หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 01/05/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2552 03/07/2552
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ 6 (เพิ่มเติม) (มท 0807.3/ว1318)
[บัญชีรายชื่อฯ]
03/07/2552
การเร่งรัดจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2553 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.2/ว 1314) 03/07/2552
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ชำนาญการพิศษ) 03/07/2552
เปลี่ยนแปลงวันการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อเป็นมืออาชีพ "ด้านการบิรหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น" รุ่นที่ 7 (มท 0809.5/ว 135) 03/07/2552
ทุนฝึกอบรมรัฐบาลไทยร่วมกับ JICA หลักสูตร Management of Water Supply Business 03/07/2552
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (มท 0808.2/ว1299) 02/07/2552
โครงการประชุมสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดกลุ่มเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.1/ว1304) 02/07/2552
การจัดทำสัญญารับทุนการศึกษาของบุคลากรท้องถิ่น (มท 0807.3/ว1305) 02/07/2552
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ในความหมายของคำว่า "เป็นคู่กรณี" และคำว่า "ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดร่วม" ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย ข้อ 31 วรรคห้า (มท 0809.6/ว132-3) 02/07/2552
...ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ 6 (เพิ่มเติม)... 02/07/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรสมาชิกสภาเทศบาล รุ่นที่ 18-19 (มท 0807.3/ว156) 02/07/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัสดุ รุ่นที่ 29 (มท 0807.3/ว155) 02/07/2552
เลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 42,หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รุ่นที่ 28 และหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัสดุ รุ่นที่ 28 (มท 0807.3/ว154) 02/07/2552
เลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานคลัง รุ่นที่ 35 และหลักสูตรนิติกร รุ่นที่ 20 (มท 0807.3/ว153) 02/07/2552
เลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รุ่นที่ 35 (มท 0807.3/ว152) 02/07/2552
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชั้น ป.5-6 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1292)
[บัญชีการจัดสรรงบประมาณฯ]
02/07/2552
โครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการที่มีศักยภาพสูง (Talent Management) รุ่นที่ 2 (มท 0802.4/ว1288) 01/07/2552
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ (มท 0803/ว1284) 01/07/2552
แนวทางการปฏิบัติและซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย (มท 0803/ว1277) 01/07/2552
first previous ข้อมูลที่ 10541 - 10560 จาก 16049 next last