หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 24/07/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงินด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 เพิ่มเติม (มท 0808.4/ว1594)
[บัญชีรายชื่อ ฯ]
28/07/2551
ซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงินด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.4/ว24) 28/07/2551
รายชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลที่ขอจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในประกาศแล้ว 28/07/2551
ข่าวสารวันที่ 25 ก.ค. 2551 "ควบคุมภายใน อปท." ปีงบประมาณ 2551 ตัวชี้วัดที่ 3.5 : อปท.เป้าหมาย มีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 28/07/2551
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลประเภทภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนที่ชำระนอกเขตจังหวัดที่รถอยู่ในความรับผิดชอบ (มท 0808.3/ว1591) 25/07/2551
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น (ด่วนมาก ที่ มท 0891.3/ว1588) 25/07/2551
การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2299) 25/07/2551
การดำเนินการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ... (มท 0809.2/ว129) 25/07/2551
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล ในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลและกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว8701) 25/07/2551
ข้อมูลรายงานถนนที่ อปท.ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ (ด่วนมาก ที่ มท 0891.2/ว1583) 25/07/2551
แนวทางการเลื่อนระดับพนักงานเทศบาล กรณีการโอน (ย้าย) ภายหลังการประเมินเลื่อนระดับแล้วเสร็จ (มท 0809.2/ว128) 25/07/2551
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (ระดับ 9ชช.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 25/07/2551
ขอเชิญติดตามรับชมและรับฟังการถ่ายทอดสดการจัดงาน "มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2551" (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.3/ว1582) 25/07/2551
ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการกลุ่มย่อย ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1577) 24/07/2551
ขอความร่วมมือจัดนิทรรศการทางวิชาการและส่งการแสดงเข้าร่วมงาน "มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2551" (มท 0893.3/ว1571) 24/07/2551
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต เดือน ก.ค. 2551 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.3/ว1574)
[บัญชีจัดสรรฯ]
24/07/2551
ส่งบุคลากรเข้าร่วมพิธีมอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรแก่ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2551 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว1564)
[บัญชีรายชื่อผู้ดูแลเด็กดีเด่น]
24/07/2551
การประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว1563) 24/07/2551
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับศูนย์เยาวชนต้นแบบ ประจำปี 2551 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว1566) 24/07/2551
โครงการความร่วมมือระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1567) 24/07/2551
first previous ข้อมูลที่ 10541 - 10560 จาก 14956 next last