หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 22/09/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
กฎกระทรวงกำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ.2548 06/01/2549
การนำพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 มาใช้แก้ไขปัญหาน้ำท่วม 06/01/2549
ประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาพื้นที่พิเศษสำหรับค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย เรื่อง รายชื่อสถานบริการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ. 2548 06/01/2549
อำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย
[(สารบัญชื่อกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของกฎหมายรายฉบับ)]
06/01/2549
การกำหนดเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ 05/01/2549
การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 05/01/2549
ขอความร่วมมือเช่ารถที่มีการติดตั้งระบบการใช้ก๊าชธรรมชาติสำหรับรถยนต์ (NGV) 05/01/2549
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 05/01/2549
อัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 05/01/2549
ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐชะลอการดำเนินการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ 05/01/2549
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 04/01/2549
การฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับใหม่และการตรวจสอบการคลัง 04/01/2549
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2549 ระยะที่ 1 รุ่นที่ 17 ระหว่างวันที่ 30 ม.ค. - 3 ก.พ. 2549 04/01/2549
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ตำแหน่งนิติกรระดับ 7ว)
[(เค้าโครงผลงาน)]
04/01/2549
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดราชบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล 04/01/2549
ส่งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการทดสอบความรู้ตามหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย ฯ
[(บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ตามหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น)]
04/01/2549
หารือการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนบริการสาธารณสุข 04/01/2549
เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2
[(นิติกร ระดับ 3)]
04/01/2549
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 1
[(ช่างโยธา ระดับ 1)]
04/01/2549
เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1
[(นายช่างโยธา ระดับ 2)]
04/01/2549
first previous ข้อมูลที่ 10541 - 10560 จาก 12358 next last