หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 15/08/2561 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างและการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างของอปท. 22/09/2548
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 21/09/2548
การศึกษาอบรมหลักสูตร นิติกร รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2549 21/09/2548
การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง 21/09/2548
การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ณ 1 ตุลาคม 2548 ตามมติคณะรัฐมนตรี 21/09/2548
รับสมัครบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2548 21/09/2548
การส่งเอกสารหลักฐานในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 20/09/2548
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซื้อจัดจ้างและก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและชุมชน 20/09/2548
ระยะเวลาการใช้สิทธิอุทธรณ์ค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน 20/09/2548
การรายงานกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน 19/09/2548
การรายงานกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน 19/09/2548
การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ณ 1 ตุลาคม 2548 ตามมติคณะรัฐมนตรี 19/09/2548
ขอแก้ไขรายละเอียดบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 19/09/2548
การเบิกเงินงบประมาณแทนกันในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 16/09/2548
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษชั่วคราวของข้าราชการในช่วงปรับโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม ใหม่ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548 16/09/2548
แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการรับรู้หนังสือสั่งการ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานผ่านทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (www.thailocaladmin.go.th)
[แบบประเมินความพึงพอใจ]
16/09/2548
ขอให้จังหวัดเตรียมการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และแผ่นดินถล่ม 15/09/2548
พิธีมอบรางวัลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการดำเนินงาน ประกวดโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ประเภทที่สาธารณะดีเด่น ประจำปี 2548 15/09/2548
แนวทางการคำนวณบำเหน็จบำนาญ 15/09/2548
การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุขเพิ่มเติม (เงินอุดหนุนแก้ไขปัญหาการกระจายอำนาจ)
[บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ]
14/09/2548
first previous ข้อมูลที่ 16521 - 16540 จาก 17941 next last