หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 23/04/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษเพิ่มเติม 27/07/2548
การประชุมชี้แจงมอบนโยบายและแนวทางการขจัดความยากจนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 27/07/2548
การรับสมัครสอบแข่งขันด้วยระบบอินเตอร์เน็ต 27/07/2548
การรายงานข้อมูลการแจกจ่ายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านน้ำอุปโภค บริโภค 27/07/2548
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มโรคเรื้อรัง 4 โรค 27/07/2548
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับผู้บริหารและสำหรับหน่วยงานเพื่อจ่ายให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 27/07/2548
เงินรายได้จากการจัดฝึกอบรมของส่วนราชการ 27/07/2548
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ประจำปี 2548 (เพิ่มเติม) 27/07/2548
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล 25/07/2548
โครงการอบรมวิทยากรจังหวัดเกี่ยวกับการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 25/07/2548
การเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและชุมชนให้เสร็จโดยเร็ว 20/07/2548
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับก่อสร้างฝายทดน้ำเพื่อการเกษตรและป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝน 20/07/2548
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับปรับปรุงเส้นทางคมนาคมในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20/07/2548
แจ้งเลื่อนกำหนดการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 5 ส.ค. 2548 20/07/2548
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีเร่งด่วน (ครั้งที่ 28) 19/07/2548
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข 19/07/2548
ประกาศเทศบาลเมืองอ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าลอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล 19/07/2548
การประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18/07/2548
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 18/07/2548
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2548 ระยะที่ 2 ในรุ่นที่ 19 ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2548 18/07/2548
first previous ข้อมูลที่ 10541 - 10560 จาก 11823 next last