หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 10/12/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์เรียกผู้สอบคัดเลือกกรณีพิเศษได้ฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งบริหารในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ 26/02/2552
ระเบียบคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าด้วยค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และคณะอนุกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 (มท 0809.2/ว389) 26/02/2552
การศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารงานมืออาชีพ (ระดับ 9) รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (มท 0807.3/ว368) 26/02/2552
ซักซ้อมหลักการและแนวปฏิบัติในการจัดซื้อนมโรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว384) 25/02/2552
การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นปี 2552 (มท 0890.4/ว374) 25/02/2552
การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 30 (มท 0807.3/ว361) 25/02/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่8 และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 29 (มท 0807.3/ว360) 25/02/2552
โครงการฝึกอบรมของศูนย์ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น (มท 0807.3/ว357) 25/02/2552
แจ้งรายชื่อบุคลากรสังกัด อปท. เข้ารับอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์หลักสูตร Excel รุ่นที่ 2 และหลักสูตรการผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์สำหรับ อปท. รุ่นที่ 8 (เพิ่มเติม)(มท 0807.3/ว30) 25/02/2552
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น (มท 0890.4/ว365)
[บัญชีรายชื่อ อปท. อบรมปี 2552]
24/02/2552
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2551, โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นและครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.2/ว355) 24/02/2552
การเตรียมความพร้อมในการสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุเพื่อดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว561)
[เอกสารแนบ1]     [เอกสารแนบ2]
24/02/2552
รับสมัครบุคลากรของ อปท. เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับสถาบันการศึกษา รุ่นที่ 3 (ด่วนมาก ที่ มท 0807.3/ว369) 24/02/2552
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถท้องถิ่นอำเภอ/จังหวัดในการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว366) 24/02/2552
โครงการทานชีวิต - เศรษฐกิจพอเพียงรวมใจไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/291) 24/02/2552
การกรอกข้อมูลรายละเอียดเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและที่อยู่ของหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS (ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/2164) 24/02/2552
การอุดหนุนงบประมาณให้แก่สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(มท 0893.3/ว0020) 23/02/2552
แจ้งปรับเปลี่ยนรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ พ.ศ.2552 20/02/2552
การใช้งบประมาณของทางราชการ จัดซื้อสิ่งของแจกราษฎร โดยใส่ชื่อของตนลงบนสิ่งของและการตั้งงบประมาณในลักษณะเป็นการประชาสัมพันธ์ส่วนบุคคล (มท 0808.2/ว524) 20/02/2552
การตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2551 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท 0803/ว27) 19/02/2552
first previous ข้อมูลที่ 10541 - 10560 จาก 15555 next last