หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 27/05/2561 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การตรวจสอบและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2548 28/09/2548
การรับสมัครข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2548 28/09/2548
การสรรหาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา 28/09/2548
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548
[(บัญชีการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ฯ)]
28/09/2548
ซักซ้อมวิธีการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 28/09/2548
การเตรียมความพร้อมป้องกันภัยธรรมชาติและการบริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น 27/09/2548
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 27/09/2548
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2548 27/09/2548
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2549 ระยะที่ 1 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม 2548 27/09/2548
วีซีดีประกอบการศึกษาตามหนังสือคู่มือมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 27/09/2548
แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 27/09/2548
โอนเงินค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมข้อมูล 27/09/2548
การชำระค่าบัตรโดยสารเครื่องบินโดยใช้บัตรเครดิตประเภทที่ออกให้กับหน่วยงานราชการ 26/09/2548
ซักซ้อมวิธีปฏิบัติในการขอเบิกเงินจากคลังในวันทำการสุดท้ายของปีงบประมาณ 26/09/2548
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้าทำงานเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 26/09/2548
ประกาศเทศบาลตำบลหนองแค จังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย
[(บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ฯ)]
26/09/2548
วิธีปฏิบัติในการขอเบิกเงินจากคลังในวันทำการสุดท้ายของปีงบประมาณ 26/09/2548
อนุมัติจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2548 (เพิ่มเติม) 26/09/2548
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามวุฒิของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 26/09/2548
การประเมินข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นให้มีวิทยฐานะชำนาญการกรณีเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2548 23/09/2548
first previous ข้อมูลที่ 16201 - 16220 จาก 17644 next last