หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 18/10/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยศิลปากร 14/10/2547
แจ้งมติคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่องการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งบริหาร 14/10/2547
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานปกครอง (กลุ่มงานกฏหมายระเบียบ ฯ) รุ่นที่ 6
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
14/10/2547
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2548 งวดที่ 1 งานสนับสนุนเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13/10/2547
การจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 13/10/2547
การจัดหาอาหารเสริม(นม) และอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2548 13/10/2547
การปรับปรุงค่าตอบแทนของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล 13/10/2547
การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 12/10/2547
การดำเนินการยุบรวมสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อไปรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น 11/10/2547
หารืองานอื่นที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งนักบริหาร 11/10/2547
แจ้งมติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล 11/10/2547
กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
[(ต่อ)]
08/10/2547
ความชัดเจนในการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับให้สูงขึ้น (เปลี่ยนสายงานบริหาร) 08/10/2547
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การรวมสภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลกับองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น 08/10/2547
ประกาศสำนักงาน จ.ส.ท. เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งพนักงานบัญชีสถานธนานุบาล 08/10/2547
สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านกรณีย้ายตามคำร้องขอของตนเอง 07/10/2547
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 07/10/2547
การดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม Roadmap การต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ระยะที่ 4 พ.ศ. 2548 06/10/2547
การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 06/10/2547
การรวมสภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลกับองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น 06/10/2547
first previous ข้อมูลที่ 16021 - 16040 จาก 16698 next last