หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 20/04/2561 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2548 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 - 29 เมษายน 2548 31/03/2548
อปท. ที่มีผลงานดีเด่นและได้รับรางวัลในแต่ละประเภท ประจำปี 2546 - 2547 31/03/2548
การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 30/03/2548
การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 30/03/2548
การเทียบตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30/03/2548
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับแก้ไขปัญหาการการกระจายอำนาจ (โครงการฟื้นฟูบูรณะสิ่งสาธารณประโยชน์และชายหาดที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติคลื่นยักษ์) 30/03/2548
การโอนเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 30/03/2548
โครงการปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชนและการให้บริการเชิงรุก 30/03/2548
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2548 28/03/2548
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับแก้ไขปัญหาการกระจายอำนาจ (โครงการฟื้นฟูบูรณะสิ่งสาธารณประโยชน์และชายหาดที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติคลื่นยักษ์)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
25/03/2548
การโอนเงินภาษีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดือนมีนาคม 2548 ภาคกลาง
[ภาคเหนือ]
25/03/2548
การโอนเงินภาษีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดือนมีนาคม 2548 ภาคใต้
[ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ]
25/03/2548
บัญชีรายชื่อผู้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2548 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-22 เมษายน 2548
[บัญชีรายชื่อ]
25/03/2548
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง ให้ยกเลิกการรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่ง นิติกร 3 25/03/2548
ประชาสัมพันธ์ยกเลิกการรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนิติกร 3 (ปริญญาเกียรตินิยมทางกฏหมาย) 25/03/2548
เลื่อนระดับและแต่งตั้งข้าราชการจากระดับ 2 ขึ้นดำรงตำแหน่งระดับ 3 จำนวน 36 ราย 25/03/2548
การกำหนดแบบและแนวทางการปรับปรุงบัญชีเงินสะสม รายงานสถานะการเงินประจำวันและแผนการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
24/03/2548
รายชื่อข้าราชการ/พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2544 24/03/2548
รายชื่อข้าราชการ/พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2545 24/03/2548
รายชื่อข้าราชการ/พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2546 24/03/2548
first previous ข้อมูลที่ 16521 - 16540 จาก 17511 next last