หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 21/04/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีภายหลังสิ้นปีงบประมาณ (มท 0803/ว1958) 17/11/2549
ขอความร่วมมือในการตรวจสอบการปิดอากรแสตมป์หรือชำระอากรแสตมป์เป็นตัวเงินก่อนลงนามในสัญญาจ้าง (มท 0803/ว1959) 17/11/2549
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรของ อปท. ประจำปี พ.ศ.2550 ระยะที่ 1 รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 18-22 ธ.ค. 2549 17/11/2549
ส่งความสุขมอบของขวัญให้คนที่คุณรัก ด้วยบัตรอวยพรปีใหม่ 2550และเน็คไทด์ สถ. 15/11/2549
การสำรวจความเสียหายในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ 46 จังหวัด (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว1950) 15/11/2549
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0808.3/ว1941) 15/11/2549
การฝึกอบรมภาษาอังกฤษตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต รุ่นที่ 3 (มท 0810.4/ว1944) ส่วนที่ 1
[ส่วนที่ 2]
[ส่วนที่ 3]
15/11/2549
การประชุมสัมมนาและจัดงาน "รวมใจทุกศาสนา พัฒนาท้องถิ่นไทย ถวายองค์ราชา ครองราชย์ 60 ปี" (ด่วนมาก ที่ มท 0810.5/ว111) 14/11/2549
การรายงานการสำรวจความเสียหายอันเกิดจากอุทกภัยในด้านต่าง ๆ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว1937) 14/11/2549
ข้อแนะนำการจัดวางระบบควบคุมภายในของ อปท. ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 14/11/2549
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรของ อปท. ประจำปี พ.ศ. 2550 ระยะที่ 1 รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 11-15 ธ.ค. 2549 14/11/2549
เลื่อนระดับและแต่งตั้งข้าราชการ (คำสั่งที่ 525/2549) 13/11/2549
สิทธิประโยชน์ข้าราชการถ่ายโอน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1931) 13/11/2549
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1922) 13/11/2549
การดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
10/11/2549
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ระดับ 6ว) 10/11/2549
การใช้บัตรเครดิตราชการ 10/11/2549
การสำรวจความเสียหายจากอุทกภัย
[แบบ สน.สส.1-6]
10/11/2549
การใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลสำหรับ "โครงการทัวร์สุขภาพ" 09/11/2549
แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันซองมาใช้เป็นหลักประกันสัญญา 09/11/2549
first previous ข้อมูลที่ 10541 - 10560 จาก 13187 next last