หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 30/05/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 (มท 0891.3/ว1673) 26/08/2552
เลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รุ่นที่ 29 (มท 0807.3/ว197) 26/08/2552
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (มท 0808.5/ว45) 26/08/2552
แผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (มท 0807.3/ว196) 26/08/2552
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2552)(มท 0802.2/ว1672) 26/08/2552
การจัดทำงบการเงินรวมระดับกระทรวง (มท 0803/ว1668) 25/08/2552
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา (มท 0803/ว1648) 25/08/2552
การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย (มท 0803/ว1650) 25/08/2552
คู่มือกระบวนงานลูกหนี้เงินยืมในระบบ GFMIS , ข้อมูลหลักผู้ขายในส่วนของข้อมูลธนาคารในระบบ GFMIS และซ้อมความเข้าใจการบันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMIS (มท 0803/ว1649) 25/08/2552
การจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของสถานศึกษา (มท 0893.2/ว2754) 25/08/2552
การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง (มท 0802.3/ว1670,ว248) 25/08/2552
การสำรวจข้อมูลผู้ดูแลเด็กที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก (มท 0893.4/ว1635) 25/08/2552
ขอให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนกรณีลดค่าใช้น้ำประปาครัวเรือนประเภทที่อยู่อาศัยและผู้เช่าที่อยู่อาศัยที่มีปริมาณการใช้น้ำระหว่าง 0 ถึง 30 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน (ด่วนมาก ที่ มท 0891.2/ว1658) 25/08/2552
ส่งระเบียบและหลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (มท 0808.4/ว 1641)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
24/08/2552
ส่งระเบียบและหลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (มท 0808.4/ว32)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-4]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 5-6]
24/08/2552
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับรางวัลจูงใจการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนที่ดี) (มท 0808.2/14551-14580)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
24/08/2552
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) (มท 0893.2/ว1645) 24/08/2552
การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (มท 0810.1/ว1294) 21/08/2552
โครงการพลังชุมชนพลังสร้างสรรค์ สยามเมืองยิ้ม (มท 0810.1/ว1631) 21/08/2552
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2552 (มท 0893.3/ว1632) 21/08/2552
first previous ข้อมูลที่ 7621 - 7640 จาก 13326 next last