หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 28/08/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น รุ่นที่ 26-33 วันที่ 15-24 กันยายน 2551 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 10/09/2551
ขอให้จังหวัดแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ (ด่วนมาก ที่ มท 0809.6/ว1911) 10/09/2551
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน (มท 0808.3/ว1905) 10/09/2551
การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อให้หน่วยราชการอื่นยืมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.2/ว2804) 10/09/2551
โครงการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2552 (มท 0809.6/ว1901) 09/09/2551
การสำรวจค่าน้ำประปาหมู่บ้าน ประจำเดือน สิงหาคม 2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว1898)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย(แบบรายงาน)]
09/09/2551
แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรคอมฯ สำหรับจัดเก็บเอกสาร รุ่น11,คอมฯ สำหรับวิเคราะห์นโยบายฯ รุ่น11 และคอมฯ สำหรับงานพัสดุ รุ่นที่ 5 (ด่วนมากที่ มท 0807.3/ว215) 09/09/2551
แก้ไขประเภทตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (มท 0803/ว1876) 08/09/2551
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับระบบสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS (มท 0803/ว1832)(ส่วนที่ 1)
[(ส่วนที่ 2)]     [(ส่วนที่ 3)]
08/09/2551
การจัดสรรเงินงบประมาณ พ.ศ. 2551 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติบัตร อปท. ที่มีความพยายามในการจัดเก็บภาษีฯ (มท 0808.3/ว1888) 08/09/2551
การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานเพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ (มท 0812/ว1884) 08/09/2551
โครงการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำเดือนตุลาคม 2551 - กันยายน 2552 ตามโครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท 0807.3/ว212)
[แผนการฝึกอบรมฯ]
05/09/2551
ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนปลัดเทศบาล ในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง (มท 0809.2/ว1874) 05/09/2551
รายงานผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง (มท 0809.2/ว1873) 05/09/2551
การเรียกรายงานการจ่ายชำระเงิน (มท 0803/ว1830) 04/09/2551
การปรับปรุงรายงานระบบบริหารเงินทุนใน Web Report (มท 0803/ว1829) 04/09/2551
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับวัสดุคงคลัง (มท 0803/ว1831)(ส่วนที่ 1)
[(ส่วนที่ 2)]     [(ส่วนที่ 3)]
04/09/2551
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 7ว และเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 7 ประจำปี พ.ศ.2551 04/09/2551
. ประกาศเวลา ห้องสอบ อาคารสอบ สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาค ก.. 04/09/2551
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน เพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (นิติกรระดับ 7ว) 03/09/2551
first previous ข้อมูลที่ 10541 - 10560 จาก 15096 next last