หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 02/09/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (มท 0808.3/ว2174)
[บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ]
14/10/2551
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน เพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 7ว) 14/10/2551
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลตามสัญญาหรือข้อตกลงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.2/ว3245) 10/10/2551
ประกาศให้ผู้สอบผ่านภาค ก. ตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล 10/10/2551
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว2140) 10/10/2551
กำชับติดตามการดำเนินการ "การส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ" (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว2135)
[สรุปผลการดำเนินงานฯ]
09/10/2551
การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ปี 2551 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.2/12042) 09/10/2551
หารือแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือตอบข้อหารือของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.8/ว2142) 09/10/2551
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดี (นักบริหาร 9) สังกัดกระทรวงมหาดไทย 08/10/2551
ขอให้จังหวัดตรวจสอบข้อมูลการสำรวจปริมาณน้ำและจำนวนผู้ใช้น้ำประปาของ อปท. (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว2134) 08/10/2551
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับจัดเก็บเอกสาร รุ่นที่ 12-13,power point รุ่น9 และสำหรับการเงินและบัญชี รุ่น12 (เพิ่มเติม)(มท 0807.2/ว2117) 08/10/2551
การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (มท 0891.4/ว2101)
[คู่มือแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด]
07/10/2551
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 (มท 0803/ว2094) 06/10/2551
การเพิกถอนคำสั่งให้ชำระค่าสินไหมทดแทนตามคำพิพากษาศาลปกครอง (มท 0803/ว1987) 06/10/2551
แบบบันทึกรับรองเวลาทวีคูณสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนดหรือเวลาราชการตอนเป็นทหาร (แบบ 5304)(มท 0803/ว2096) 06/10/2551
ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 (มท 0803/ว2095) 06/10/2551
การประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.6/ว2114) 06/10/2551
การออกประกาศกระทรวงมหาดไทยให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 (มท 0804.5/ว2112) 06/10/2551
ส่งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน รุ่นที่ 8-10 (มท 0809.6/ว2063)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
06/10/2551
ส่งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ตามหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยฯ (มท 0809.6/ว2056)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
06/10/2551
first previous ข้อมูลที่ 7621 - 7640 จาก 12275 next last