หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 22/09/2561 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2548 27/09/2548
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2549 ระยะที่ 1 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม 2548 27/09/2548
วีซีดีประกอบการศึกษาตามหนังสือคู่มือมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 27/09/2548
แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 27/09/2548
โอนเงินค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมข้อมูล 27/09/2548
การชำระค่าบัตรโดยสารเครื่องบินโดยใช้บัตรเครดิตประเภทที่ออกให้กับหน่วยงานราชการ 26/09/2548
ซักซ้อมวิธีปฏิบัติในการขอเบิกเงินจากคลังในวันทำการสุดท้ายของปีงบประมาณ 26/09/2548
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้าทำงานเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 26/09/2548
ประกาศเทศบาลตำบลหนองแค จังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย
[(บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ฯ)]
26/09/2548
วิธีปฏิบัติในการขอเบิกเงินจากคลังในวันทำการสุดท้ายของปีงบประมาณ 26/09/2548
อนุมัติจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2548 (เพิ่มเติม) 26/09/2548
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามวุฒิของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 26/09/2548
การประเมินข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นให้มีวิทยฐานะชำนาญการกรณีเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2548 23/09/2548
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน ฯ งวดที่ 5/2548 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 23/09/2548
บัญชีรายชื่อผู้เข้าอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2549 ระยะที่ 1 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 - 7 ตุลาคม 2548 22/09/2548
แนวทางปฏิบัติการจ่ายเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ผู้ดูแลเด็ก 22/09/2548
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างและการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างของอปท. 22/09/2548
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 21/09/2548
การศึกษาอบรมหลักสูตร นิติกร รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2549 21/09/2548
การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง 21/09/2548
first previous ข้อมูลที่ 16661 - 16680 จาก 18097 next last