หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 21/03/2561 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2546, 2547 และ 2548 02/09/2548
การประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 01/09/2548
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ) ภาษีสุรา และภาษีสรรสามิต เดือนสิงหาคม 2548 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 01/09/2548
การให้พนักงานจ้างได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 01/09/2548
ภาคกลาง
[(ภาคใต้)]
01/09/2548
ภาคเหนือ
[(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)]
01/09/2548
หารือการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีแก่พนักงานส่วนตำบล 01/09/2548
การกำหนดสถานที่เพื่อปิดประกาศแผ่นประกาศหรือแผ่นป้ายเพื่อแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาในที่สาธารณะ 31/08/2548
การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพิจารณาร่างมาตรฐานการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 31/08/2548
การเก็บเงินค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ใช้จ่าย 31/08/2548
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จากปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและแผ่นดินถล่ม 31/08/2548
การเบิกจ่ายเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 31/08/2548
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มโรคเรื้อรัง 4 โรค 31/08/2548
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 31/08/2548
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล 31/08/2548
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล 31/08/2548
วิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน 31/08/2548
การสนับสนุนโครงการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งทั่วไทย "หนึ่งตำบล หนึ่งนักร้อง" 30/08/2548
วิธีปฎิบัติเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 29/08/2548
หลักเกณฑ์การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ 29/08/2548
first previous ข้อมูลที่ 16021 - 16040 จาก 17385 next last