หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 18/10/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ขอให้จังหวัดแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลง (มท 0809.6/ว13) 05/01/2553
การเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นของข้าราชการถ่ายโอน (มท 0809.5/ว278) 04/01/2553
แนวทางปฏิบัติการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง (มท 0809.5/ว277) 04/01/2553
การจัดทำกระดาษทำการปรับปรุงบัญชีและงบการเงินนอกระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (มท 0803/ว2504) 04/01/2553
โครงการสำรวจถนนดินและถนนลูกรัง ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว2513) 04/01/2553
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2553 สำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด มท 0809.3/ว2507)
[ข้อแนะนำในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์]     [แบบฟอร์มการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์]
04/01/2553
ดาวน์โหลดโปรแกรม GPA123 V52 (040153) 04/01/2553
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 (ด่วนมาก ที่ มท 0809.3/519) 30/12/2552
เงินกู้สำหรับโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว2505) 30/12/2552
การรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2) รอบที่ 1 โครงการยกระดับการศึกษาท้องถิ่น (ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)(มท 0893.4/ว2500) 29/12/2552
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (มท 0809.4/ว2498) 29/12/2552
การนำเด็กและเยาวชนดีเด่นเข้าเยี่ยมคารวะฯ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี (ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว2486) 29/12/2552
การมอบโล่เกียรติยศ เสื้อสามารถ และประกาศเกียรติคุณ ให้แก่นักกีฬาดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2552 (มท 0893.4/ว2499) 29/12/2552
หลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี้สูญ การลดยอดลูกหนี้ค้างชำระและวิธีการบันทึกบัญชี (มท 0808.4/ว4772) 29/12/2552
การบันทึกสินทรัพย์สำรวจพบในระบบ GFMIS ให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (มท 0803/ว2497) 29/12/2552
ผลการสรรหาครู ครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2552 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.2/ว2496) 28/12/2552
แจ้งแนวทางการเทียบตำแหน่งและระดับของข้าราชการพลเรือนกับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด(มท 0809.2/ว284) 28/12/2552
หารือการเข้าสู่ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับ 8 (มท 0809.2/ว283) 28/12/2552
เร่งรัดติดตามการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0805/ว2495) 28/12/2552
การแจ้งแนวทางในการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ (มท 0803/ว2481) 25/12/2552
first previous ข้อมูลที่ 10541 - 10560 จาก 16698 next last