หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 22/10/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทยพิจารณา (มท ๐๘๐๒.๓/ว๖๖๓) 22/03/2554
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดที่รับผิดชอบการถ่ายโอนภารกิจฯ 21/03/2554
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการใช้หลักสูตรและการประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล) ประจำปี ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๖๕๐) 21/03/2554
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ในงวดที่ ๒ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๖๓๖)
[รายละเอียดการจัดสรรเบี้ยความพิการ]
21/03/2554
การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพ (มท ๐๘๙๑.๓/ว๖๓๗) 21/03/2554
การจัดสรรเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ในงวดที่ ๒ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๖๓๕)     [เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งวดที่ ๒] 21/03/2554
แนวทางการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการเร่งรัด ๓ เดือน (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๖๕๙) 21/03/2554
ขอความร่วมมือสำรวจความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการดำเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๖๑๖) 21/03/2554
การดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๖๖๐) 21/03/2554
แจ้งผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ (มท ๐๘๐๘.ภ/ว๖๓๙) 18/03/2554
การดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.๒๕๕๔ (มท ๐๘๑๐.๕/ว๖๔๘) 18/03/2554
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ในไตรมาสที่ ๓ (มท ๐๘๐๙.๔/ว๖๔๖) 18/03/2554
แนวทางการเทียบระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล (มท ๐๘๐๙.๒/ว๓๔) 18/03/2554
ทุนรัฐบาลมาเลเซียระดับมัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๖๔๓) 17/03/2554
การให้การสนับสนุนการดำเนินงานการขับเคลื่อน ๘๔ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอต้นแบบ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๑.๔/ว๖๑๗) 17/03/2554
การสนับสนุนนโยบายการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองของรัฐบาล (มท ๐๘๙๑.๔/ว๙๗๖) 17/03/2554
การขับเคลื่อนกระบวนการแผนชุมชนสู่การพัฒนาเทศบาล ตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ และ ๒.๔ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๕๖๘) 17/03/2554
ประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้แทนคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 17/03/2554
การคัดเลือกผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๓.๔/ว๖๐๓) 17/03/2554
การประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๓.๔/ว๖๓๐) 17/03/2554
first previous ข้อมูลที่ 7621 - 7640 จาก 15387 next last