หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 28/11/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ระดับ 6ว) 25/04/2549
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ระดับ 7ว) 25/04/2549
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 24/04/2549
ขอเชิญติดตามรับชมและรับฟังการอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันเทศบาล 21/04/2549
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรของ อปท. ประจำปี พ.ศ.2549 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน พ.ค. 2549 21/04/2549
วิทยุตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการสอบแข่งขัน 21/04/2549
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรของ อปท. ประจำปี พ.ศ.2549 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 22-26 พ.ค. 2549 20/04/2549
สาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องใน "วันเทศบาล" วันที่ 24 เมษายน พุทธศักราช 2549 20/04/2549
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการสัมมนาฯ หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ
[บัญชีรายชื่อฯ]
20/04/2549
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่น 18/04/2549
แบบสำรวจความต้องการที่พักอาศัย (เพิ่มเติมจากแบบเดิมตามบันทึกข้อความของ สถ. ที่ มท.0808.3/543 ลงวันที่ 3 มี.ค. 2549) 18/04/2549
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549 (เพิ่มเติม) 18/04/2549
การสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 3 (เฉพาะข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 17/04/2549
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17/04/2549
ขอความร่วมมือเลื่อนการฝึกอบรมหรือประชุมสัมมนาในช่วงใกล้วันเลือกตั้ง 12/04/2549
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรของ อปท. ประจำปี พ.ศ.2549 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 15-19 พ.ค. 2549 11/04/2549
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา 10/04/2549
การบันทึกวันที่ผ่านรายการกรณีจัดซื้อจัดจ้างสินทรัพย์ในระบบ GFMIS 10/04/2549
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 10/04/2549
ขอแก้ไขรายละเอียดบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 10/04/2549
first previous ข้อมูลที่ 10541 - 10560 จาก 12634 next last