หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 25/06/2561 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 04/07/2548
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 04/07/2548
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกเข้ารับราชการ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ หลักสูตร ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 5 04/07/2548
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2548 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 17 ระหว่างวันที่ 15-19 ส.ค. 2548 01/07/2548
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตของข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
[บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือก ฯ]
01/07/2548
การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2546,2547 และ 2548 30/06/2548
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีเร่งด่วน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
30/06/2548
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับก่อสร้างฝายทดน้ำเพื่อการเกษตรและป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
30/06/2548
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับปรับปรุงเส้นทางคมนาคมในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
30/06/2548
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม) 30/06/2548
เลื่อนกำหนดการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30/06/2548
โครงการฝึกอบรม ประจำเดือน กรกฏาคม-กันยายน 2548 30/06/2548
ให้ท้องถิ่นจังหวัดสำรวจงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2548 30/06/2548
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษและการแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ 29/06/2548
การรายงานผลการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินตามระบบ GFMIS
[ดาวน์โหลดแบบรายงาน]
29/06/2548
การเปลี่ยนแปลงสังกัดสถานพยาบาลของทางราชการ 29/06/2548
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุมัติบัญชีถือจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ และการเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ 29/06/2548
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 29/06/2548
การกำหนดรูปแบบรายงานที่ใช้เป็นหลักฐานการจ่ายเงินของส่วนราชการในระบบ GFMIS 28/06/2548
การนำเสนอบริการการชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 28/06/2548
first previous ข้อมูลที่ 16541 - 16560 จาก 17757 next last