หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 24/03/2561 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 1 19/05/2548
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 (ส่วนที่ 1)
[(ส่วนที่ 2)]
19/05/2548
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3 ประจำปี 2548 19/05/2548
การกำหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา 17/05/2548
นายสาโรช คัชมาตย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการระดับ 6 และมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 47 ราย 17/05/2548
นายสาโรช คัชมาตย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 62 ราย 17/05/2548
บัญชีรายชื่อผู้เข้าอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2548 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 20-24 มิ.ย. 2548 17/05/2548
บัญชีรายชื่อผู้เข้าอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2548 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2548 17/05/2548
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนมารับราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 17/05/2548
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548 17/05/2548
การหักเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 16/05/2548
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มโรคเรื้อรัง 4 โรค 16/05/2548
การเบิกจ่ายเงินสำหรับผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาจากธรณีพิบัติใน 6 จังหวัดภาคใต้ พ.ศ. 2548 16/05/2548
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน 16/05/2548
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 เพิ่มเติม 16/05/2548
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 16/05/2548
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 16/05/2548
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง ผลการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษประจำปี 2548 12/05/2548
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2548 12/05/2548
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษ 12/05/2548
first previous ข้อมูลที่ 16301 - 16320 จาก 17398 next last