หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 25/10/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
อัตราค่าบริหารสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (เพิ่มเติม)(มท 0803/ว2665) 30/12/2551
การฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ พ.ศ.2552 (ด่วนมาก ที่ มท 0809.6/ว2681)
[บัญชีรายชื่อฯ]
30/12/2551
แจ้งเลื่อนอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการศึกษา รุ่นที่ 23 ระหว่างวันที่ 12 - 23 มกราคม 2552 (มท 0807.3/ว 291 ลว 25 ธันวาคม 2551)
[เอกสารแนบ]
25/12/2551
การกำหนดระดับตำแหน่งผู้มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินและกรรมการเก็บรักษาเงินของส่วนราชการเพื่อให้สอดคล้องตามระบบจำแนกประเภทใหม่ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551(มท 0803/ว2636) 25/12/2551
การปรับปรุงบัญชีย้อนหลังในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว2663) 25/12/2551
ติดตามเร่งรัดการจัดส่งรายงานการปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ 6 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2551 (ตัวชี้วัดที่ 3.5) 25/12/2551
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน (มท 0808.3/ว2661) 25/12/2551
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0808.3/ว2662) 25/12/2551
การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่ที่มีการติดตั้งระบบเตือนภัยสาธารณะ (หอเตือนภัย 79 แห่ง) (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2649) 24/12/2551
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนายก อบต. รุ่น12, ประธาน/รองประธานสภาเทศบาล รุ่น7, นักบริหารงานช่าง รุ่นที่ 23, จนท./จพง.การเงินและบัญชี รุ่น30, จนท./จพง.ธุรการ รุ่นที่ 32, จนท.บันทึกข้อมูล รุ่น 8 (มท 0807.3/ว2637)
[บัญชีรายชื่อหลักสูตรนักบริหารงานช่าง รุ่นที่ 23]
23/12/2551
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงาน อปท. รุ่น23,นักบริหารงานคลัง รุ่น31, บุคลากร รุ่น20, นักวิชาการศึกษา รุ่น 21 (มท 0807.3/ว2638) 23/12/2551
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (มท 0803/ว2579) 23/12/2551
หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (มท 0803/ว2581) 23/12/2551
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว2595) 23/12/2551
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา (มท 0803/ว2616) 23/12/2551
การจัดสรรงบประมาณจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว2635) 23/12/2551
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาภายในสถานศึกษาที่จัดตั้งใหม่และที่โอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0893.2/ว2596,ว2593)
[บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ]
23/12/2551
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประสงค์เป็นโรงเรียนต้นแบบ
[โรงเรียนที่มีความพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551]
23/12/2551
โครงการฝึกอบรมพัฒนาครูในสถานศึกษาให้สามารถให้ความรู้แก่นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ (LD) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0893.2/ว2632) 23/12/2551
การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา สำหรับโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนที่มีความพร้อมใช้หลักสูตรฯ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก ที่ มท 0893.2/ว2627)
[รายชื่ออบรมโรงเรียนต้นแบบ]
22/12/2551
first previous ข้อมูลที่ 10541 - 10560 จาก 15389 next last