หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 16/12/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปี พ.ศ. 2547
[เอกสารแนบท้าย]
25/04/2547
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นิติกร ประจำปี พ.ศ. 2547
[เอกสารแนบท้าย]
25/04/2547
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครอง ประจำปี พ.ศ. 2547
[เอกสารแนบท้าย]
25/04/2547
การขยายเวลาการรายงานและการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 22/04/2547
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 22/04/2547
การนำเสนอแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2547 -2551 ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 22/04/2547
การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 22/04/2547
การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 22/04/2547
การปรับระบบเชื่อมโยงเครือข่าย Internet ตำบล ของกลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและกลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
22/04/2547
ขอเชิญติดตามรับชมและรับฟังการอ่านสารของ รมว.มท. เนื่องในโอกาสวันเทศบาล 22/04/2547
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายโภคิน พลกุล) เนื่องในโอกาสวันเทศบาล 22/04/2547
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายโภคิน พลกุล) เนื่องในโอกาสวันเทศบาล ประจำปี 2547
[ฟังสาร]
22/04/2547
อักษรย่อของหน่วยงานในสังกัด สถ. 22/04/2547
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน 21/04/2547
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน 21/04/2547
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการแก้ปัญหาสัมและความยากจนเชิงบูรณาการ 21/04/2547
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 21/04/2547
แนวทางปฏิบัติการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง 21/04/2547
การกำหนดเลขที่หนังสือออกของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 19/04/2547
การมอบหมายให้ รอง อสถ. ปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติราชการแทน อสถ. 15/04/2547
first previous ข้อมูลที่ 16661 - 16680 จาก 16986 next last