หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 15/12/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข 14/12/2547
วิธีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2547 งบกลาง 14/12/2547
การรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี พ.ศ. 2547 โครงการจ่ายตรงบำเหน็จบำนาญ 09/12/2547
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มโรคเรื้อรัง 4 โรค 09/12/2547
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2548 09/12/2547
รายงานผลการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความแห้งแล้ง 09/12/2547
หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี 08/12/2547
การโอนเงินภาษีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดือน พฤศจิกายน 2547 (ภาคกลาง)
[(ภาคเหนือ)]
07/12/2547
การโอนเงินภาษีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดือนพฤศจิกายน 2547 (ภาคใต้)
[(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)]
07/12/2547
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 07/12/2547
ปรับแผนดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2548 07/12/2547
โครงการขยักพิชิตขยะ..ทางเลือกใหม่ในการพิชิตขยะของสังคมไทย 07/12/2547
ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกวารสาร ?ท้องถิ่น?
[ใบสมัคร]
30/11/2547
บัญชีรายชื่อผู้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2548 ระยะที่ 1 รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 10-14 มกราคม 2548
[บัญชีรายชื่อ]
30/11/2547
การเทียบตำแหน่ง 29/11/2547
ปัญหาการมอบอำนาจ "เจ้าท่า" ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 29/11/2547
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2547 29/11/2547
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และระบบการบริหารกิจการสหกรณ์ และการรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
29/11/2547
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ 29/11/2547
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 29/11/2547
first previous ข้อมูลที่ 16201 - 16220 จาก 16985 next last