หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 28/09/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง (มท ๐๘๐๒.๓/ว๑๕,ว๓๕๖)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
10/02/2554
โครงการอบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ รุ่นที่ ๖ - รุ่นที่ ๘ (มท ๐๘๙๓.๔/ว๓๓๕,ว๓๓๖,ว๓๓๗)     [บัญชีรายชื่อฯ] 10/02/2554
แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี ๒๕๕๔ (หลักสูตร ๑๕ วัน) รุ่นที่ ๗ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๓๕๙) 10/02/2554
ดาวน์โหลดเพลงมาร์ช กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 10/02/2554
การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/๑๒๒๗) 09/02/2554
การคัดเลือกข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ ๔ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๒.๔/ว๓๒๙)     [ดาวน์โหลดใบสมัครฯ] 09/02/2554
โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๓๓๒) 08/02/2554
ทุนการศึกษาภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว มณฑลฮกเกี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน (มท ๐๘๑๐.๔/ว๓๑๔) 08/02/2554
การเบิกค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสอบ (มท ๐๘๐๙.๒/ว๒๖๘) 08/02/2554
หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรมภายในประเทศ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๓๒๖) 08/02/2554
การดำเนินการมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (มท ๐๘๐๒.๒/ว๓๒๑) 07/02/2554
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการท้องถิ่นจังหวัดและท้องถิ่นอำเภอ เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด (มท ๐๘๑๐.๑/ว๓๒๔) 07/02/2554
การสำรวจอัตรากำลังที่ปฏิบัติงานประจำสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๒.๓/ว๓๒๓) 07/02/2554
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท ๐๘๐๘.๓/ว๓๑๗) 04/02/2554
การยกเลิกหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๒) 04/02/2554
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท ๐๘๐๓/ว๓๐๐)
[แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท ๐๘๐๓/ว๓๐๗)]
04/02/2554
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี ๒๕๕๔ รุ่นที่ ๗ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๙.๖/ว ๓๐๘)
[บัญชีรายชื่อฯ]
04/02/2554
โครงการ ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๓๐๖) 04/02/2554
ประชาสัมพันธ์การปฐมนิเทศด้านเอกลักษณ์ของชาติแก่ผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านวิเทศ รุ่นที่ ๗๐ (มท ๐๘๑๐.๔/ว๓๐๑) 04/02/2554
การจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๑.๓/ว ๔๓๔) 03/02/2554
first previous ข้อมูลที่ 7621 - 7640 จาก 15251 next last