หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 01/07/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ประกาศกำหนดการขำระเงินต่าธรรมเนียมการศึกษา (มท 0893.4/ว 2023) 06/10/2553
การดำเนินงานด้านสวัสดิการการเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2554 ( ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว 2027)
[เอกสารแนบฯ]
05/10/2553
เลื่อนการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรการผลิดสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วย Adobe Indesign (มท 0807.3/; 2029) 05/10/2553
การเร่งรัดการพัฒนาตลาดตามกฏกกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 ( มท 0891.3/ว 2028) 05/10/2553
รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 งวดปี 2553 (ด่วนที่สุด มท 0892.4/ว 2025) 05/10/2553
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ (มท 0809.4/ 10774) 05/10/2553
โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ (Junior Water Challenge) (ด่วนที่สุด มท 0892.1/2026) 05/10/2553
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) 04/10/2553
การดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2554 (ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว 2017)
[เอกสารแนบฯ]
04/10/2553
เลื่อนข้าราชการ (คำสั่งที่ 567/2553) 04/10/2553
การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1994) 01/10/2553
เชิญชวนร่วมโครงการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กไทย "คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า" (ที่ มท 0893.4/ว 2005) 01/10/2553
การเผยแพร่ข้อความพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์ในทางที่ไม่เหมาะสมผ่านทางเว็บไซต์ (ที่ มท 0806/ว 2014) 01/10/2553
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน และ แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ที่ มท 0803/ว 1993) 01/10/2553
การเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งนักบริหารที่เกษียณอายุราชการเป็นระดับที่สูงขึ้น 1 ระดับ (ที่ มท 0809.2/ว 268) 01/10/2553
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและ/หรือการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS และ แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ที่ มท 0803/ว 1972) 01/10/2553
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ไว้ในเอกสารประกวดราคา ต้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบการชดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ (ที่ มท 0803/ว 1992) 01/10/2553
การอนุมัติยกเว้นให้การเช่า หรือการจ้าง ที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง และ การจ้างเอกชนดำเนินงาน (ที่ มท 0803/ว 1977) 01/10/2553
ตอบข้อหารือการบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2004) 01/10/2553
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับงานนักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 4 (ที่ มท 0807.3/ว 1980) 30/09/2553
first previous ข้อมูลที่ 7621 - 7640 จาก 14880 next last