หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 19/11/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารจัดการโครงการเร่งรัดขยายบริการไฟฟ้าโดยระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 26/08/2547
วิธีการก่อนดำเนินการทางวินัยและการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 26/08/2547
สุรปแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง กรณีเกี่ยวกับค่าเช่าบ้านข้าราชการ 26/08/2547
การจ่ายเงินค่าของขวัญมอบให้ชาวต่างประเทศ 24/08/2547
การฝึกอบรมการใช้โปรแกรมการบันทึกข้อมูลโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนในจังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา 24/08/2547
การเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่สอง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2547 24/08/2547
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ 24/08/2547
รายงานสรุปผลการดำเนินการประเมินผลการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามโครงการตลาดดีมีมาตรฐาน 24/08/2547
แนวทางการผ่อนผันสำหรับรายการที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในไตรมาสที่ 3 24/08/2547
การขอปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน/ชุมชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20/08/2547
การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพยายามในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2547
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
20/08/2547
การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 18/08/2547
การสำรวจความต้องการรับโอนภารกิจและกำลังคนในฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่จะถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 18/08/2547
กฏกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526 17/08/2547
การเลือกผู้บริหารเทศบาลเพื่อเป็นกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.แทนตำแหน่งที่ว่าง 17/08/2547
การแก้ไขคำสั่งการมอบอำนาจหน้าที่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 17/08/2547
การแจ้งแนวทางการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งในระดับควบ 17/08/2547
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 17/08/2547
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.2547 รุ่นที่17ถึงรุ่นที่ 20 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 24 กันยายน 2547
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
17/08/2547
ประกาศรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 17/08/2547
first previous ข้อมูลที่ 16301 - 16320 จาก 16877 next last