หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 28/01/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว971) 25/07/2549
ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล (มท 0803/ว996) 25/07/2549
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2549 (มท 0803/ว969) 25/07/2549
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ.2549 (มท 0803/ว809) 25/07/2549
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 (มท 0803/ว974) 25/07/2549
สถานพยาบาลที่เข้ารับการอบรมและสามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินในระบบจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลาง (มท 0803/ว975) 25/07/2549
เอกสารเผยแพร่ฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (มท 0803/ว995) 25/07/2549
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว1031) 25/07/2549
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว972) 25/07/2549
การติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนสำหรับชุมชน (ด่วนมาก ที่ มท 0891.2/ว1187) 24/07/2549
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2549 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 17 ระหว่างวันที่ 28 ส.ค.-1 ก.ย. 2549 24/07/2549
การคัดเลือกบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าศึกษาอบรม หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 (มท 0807.3/ว1153)
[บัญชีรายชื่อ ฯ]
21/07/2549
การป้องกันโรคไข้หวัดนกและไข้เลือดออก (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1175) 21/07/2549
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิตเดือนกรกฎาคม 2549 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.3/ว1178)
[(บัญชีจัดสรรการโอนเงิน ฯ)]
21/07/2549
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ระดับ 7ว) 21/07/2549
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2549 ระยะที่ 2 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0806/ว86) 21/07/2549
การติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนสำหรับชุมชน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว1172) 20/07/2549
การสำรวจข้อมูลค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2549 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.3/ว1173) 20/07/2549
การกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว78) 19/07/2549
การปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ 1 (ด่วนมาก ที่ มท 0807.3/ว1166) 19/07/2549
first previous ข้อมูลที่ 10541 - 10560 จาก 12871 next last