หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 30/09/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.6/ว2333)
[รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ]     [รหัสหน่วยงาน]
10/11/2551
แนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2329)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]
07/11/2551
พิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 (ด่วนมาก ที่ มท 0892.4/ว2326) 07/11/2551
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ เดือนมกราคม - มีนาคม 2552 06/11/2551
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล ในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล แทนตำแหน่งที่ว่าง (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว3503) 05/11/2551
การตรวจสอบคุณสมบัติและการดำเนินการให้บริการตรวจสุขภาพประชาชนนอกสถานที่ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว12835) 05/11/2551
แผนการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ เดือน ธันวาคม 2551 05/11/2551
รับสมัครบุคลากรของ อปท. เข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 6 (มท 0807.3/ว2303) 05/11/2551
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9)เดือนตุลาคม 2551 ให้แก่อปท. (มท 0808.3/ว2304)
[บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ]
05/11/2551
6 มาตรการ 6 เดือน ฝ่าวิกฤติเพื่อคนไทยทุกคน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว2271)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
04/11/2551
ติดตามเร่งรัดการจัดส่งรายงานการปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ 6 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2551 (ตัวชี้วัดที่ 3.5) 03/11/2551
การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2551 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว2292) 03/11/2551
แจ้งผลการคัดเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 (มท 0809.6/ว2289)
[บัญชีรายชื่อฯ]
31/10/2551
มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในการดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 (มท 0803/ว2270) 31/10/2551
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว2278) 31/10/2551
การจัดตั้งกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2552-2554) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0809.2/ว171) 31/10/2551
การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามกรอบยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.1/ว2273) 30/10/2551
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดลือกและมีสิทธิส่งผลงาน เพื่อประเมินแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งนักวิชาการคลัง ระดับ 7ว และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 7ว 30/10/2551
แจ้งเอกสารโอนขายบิลภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน (มท 0808.3/ว2269) 30/10/2551
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0808.3/ว2268) 30/10/2551
first previous ข้อมูลที่ 10541 - 10560 จาก 15261 next last