หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 01/09/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดราชบุรี เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 09/12/2548
ประชาสัมพันธ์ผังสถานที่สอบคัดเลือกเพื่อรับโอนมาเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหารและสถานที่พัก 09/12/2548
เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2
[(นักวิชาการศึกษา ระดับ 3)]
09/12/2548
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 1
[(ช่างโยธา ระดับ 1)]
09/12/2548
เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1
[(นายช่างโยธา ระดับ 2)]
09/12/2548
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3
[(นิติกร ระดับ 3)]
09/12/2548
เทศบาลตำบลลูกแก จ.กาญจนบุรี ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
[(บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ฯ)]
09/12/2548
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการรับและนำส่งเงินงบประมาณเหลือจ่ายข้ามปีงบประมาณในระบบ GFMIS 09/12/2548
ช่างไฟฟ้า ระดับ 1 08/12/2548
นักพัฒนาชุมชน ระดับ 3 08/12/2548
นักวิชาการศึกษา ระดับ 3 08/12/2548
นักวิชาการเกษตร ระดับ 3 08/12/2548
นักสังคมสงเคราะห์ ระดับ 3 08/12/2548
นายช่างโยธา ระดับ 2 08/12/2548
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดระยอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล 08/12/2548
วิศวกรโยธา ระดับ 3 08/12/2548
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 2 08/12/2548
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับ 2 08/12/2548
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 2 08/12/2548
เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 2 08/12/2548
first previous ข้อมูลที่ 10541 - 10560 จาก 12272 next last