หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 24/06/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การกำหนดสถานพยาบาลของทางราชการ 03/03/2547
การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ในช่วงปิดภาคเรียน 03/03/2547
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 03/03/2547
การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง สิทธิพิเศษขององค์การแบตเตอรี่ 03/03/2547
การมอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าปฏิบัติราชการแทน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
03/03/2547
การสรรหาผู้มีผลงานดีเด่น สาขาผู้บริหารการศึกษา 03/03/2547
การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีบำบัดรักษาโรคด้วยวิธีการทางการแพทย์แผนไทย 03/03/2547
ค่าตอบแทนผู้นำการออกกำลังกาย 03/03/2547
ซักซ้อมการปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
03/03/2547
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง การติดตามและแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
03/03/2547
ประกาศผลการสอบคัดเลือก (ภาค ก) ในการสอบเปลี่ยนสายงานข้าราชการ สถ. 03/03/2547
ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา 03/03/2547
การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ในช่วงปิดภาคเรียน 02/03/2547
การประชุมปฏิบัติการอบรมครูวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับประถมศึกษา 02/03/2547
การพิจารณาปรับปรุงจำนวนวันหยุดราชการ 02/03/2547
ข้าราชการพลเรือนสามัญครบเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547 02/03/2547
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ การเงิน การคลัง การบัญชีและการพัสดุ 02/03/2547
การลงทุนของภาครัฐในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของรัฐวิสหกิจซึ่งจะแปรรูปเป็นบริษัทในอนาคต 27/02/2547
มาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 27/02/2547
การฝึกอบรม (หลักสูตรเจ้าพนักงานปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547) 26/02/2547
first previous ข้อมูลที่ 16021 - 16040 จาก 16230 next last