หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 22/12/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การจำหน่ายสลากกาชาด สถ. ประจำปี 2552 (มท 0808.4/ว16) 18/03/2552
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคาและแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว525) 18/03/2552
การใช้ประโยชน์เครื่องบินของทางราชการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ และการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย (มท 0803/ว524) 18/03/2552
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 6 (ด่วนมาก ที่ มท 0802.4/ว538) 18/03/2552
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว526) 17/03/2552
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2552) (ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.2/ว521)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
17/03/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์การสร้างงานนำเสนอ รุ่นที่ 11,การสร้างงานเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Dream Waver รุ่นที่ 2 (เพิ่มเติม)(มท 0807.3/ว30) 17/03/2552
แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว811) 17/03/2552
แจ้งเตือนการระบาดของโรคไข้เลือดออกและแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด ปี 2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว512) 17/03/2552
หารือการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว516) 17/03/2552
ขอความอนุเคราะห์สอบถามความเห็นของประชาชน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.3/ว519) 17/03/2552
รายชื่อข้าราชการ/พนักงานที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2551 17/03/2552
แผนที่ของศูนย์ฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น 13/03/2552
แจ้งกำหนดการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น รุ่นที่ 2-3 (มท 0890.4/ว508) 13/03/2552
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างสรรค์สื่อด้านศิลปะการแสดงบนฐานรากวัฒนธรรมท้องถิ่น (มท 0893.2/ว446)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
13/03/2552
รวมแบบกรอกคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 13/03/2552
ความคืบหน้าการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ.2548 (จดหมายข่าว ฉบับที่ 2/2552) 12/03/2552
การประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น (มท 0809.4/ว55) 12/03/2552
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินตามมาตรการช่วยเหลือการครองชีพของบุคลากรภาครัฐ (มท 0803/ว479) 12/03/2552
การจัดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 18 พ.ศ.2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว495) 12/03/2552
first previous ข้อมูลที่ 7621 - 7640 จาก 12706 next last