หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 25/10/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรรองนายก อบต. รุ่น9,เลขานุการนายก อปท. รุ่น8,เลขานุการสภา อปท. รุ่น10และ จนท./จพง. ทะเบียนและบัตร รุ่น1 (มท 0807.3/ว2676) 06/01/2552
สรุปสาระสำคัญจากการประชุม สถ. ครั้งที่ 4/2551 (มท 0801.2/ว10) 06/01/2552
รายงานข้อมูลการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว017)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
06/01/2552
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว2675) 06/01/2552
เร่งรัดการดำเนินงานพิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้าง (มท 0803/ว011) 06/01/2552
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล (มท 0803/ว012) 06/01/2552
การรับสมัครสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว010) 06/01/2552
ขยายเวลาการรับสมัครบุคลากรของ อปท. เข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 6 (ด่วนมาก ที่ มท 0807.3/ว014) 06/01/2552
โครงการเกษียฯอายุก่อนกำหนดของพนักงานเทศบาล (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว198) 05/01/2552
แจ้งผู้แทนเครือข่ายฯ ให้คัดเลือกเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม "หลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2552" (มท 0809.6/ว02) 05/01/2552
การศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง (นบสท.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (มท 0807.3/ว2692) 30/12/2551
โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว197) 30/12/2551
การประชุมวิชาการ ภาคีร่วมพัฒนาระบบดูแลผู้สูงวัย 30/12/2551
อัตราค่าบริหารสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (เพิ่มเติม)(มท 0803/ว2665) 30/12/2551
การฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ พ.ศ.2552 (ด่วนมาก ที่ มท 0809.6/ว2681)
[บัญชีรายชื่อฯ]
30/12/2551
แจ้งเลื่อนอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการศึกษา รุ่นที่ 23 ระหว่างวันที่ 12 - 23 มกราคม 2552 (มท 0807.3/ว 291 ลว 25 ธันวาคม 2551)
[เอกสารแนบ]
25/12/2551
การกำหนดระดับตำแหน่งผู้มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินและกรรมการเก็บรักษาเงินของส่วนราชการเพื่อให้สอดคล้องตามระบบจำแนกประเภทใหม่ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551(มท 0803/ว2636) 25/12/2551
การปรับปรุงบัญชีย้อนหลังในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว2663) 25/12/2551
ติดตามเร่งรัดการจัดส่งรายงานการปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ 6 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2551 (ตัวชี้วัดที่ 3.5) 25/12/2551
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน (มท 0808.3/ว2661) 25/12/2551
first previous ข้อมูลที่ 7621 - 7640 จาก 12482 next last