หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 10/02/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 (มท 0809.6/ว193) 29/01/2551
รับสมัครบุคลากรของ อปท.เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการเกษตร (มท 0807.3/ว231) 29/01/2551
การประชุมทางวิชาการ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.3/ว37) 29/01/2551
รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 5 (เฉพาะข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไม่รวมถึง อปท.) 28/01/2551
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 จำนวน 25 รุ่น โดยรุ่นที่ 4 กำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 6-11 กุมภาพันธ์ 2551 (มท 0893.4/ว188) 28/01/2551
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกขึ้นบัญชีหลักสูตรเปลี่ยนสายงาน (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน)
[บัญชีรายชื่อ]
25/01/2551
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกขึ้นบัญชีหลักสูตรเปลี่ยนสายงาน (บุคลากร)
[บัญชีรายชื่อ]
25/01/2551
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกขึ้นบัญชีหลักสูตรเปลี่ยนสายงาน (นักวิชาการการเงินและบัญชี)
[บัญชีรายชื่อ]
25/01/2551
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมหลักสูตรเปลี่ยนสายงาน (บุคลากร) รุ่นที่ 2
[บัญชีรายชื่อ]
25/01/2551
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าฝึกอบรมหลักสูตรเปลี่ยนสายงาน (นักวิชาการเงินและบัญชี) รุ่น 2-3
[บัญชีรายชื่อ]
25/01/2551
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนทิศทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2551-2554) ของ สถ.(ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/1298) 25/01/2551
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนจัดตั้งใหม่และโรงเรียนถ่ายโอน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว172)
[บัญชีรายชื่อ ฯ]
25/01/2551
หารือคำจำกัดความของ "ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง" (ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.3/ว179) 25/01/2551
การประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพื้นฐาน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0893.4/ว157) 24/01/2551
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) กรณีเป็นงานระหว่างทำ/งานระหว่างก่อสร้าง (W) ในระบบ GFMIS (มท 0803/ว163) 23/01/2551
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา (มท 0803/ว164) 23/01/2551
การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ด่วนที่สุด มท 0890.4/ว1213) 23/01/2551
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน เพื่อประเมินเลื่อนระดับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ระดับ 8ว) 22/01/2551
การฝึกอบรมโครงการนิเทศติดตามและพัฒนาศักยภาพปลัด อบต. หัวหน้าส่วนโยธา และหัวหน้าส่วนการคลัง ที่บรรจุและแต่งตั้งในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ 22/01/2551
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายหัว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.3/ว125) 22/01/2551
first previous ข้อมูลที่ 10541 - 10560 จาก 14360 next last