หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 20/01/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป (ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.4/692) 02/04/2552
รายชื่อข้าราชการ/พนักงานที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2551 02/04/2552
การสำรวจข้อมูลบ่อบาดาล ระบบประปาหมู่บ้านที่ชำรุด และหมู่บ้านที่ยังไม่มีระบบประปา (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว676) 01/04/2552
การแก้ไขปัญหาครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว675) 01/04/2552
มอบหมายบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ร่วมเป็นคณะทำงานตรวจประเมินโครงการชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2552 (มท 0810.5/ว674) 01/04/2552
การอบรมครูผู้ฝึกสอนกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว666) 01/04/2552
แจ้งกำหนดวันโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น (มท 0890.4/ว677)
[เปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกอบรมศูนย์จังหวัดมหาสารคามเป็น ม.ราชภัฎอุบลราชธานี รุ่นที่ 15-19(มท0890.4/ว678 )]
01/04/2552
ยกเลิกการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดเก็บเอกสารในสำนักงาน รุ่นที่ 17 (มท 0807.3/ว53) 01/04/2552
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคาและการเปลี่ยนชื่อสถานพยาบาล (มท 0803/ว666) 31/03/2552
หลักเกณฑ์ทางบัญชีในการปิดหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS (มท 0803/ว651) 31/03/2552
คู่มือกระบวนงานการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ณ วันที่ 31 มีนาคม (มท 0803/ว650) 31/03/2552
แจ้งหนังสือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินกิจกรรมเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ (มท 0809.6/ว667) 31/03/2552
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2552 รุ่นที่ 15-18 (ด่วนมาก ที่ มท 0809.6/ว668)
[บัญชีรายชื่อฯ]
31/03/2552
เช็คช่วยชาติสำหรับข้าราชการพลเรือนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 31/03/2552
ขอความร่วมมือในการดำเนินการโครงการเฉลิมพระเกียรติ 57 พรรษา มหาวชิราลงกรณ : หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด (ด่วนมาก ที่ มท 0891.3/ว654)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
31/03/2552
การจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิรับเงินตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว665) 31/03/2552
ดาว์นโหลดแบบรายงานผลการขับเคลื่อนคำขวัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 30/03/2552
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน เพื่อประเมินแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 30/03/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนิติกร รุ่นที่ 19 (มท 0807.3/ว653) 30/03/2552
การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 31 (มท 0807.3/ว642) 30/03/2552
first previous ข้อมูลที่ 10541 - 10560 จาก 15682 next last