หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 16/12/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครอวท้องถิ่นปฏิบัติการ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 08/03/2553
การอบรมชี้แจงระบบสารสนเทศ KPI System (มท 0810.5/ว 467) 08/03/2553
การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (มท 0812/ว 442) 08/03/2553
ขอให้จัดเตรียมข้อมูล (มท 0804.1/ว 3) 08/03/2553
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 56 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว 95) 08/03/2553
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเตราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 36 (มท 0807.3/ว 94) 08/03/2553
การจัดงานสัมมนาหลักสูตร "นักบริหารงานท้องถิ่นมืออาชีพ" (Professional Organizer-Department of Local Administration) 05/03/2553
การรับสมัครข้าราชการ สถ. เข้ารับการอบรมหลักสูตรหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 05/03/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 15 (มท 0807.3/ว28) 05/03/2553
การส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน (GPA 6 ภาคเรียน) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว445) 05/03/2553
การประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย เรื่อง การวิจัยก้าวหน้า คุณภาพการศึกษาก้าวไกล เพื่อรับรางวัลผลงานวิจัยระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ของคุรุสภา (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว446) 05/03/2553
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547-2552 (ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว464)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
05/03/2553
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมในหลักสูตรของ สพบ. (ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.4/ว75) 04/03/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับงานการเงินและบัญชี รุ่นที่ 24 (มท 0807.3/ว92) 04/03/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 15 (มท 0807.3/ว78) 04/03/2553
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว440)
[บัญชีรายละเอียด]
04/03/2553
คำบรรยายพิเศษของประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายชัย ชิดชอบ) หัวข้อ เทคนิคการเป็นประธานในที่ประชุมสภา โครงการอบรมทิศทางการบริหารงานท้องถิ่นในอนาคตของประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 04/03/2553
แจ้งรายชื่อข้าราชการ สถ. เข้ารับการฝึกอบรมตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น, หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ, หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและการพัฒนาท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0807.3/ว89) 04/03/2553
การฝึกอบรมครูปฎิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาไปสู่มาตรฐานสากล (ด่วนมาก ที่ มท 0893.2/ว453) 04/03/2553
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการท้องถิ่นอำเภอ เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.1/ว448) 04/03/2553
first previous ข้อมูลที่ 10541 - 10560 จาก 16986 next last