หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 18/12/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ระดับ 6ว)
[(เค้าโครงผลงาน)]
24/05/2549
โครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและสถาบันการศึกษาตามโครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือน มิ.ย.-ก.ย. 2549
[(หลักสูตรที่เปิดรับสมัครเข้าฝึกอบรม ฯ)]
24/05/2549
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสหกรณ์ 23/05/2549
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ระดับ 7ว) 22/05/2549
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ 18/05/2549
การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 18/05/2549
การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม 18/05/2549
การประดับธงตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 17/05/2549
การรายงานการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2549 ของ อปท. สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การขจัดความยากจน 17/05/2549
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรของ อปท. ประจำปี พ.ศ. 2549 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 26-30 มิ.ย. 2549 17/05/2549
พิธีเข้ารับพระราชทานธงตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 17/05/2549
การกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 16/05/2549
การกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 16/05/2549
การฝึกอบรมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเงินการคลัง การพัฒนาวิทยากรเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยให้แก่ประชาชน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและความรับผิดทางละเมิดแก่ อปท.และโครงการฝึกอบรมการจัดเก็บรายได้และค่าธรรมเนียมของ อบต. 15/05/2549
บัญชีรายชื่อ อปท. ที่เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมการจัดเก็บรายได้และค่าธรรมเนียมของ อบต. รุ่นที่ 1-8 15/05/2549
บัญชีรายชื่อ อปท. ที่เข้ารับการอบรมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเงินการคลัง การพัฒนาวิทยากรเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยให้แก่ประชาชน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและความรับผิดทางละเมิดแก่ อปท. (รุ่นที่ 1-10)
[(รุ่นที่ 11-15)]
15/05/2549
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล 15/05/2549
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (ส่วนที่ 1)
[(ส่วนที่ 2)]
15/05/2549
การเดินทางไปต่างประเทศ 10/05/2549
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2549 10/05/2549
first previous ข้อมูลที่ 10541 - 10560 จาก 12696 next last