หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 18/08/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
โครงการอบรมทิศทางการบริหารงานท้องถิ่นในอนาคตของประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ที่ได้รับการเลือกตั้งก่อนวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2552)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0807.2/ว230) 22/10/2552
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี 2552 21/10/2552
การแจ้งแนวทางในการปฎิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ (มท 0803/ว2063) 21/10/2552
วิธีปฎิบัติในการขอรับบำเหน็จรายเดือนและบำเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้างประจำและแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินอุดหนุนในระบบ GFMIS (มท 0803/ว2062) 21/10/2552
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2552 (ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว2061) 21/10/2552
แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.3/ว3431) 20/10/2552
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการศึกษา 20/10/2552
การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัด (มท 0802.3/ว2059) 20/10/2552
เชิญชวนลูกเสือ-เนตรนารี สมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 26 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ (มท 0893.2/ว2058) 20/10/2552
ขอให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาท้องถิ่นได้ที่เว็บไซต์ http://www.thailocaleducation.go.th (มท 0893.2/ว2050) 19/10/2552
ขอให้ทบทวนปัญหาการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ.2550 (มท 0809.6/ว232) 19/10/2552
ข่าวสาร ควบคุมภายใน อปท. วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2552 19/10/2552
การแจ้งแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ (มท 0803/ว2042) 19/10/2552
รายงานสินทรัพย์ในระบบ GFMIS (มท 0803/ว168) 19/10/2552
การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว2051) 19/10/2552
การขอถอนชื่อในคำร้องขอถอดถอนนายกเทศมนตรีให้พ้นจากตำแหน่ง (มท 0890.4/ว3420) 19/10/2552
การส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่เสนอขอรับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/20809) 19/10/2552
แจ้งผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลระดับจังหวัดไปร่วมประชุมเพื่อเลือกผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.3/20821) 19/10/2552
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าร่วมโครงการพระดาบสสัญจร (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.1/ว2045) 16/10/2552
การดำเนินการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการจัดทำระบบสารสนะทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2034) 16/10/2552
first previous ข้อมูลที่ 10541 - 10560 จาก 16444 next last