หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 29/03/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การช่วยเหลือบรรเทาอุทกภัยที่เกิดขึ้น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1772) 16/10/2549
กิจกรรม "ท้องถิ่นไทย ร้อยใจปวงประชา ให้สัญญาสร้างสรรค์ความดี ... สู่ 60 ล้านความดีเพื่อในหลวง" (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 274) 16/10/2549
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ระดับ 6ว) 16/10/2549
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใน ระดับ 8ว (มท 0802.4/ว 1767) 16/10/2549
การปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำ (มท 0809.5/ว 168) 13/10/2549
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0808.3/ว 1751) 13/10/2549
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0808.3/ว 1754) 13/10/2549
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา (มท 0803/ว 1721) 13/10/2549
การตรวจสอบประกาศเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (มท 0809.2/ว 3531) 12/10/2549
การบันทึกบัญชีวัสดุหรือครุภัณฑ์ (มท 0803/ว 1718) 12/10/2549
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (มท 0808.2/ว 3596) 12/10/2549
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.3/ว1701)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
12/10/2549
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว 1720) 12/10/2549
การบันทึกบัญชีวัสดุหรือครุภัณฑ์ (มท 0803/ว 1718) 12/10/2549
การตรวจสอบประกาศเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกและคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 12/10/2549
ยืนยันการเข้าร่วมโครงการความร่วมมือการชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร 11/10/2549
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2549
[แบบรายงานฯ]
11/10/2549
การรับสมัครข้าราชการเข้ารับการศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา (รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2549) (เฉพาะข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่รวมถึงข้าราชการขององค์ 11/10/2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 8ว 11/10/2549
แจ้งบุคลากรท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม 10/10/2549
first previous ข้อมูลที่ 10541 - 10560 จาก 13109 next last