หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 23/03/2561 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล รุ่นที่ 12 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว236) 23/06/2553
โครงการติดตามและพัฒนาศักยภาพนักบริหารงานใน อบต. ที่บรรจุและแต่งตั้งในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีพิเศษ) ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย.-2 ก.ค. 2553 (มท 0809.5/ว165)
[บัญชีรายชื่อฯ]
23/06/2553
การดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เกี่ยวกับมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลทางการศึกษา (มท 0809.4/ว1142,ว1134) 23/06/2553
ขอให้เลื่อนการทำนาปีในเขตชลประทาน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว1148) 23/06/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ Autocad ขั้นพื้นฐาน รุ่น16,ผลิตสื่อ รุ่น14,จัดเก็บเอกสาร รุ่น28, Joomla รุ่น2, คอมฯ งานพัสดุ รุ่น18,คอมฯ งานการเงินและบัญชี รุ่น28, Excelขั้นสูง รุ่น9, คอมฯ วิเคราะห์นโยบายฯ รุ่น21 (มท 0807.3/ว1133)
[บัญชีรายชื่อฯ]
23/06/2553
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่าง ๆ ทั่วประเทศ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว1139) 22/06/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานคลัง รุ่นที่ 41 (เพิ่มเติม)(มท 0807.3/ว232) 22/06/2553
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี 2553 22/06/2553
ทุนฝึกอบรมรัฐบาลไทยร่วมกับ JICA หลักสูตร Management of Water Supply Business (มท 0810.4/ว1094) 22/06/2553
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (มท 0893.2/ว1125) 21/06/2553
โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านวิชาชีพประปาสัญจร ครั้งที่ 6/2553 (มท 0891.2/ว1121) 21/06/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 40 (เพิ่มเติม)(มท 0807.3/ว233) 21/06/2553
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชราตามนโยบายรัฐบาล งวดที่ 3 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2553) (มท 0808.2/5428-5502)
[บัญชีรายละเอียดฯ]
21/06/2553
ทุนศึกษาปริญญาโท ของรัฐบาลสิงคโปร์ หลักสูตร Public Management (มท 0810.4/ว146) 21/06/2553
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเรื่อง ทิศทางและรูปแบบการจัดการสังคมผู้สูงอายุของท้องถิ่นไทยในอนาคต (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1122) 21/06/2553
การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0801.3/ว1088) 18/06/2553
ประกาศคณะกรรมการบริหารสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมมหาดไทย เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO)และคำขวัญ(MOTTO)สำหรับใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมมหาดไทย(MAHADTHAI CHANNEL) 18/06/2553
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1796) 18/06/2553
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาขอรับเงินสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา (มท 0893.2/ว1091) 18/06/2553
ประกาศรายชื่อข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 7 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.4/ว115, ว236) 18/06/2553
first previous ข้อมูลที่ 10541 - 10560 จาก 17396 next last