หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 29/06/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น รุ่นที่ 4-8 วันที่ 7-11 ก.ค. 2551 ศูนย์จังหวัดพิษณุโลก 02/07/2551
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่น (Public Function)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว1420)
[สรุปผลการดำเนินงาน ณ 1 ก.ค. 2551]
02/07/2551
มาตรการในการพานักเรียนและนักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา และเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด (มท 0893.2/ว1407) 02/07/2551
ขอความร่วมมือในการประเมินความรับผิดชอบทางการเงินของประเทศ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว114) 02/07/2551
การวิเคราะห์ภารกิจหลักหรือยุทธศาสตร์ที่สำคัญและเหมาะสมในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม (มท 0891.3/ว21) 01/07/2551
การสำรวจข้อมูลด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคมประจำปี 2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1266)
[แบบ สสส.1]     [แบบ สสส.2]
30/06/2551
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1294)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
30/06/2551
วิธีปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกจ่ายเงินและการนำส่งเงินเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการในระบบ GFMIS (มท 0803/ว1396) 30/06/2551
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9)ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิตเดือน มิ.ย.2551 ให้แก่ อปท. (มท 0808.3/ว1398)
[บัญชีเงินจัดสรรภาษีฯ]
30/06/2551
ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคำขวัญเนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (มท 0891.3/ว1397) 30/06/2551
เลื่อนการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/7725) 30/06/2551
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลประเภทภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน (มท 0808.3/ว1386) 27/06/2551
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานระบบเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในระบบ GFMIS ส่วนขยาย (มท 0803/ว1369) 27/06/2551
ขอความอนุเคราะห์ในการจัดเก็บข้อมูลโครงการจัดทำระบบข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น (ด้านบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน)(มท 0806/ว1390) 27/06/2551
ขอความร่วมมือในการยืมตัวเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาช่วยปฏิบัติงานสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 (มท 0809.2/ว1385) 27/06/2551
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 8ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.4/ว1387) 27/06/2551
รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2550 27/06/2551
แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง 3-5 และมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 80 ราย 27/06/2551
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมงานทะเบียนวัดผล (GFA 50) สำหรับช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนสังกัด อปท. (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว1360) 26/06/2551
การประกวดโครงการรักชาติถูกทางเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต (มท 0893.2/ว1278) 26/06/2551
first previous ข้อมูลที่ 10541 - 10560 จาก 14867 next last