หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 04/02/2566 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803.3/ว36 10/01/2560 10/01/2560
ขอความร่วมมือขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า Thai Rabies Net กพส. มท 0810.5/ว25 09/01/2560 09/01/2560
การส่งเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2560
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ. มท 0816.2/ว26 09/01/2560 09/01/2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ FC Bayern Youth Cup 2017 กศ. มท 0816.5/ว23 09/01/2560 09/01/2560
การสมัครเพื่อขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[เอกสารแนบ]
กพร. มท 0812/ว24 09/01/2560 09/01/2560
ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำชับโรงเรียนในสังกัดเร่งดำเนินการนำเข้าข้อมูลในระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (AQA)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
กศ. มท 0816.3/ว21 06/01/2560 06/01/2560
โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2560 กศ. มท 0816.3/ว15,ว16 06/01/2560 06/01/2560
ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
[เอกสารแนบ]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กยผ. มท 0815.3/ว14 05/01/2560 05/01/2560
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี และการจัดทำรายงานการเงินประจำปีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2560
[รายชื่อ]
สน.คท. มท 0808.4/ว10 05/01/2560 05/01/2560
การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) สน.คท. มท 0808.3/ว08 05/01/2560 05/01/2560
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 36 ประจำปี พ.ศ. 2559 สน.คท. - 28/12/2559 05/01/2560
รายชื่อหน่วยงานและตำแหน่ง (ภาษาอังกฤษ) ตามโครงสร้างการแบ่งงานภายใน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
[ตำแหน่งทางการบริหาร]     [ชื่อตำแหน่งตามสายงาน]
[ชื่อหน่วยงานและตำแหน่ง]
กพส. มท 0810.2/ว2714 30/12/2559 05/01/2560
การนำเด็กและเยาวชนดีเด่น เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 กศ. มท 0816.5/ว6 04/01/2560 05/01/2560
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ. - 04/01/2560 05/01/2560
หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสูญหาย กค. มท 0803.3/ว2712 30/12/2559 04/01/2560
ซักซ้อมความเข้าใจในการเข้าใช้งานระบบกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลฯ กค. มท 0803.3/ว2711 30/12/2559 04/01/2560
เพิ่มเติมรุ่นในการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกาาพร้อมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว01 04/01/2560 04/01/2560
ประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
กยผ. มท 0815.3/ว2713 30/12/2559 30/12/2559
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว2708 30/12/2559 30/12/2559
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2560)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/17569-17644 30/12/2559 30/12/2559
first previous ข้อมูลที่ 10201 - 10220 จาก 25845 next last