หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 01/05/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การแต่งตั้งผู้ดูแลเด็กจากพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (มท 0893.4/ว846) 22/04/2551
โครงการอบรมผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอล และวอลเลย์บอลชายหาด โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว781) 22/04/2551
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 รุ่นที่ 14 ระหว่างวันที่ 30 เม.ย.-5 พ.ค. 2551(ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว837) 22/04/2551
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบรับและนำเงินส่งคลัง (มท 0803/ว840) 22/04/2551
การเตรียมความพร้อมในการใช้ผังบัญชีมาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว839) 22/04/2551
ทุนฝึกอบรมข้าราชการ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2551 ของสำนักงาน ก.พ. (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว834) 22/04/2551
ขอเชิญติดตามชมและรับฟังการอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันเทศบาล (มท 0801.3/ว212) 22/04/2551
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (มท 0803/ว785) 21/04/2551
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว787) 21/04/2551
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว728) 21/04/2551
การกำหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (มท 0803/ว786) 21/04/2551
ประมวลมติคณะรัฐมนตรีเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (มท 0803/ว739) 21/04/2551
มาตรการป้องกันรักษาและฟื้นฟูสภาพป่า (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว817) 21/04/2551
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.6/ว821)
[บัญชีรายชื่อ ฯ]
18/04/2551
สารนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส "วันครอบครัว" วันที่ 14 เมษายน 2551 18/04/2551
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ช.ค.บ.) (มท 0808.5/ว807,4406) 17/04/2551
การเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยฝึกอบรมต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0807.2/ว743) 17/04/2551
การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว812) 17/04/2551
การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว811) 17/04/2551
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเร่งรัดขยายบริการไฟฟ้าโดยระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Home System :SHS)(มท 0891.2/ว809) 17/04/2551
first previous ข้อมูลที่ 10541 - 10560 จาก 14652 next last