หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 02/05/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ขอความร่วมมือดำเนินโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว1575) 17/08/2553
การกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป (มท 0802.4/ว1579, ว1580) 16/08/2553
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1555)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
16/08/2553
การติดตามผลการจัดทำแผนชุมชนในเขตเทศบาล (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว1562) 16/08/2553
รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2553 11/08/2553
การโอนจัดสรรเงินงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2552 งบเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ครั้งที่ 3 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว1556) 11/08/2553
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับอบรมตามโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรผู้ดูแลเด็กปฐมวัยโดยผ่านกระบวนการลูกเสือ และเนตรนารี วิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น (Basic Unit Leader Training Course)(มท 0893.4/ว1557) 11/08/2553
แจ้งแนวทางในการปฏิบัติงาน (มท 0803/ว1535) 11/08/2553
การโอนจัดสรรเงินงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2552 งบเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ครั้งที่ 2 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว1552) 11/08/2553
การโอนจัดสรรเงินงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2552 งบเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว1549) 11/08/2553
โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ)(มท 0809.4/ว1545) 10/08/2553
ซักซ้อมความเข้าใจการรับโอนผลการเรียนกรณีย้ายสถานศึกษา (มท 0893.2/ว1539) 10/08/2553
การฝึกอบรมหลักสูตรสมาชิกสภาเทศบาล รุ่นที่ 28 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (มท 0807.3/ว1520) 09/08/2553
ขอให้การแจ้งข้อมูลเงินเหลือจ่ายโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/1541) 09/08/2553
การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท 0809.2/ว207) 09/08/2553
กำหนดให้ ปี 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for Road Safety)(มท 0810.5/ว1533) 09/08/2553
แผนงาน/โครงการการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับกลุ่มการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (มท 0893.2/ว1528) 06/08/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับงานธุรการ รุ่นที่ 4, โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง รุ่นที่ 7 (มท 0807.3/ว1530) 06/08/2553
โครงการทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 13/2554 (มท 0893.2/ว1427) 06/08/2553
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้นวัตกรรมการศึกษาระดับสากลของครูปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ประเทศนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย (ด่วนมาก ที่ มท 0893.2/ว1523) 06/08/2553
first previous ข้อมูลที่ 7621 - 7640 จาก 14652 next last