หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 16/12/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ค่าธรรมเนียมในการรับวัคซีนป้องกันโรคติดต่อระหว่างประเทศ 23/03/2548
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม หลักสูตรเจ้าหน้าที่ปกครอง รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 8 เมษายน 2548 23/03/2548
เงินอุดหนุนทั่วไปในลักษณะงบลงทุน 23/03/2548
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 23/03/2548
โครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2548และใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 21/03/2548
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
18/03/2548
ข้อแนะนำแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม) 18/03/2548
บัญชีรายชื่อผู้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2548 ระยะที่ 1 รุ่นที่ 20 ระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2548
[บัญชีรายชื่อ]
18/03/2548
การอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานปกครอง กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 21 มี.ค.-1 เม.ย. 2548 ณ ศูนย์ฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 16/03/2548
ขั้นตอนและวิธีการขอรับ/เบิกจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ 16/03/2548
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นิติกร 3
[แบบใบสมัคร]
16/03/2548
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข 15/03/2548
ซักซ้อมการจัดซื้อและจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15/03/2548
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548
[เอกสารแนบท้าย]
15/03/2548
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2548 14/03/2548
การเบิกจ่ายเงินค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
14/03/2548
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ 14/03/2548
การชำระเงินค่าฝากส่งไปรษณีย์ 11/03/2548
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2548
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
11/03/2548
การเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 11/03/2548
first previous ข้อมูลที่ 16021 - 16040 จาก 16986 next last