หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 16/10/2561 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แจ้งผลการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการดำเนินงานโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ประเภทที่สาธารณะดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2548 12/09/2548
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเงินอุดหนุนทั่วไปที่กำหนดวัตถุประสงค์ 09/09/2548
การจัดระบบการบริหารเพื่อให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 07/09/2548
การดำเนินโครงการ Internet ตำบล ตามยุทธศาสตร์ของกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 07/09/2548
รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2547 07/09/2548
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2547 07/09/2548
แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตำบล
[หนังสือที่อ้างถึง]
06/09/2548
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2549 ระยะที่ 1 06/09/2548
การทอดกฐินสามัคคี สถ. ประจำปี 2548 05/09/2548
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2548 05/09/2548
การหารือกรณีอายัดทรัพย์สินของผู้ค้างชำระภาษีอากร 05/09/2548
การโอนเงินจัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 3/2548 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 05/09/2548
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS งบประมาณปี พ.ศ.2546, พ.ศ.2547 และ พ.ศ.2548 02/09/2548
การสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายการแก้ปัญหาความยากจนระดับพื้นที่และคาราวานแก้จน 02/09/2548
การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 02/09/2548
การเผยแพร่คู่มือมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 02/09/2548
เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2546, 2547 และ 2548 02/09/2548
การประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 01/09/2548
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ) ภาษีสุรา และภาษีสรรสามิต เดือนสิงหาคม 2548 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 01/09/2548
การให้พนักงานจ้างได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 01/09/2548
first previous ข้อมูลที่ 16841 - 16860 จาก 18221 next last