หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 22/10/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
รายงานแสดงสินทรัพย์รายตัว 10/02/2549
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 10/02/2549
การรับสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2549 (เพิ่มเติม) 09/02/2549
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดระยอง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานส่วนตำบล 09/02/2549
ระดับ 1 09/02/2549
ระดับ 2 09/02/2549
ระดับ 3 09/02/2549
โครงการพัฒนาโรงเรียนเทศบาลต้นแบบ 09/02/2549
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต เดือนกุมภาพันธ์ 2549 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 08/02/2549
บัญชีจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ภาคกลาง)
[(ภาคใต้)]
08/02/2549
บัญชีจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
[(ภาคเหนือ)]
08/02/2549
บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งนักบริหารงานการคลัง ระดับ 6 (หัวหน้าส่วนการคลัง ระดับ 6) 08/02/2549
บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งนักบริหารงานช่าง ระดับ 6 (หัวหน้าส่วนโยธา ระดับ 6) 08/02/2549
บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6 (หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ระดับ 6) 08/02/2549
บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ 6 (ปลัด อบต. ระดับ 6 หรือรองปลัด อบต. ระดับ 6) 08/02/2549
ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
[(ตัวอย่างหนังสือขอใช้บัญชี)]
08/02/2549
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2548 08/02/2549
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนการจัดการศึกษาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
[(บัญชีรายชื่อ อปท. ที่เชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ ฯ)]
08/02/2549
นายช่างสำรวจ ระดับ 2
[(นายช่างโยธา ระดับ 2)]
07/02/2549
นายช่างเครื่องกล ระดับ 1 07/02/2549
first previous ข้อมูลที่ 10541 - 10560 จาก 12479 next last