หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 06/03/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว140) 08/09/2549
การแก้ไขปัญหาถนนขวางทางน้ำที่ทำให้เกิดน้ำท่วม (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/55873) 08/09/2549
รับสมัครบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ 2550 (มท 0810.4/ว1503) 08/09/2549
วิธีปฏิบัติในการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 08/09/2549
การประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว1494) 07/09/2549
แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับท้องถิ่นอำเภอ)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.6/ว1489) 06/09/2549
แจ้งแหล่งข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายดาวเทียม (มท 0808.3/55735) 06/09/2549
คืนเงินให้ อปท. ที่ส่งเงินสนับสนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.4/ว564) 05/09/2549
คืนเงินให้ อปท. ที่ส่งเงินสนับสนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีให้แก่กรุงเทพมหานคร (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.4/ว566) 05/09/2549
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการคัดเลือกองค์การบริหารส่วนตำบล และกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว1466) 04/09/2549
คำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 382/2549 เรื่อง เลื่อนระดับและแต่งตั้งข้าราชการผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งจากระดับ 3 ขึ้นดำรงตำแหน่งระดับ 4 จำนวน 44 ราย จากระดับ 4 ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 5 จำนวน 6 ราย 01/09/2549
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน    พ.ศ. 2549 31/08/2549
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับผู้บริหารและสำหรับหน่วยงานเพื่อจ่ายให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 (มท 0803/ว1408) 30/08/2549
แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "ครูสดุดี" ประจำปี 2549 (ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/48094) 30/08/2549
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว1411) 30/08/2549
แบบหนังสือรับรองเพื่อขอรับบำนาญพิเศษและบำเหน็จพิเศษ 30/08/2549
การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว1427) 29/08/2549
การเพิ่มความคล่องตัวและแนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 (มท 0803/ว1406) 29/08/2549
รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (มท 0803/ว1412)
[(สิ่งที่ส่งมาด้วย)]
29/08/2549
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานในการควบคุมการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (มท 0803/ว1405) 29/08/2549
first previous ข้อมูลที่ 10541 - 10560 จาก 13003 next last