หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 01/05/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคไตที่มีชีวิต กค. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๒๑๕๓ 10/10/2554 12/10/2554
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพร. มท ๐๘๑๒/ว๗๔ 11/10/2554 12/10/2554
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การมหาชน กพร. มท ๐๘๑๒/ว๗๕ 11/10/2554 12/10/2554
ข่าวประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สน.บถ. 11/10/2554 12/10/2554
ขอเลื่อนกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ประจำปี ๒๕๕๔ รุ่นที่ ๒๐-๒๓
[บัญชีรายชื่อฯ]
กค. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๒๑๖๐ 11/10/2554 11/10/2554
การคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ดูแลเด็กให้ดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก กศ. ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว๔๒๒๓ 07/10/2554 11/10/2554
แนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๑๕๒ 10/10/2554 10/10/2554
การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง สน.คท. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๔๒๒๔ 10/10/2554 10/10/2554
การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้นและหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของ สถ. กจ. มท ๐๘๐๒.๓/ว๑๐๘ 10/10/2554 10/10/2554
การประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๑๕๑ 10/10/2554 10/10/2554
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กจ. มท ๐๘๐๒.๔/ว๒๑๔๙,ว๑๓๒ 07/10/2554 07/10/2554
การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ. มท ๐๘๐๒.๓/ว๑๐๕ 05/10/2554 06/10/2554
หารือเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิกรณีการรับโอนข้าราชการประเภทอื่น สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๕/ว๔๕ 05/10/2554 06/10/2554
การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๙/ว๙ 04/10/2554 05/10/2554
ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐอินเดีย กพส. 05/10/2554 05/10/2554
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๒๑๒๖ 05/10/2554 05/10/2554
การบันทึกรายการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS Web Online กค. มท ๐๘๐๓/ว๒๑๑๖ 04/10/2554 05/10/2554
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ชี้แจงการรับเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิของข้าราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและใช้ระบบวิทยฐานะ สน.บถ. 05/10/2554 05/10/2554
ขอความร่วมมือในการประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.สส. ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๐๗๖ 29/09/2554 04/10/2554
โครงการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๔ สน.สส. มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๑๐๘ 03/10/2554 04/10/2554
first previous ข้อมูลที่ 7621 - 7640 จาก 16049 next last