28/07/2547
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่งสถาปนิก ระดับ 3 สังกัดเทศบาลเมืองนครพนมและตำแหน่งวิศวกรโยธา ระดับ 3 สังกัดเทศบาลตำบลนาหว้า จ.นครพนม 28/07/2547
การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ 28/07/2547
ข้อมูลจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 28/07/2547
บัญชีรายชื่อผู้เข้าศึกษาอบรม รุ่นที่ 14 ระหว่างวันที่ 9-13 ส.ค. 2547 ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2547
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
28/07/2547
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลและรับโอนพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง 28/07/2547
มาตรการเปลี่ยนอาชีพพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจำ 28/07/2547
รายชื่อผู้เข้าสัมมนาหลักสูตร เจ้าพนักงานปกครอง (กลุ่มงานกฏหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์) รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 2-13 ส.ค. 2547 28/07/2547
ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ผู้ผ่านการคัดเลือก
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
26/07/2547
การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด 23/07/2547
การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น 20/07/2547
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มโรคเรื้อรัง 4 โรค 20/07/2547
first previous ข้อมูลที่ 16841 - 16860 จาก 17371 next last