หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 25/05/2561 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการขอใช้เงินเหลือจ่าย เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 26/08/2548
การสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 24/08/2548
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2548 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 23 ระหว่างวันที่ 26-30 กันยายน 2548 24/08/2548
การตรวจรับรองงบการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 23/08/2548
การกลับรายการข้อมูลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 22/08/2548
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มโรคเรื้อรัง 4 โรค 22/08/2548
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน 22/08/2548
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 22/08/2548
โครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2548 22/08/2548
การเบิกจ่ายเงินบำนาญประจำเดือน 18/08/2548
ประกาศเทศบาลเมืองอ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร เรื่อง รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุเป็นพนักงานครูเทศบาล 18/08/2548
ยืนยันแนวทางปฏิบัติในการก่อสร้างหรือการดำเนินกิจกรรมตามแนวชายแดน 18/08/2548
การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูประบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้กับเทศบาล 17/08/2548
กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 16/08/2548
การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 16/08/2548
การแก้ไขข้อพิดพลาดการบันทึกข้อมูลย้อนหลังในระบบ GFMIS 16/08/2548
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2548 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 22 ระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน 2548 16/08/2548
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเครดิตสำหรับหน่วยงานราชการ (ส่วนที่ 1)
[(ส่วนที่ 2)]
16/08/2548
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จากปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และแผ่นดินถล่ม 15/08/2548
การยกยอดข้อมูลเข้าสู่ระบบ GFMIS 11/08/2548
first previous ข้อมูลที่ 16301 - 16320 จาก 17644 next last