หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 28/02/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
บัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รุ่นที่ 1 (มท 0807.3/ว93) 22/05/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรสมาชิกสภา อบจ. รุ่น 13, สมาชิกสภาเทศบาล รุ่น 17 และเลขานุการสภา อปท. รุ่นที่ 11 (มท 0807.3/ว88) 22/05/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 32 (มท 0807.3/ว87) 22/05/2552
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552 (มท 0803/ว953) 22/05/2552
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง การป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (มท 0891.3/ว971) 22/05/2552
ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดรวบรวมผลงานดีเด่นของ อปท. ในพื้นที่ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.3/ว63) 22/05/2552
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 12 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว896) 21/05/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร ประธาน/รองประธานสภา อบต. รุ่นที่ 9 (เพิ่มเติม)(มท 0807.3/ว92) 21/05/2552
แจ้งรายชื่อบุคลากรท้องถิ่นเข้าฝึกอบรมหลักสูตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 14, ประธาน/รองประธานสภาเทศบาล รุ่นที่ 8 (เพิ่มเติม)(มท 0807.3/ว91) 21/05/2552
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ Excel ขั้นสูง รุ่น3,ผลิตสื่อ รุ่น9,การเงินและบัญชี รุ่น18-19,Dreamwaver รุ่น3,วิเคราะห์นโยบายฯ รุ่น16, จัดเก็บเอกสารสำนักงาน รุ่น19,Autocad พื้นฐาน รุ่น10 (มท 0807.3/ว90) 21/05/2552
ประกาศ ก.จ.,ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงนบุคคลสำหรับลูกจ้างของ อบจ. และเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2552 (มท 0809.5/ว91) 21/05/2552
การดำเนินโครงการในพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาติ (มท 0891.2/ว949) 21/05/2552
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2552 (มท 0808.3/ว945) 21/05/2552
ประกาศรายชื่อข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 3 (เฉพาะข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)(ด่วนมาก ที่ มท 0802.4/ว963) 21/05/2552
การเปลี่ยนแปลงกำหนดการรายงานตัวเข้ารับการปฐมนิเทศข้าราชการ สถ. ผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 4 (เฉพาะข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) (ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.4/ว962) 21/05/2552
การจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.3/ว938) 20/05/2552
การอบรมครูผู้ฝึกสอนกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2552 (วอลเลย์บอล และวอลเลย์บอลชายหาด) ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว942) 20/05/2552
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา (มท 0803/ว936) 20/05/2552
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งวดที่ 4)(มท 0808.2/5114-5188)
[บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรฯ]     [แบบ จส.01 ใหม่]
20/05/2552
ขอเชิญบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ท้องถิ่นกับการจัดการศึกษา (ด่วนมาก ที่ มท 0893.3/ว927) 19/05/2552
first previous ข้อมูลที่ 10541 - 10560 จาก 15832 next last