หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 10/12/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว๑๐๑๔) 18/05/2554
รายชื่อผู้เข้ารับอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๑๐ และรุ่นที่ ๑๑ (มท ๐๘๐๙.๕/ว๑๗)
[บัญชีรายชื่อ ฯ และกำหนดการ ฯ]
12/05/2554
การขอความร่วมมือจังหวัดจัดเก็บข้อมูลตามแบบการรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี ๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๑.๓/๔๑๕๔) 12/05/2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ ๖/๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว๑๐๐๙) 12/05/2554
ข่าวกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นติดตามการขับเคลื่อนของ อปท. ตามนโยบายเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน 12/05/2554
รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการเลือกตั้ง ๒๕๕๒-๒๕๕๓ รุ่นที่ ๒ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๐.๔/ว๓๔๘๖) 12/05/2554
ปัญหาการร้องเรียนจากการใช้ดุลยพินิจในการกำหนดราคาขายเอกสารทางราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ (มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๖๒๒) 11/05/2554
การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ (มท ๐๘๑๒/ว๙๗๓, ว๒๕)
[เอกสารแนบ]
11/05/2554
โครงการสัมมนามาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๙.๒/ว๙๙๗)
[บัญชีรายชื่อฯ]     [กำหนดการฝึกอบรม]
10/05/2554
การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม (มท ๐๘๙๑.๓/ว๙๙๘) 10/05/2554
ร้องเรียนการบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๙.๒/ว๑๖๕๓) 10/05/2554
การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๙๘๖)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
10/05/2554
ข่าวกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง แจ้งการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 10/05/2554
การให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (มท ๐๘๐๒.๓/ว๖๐, ว๙๘๘) 09/05/2554
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัด (อำนวยการ ระดับต้น) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (มท ๐๘๐๒.๓/ว๕๙) 09/05/2554
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่งตั้งข้าราชการ (มท ๐๘๐๒.๓/ว๕๘, ว๙๘๙) 09/05/2554
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท ๐๘๐๘.๓/ว๙๘๕) 09/05/2554
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๙๘๒) 09/05/2554
การแต่งตั้งข้าราชการประเภทอำนวยการ ระดับสูง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(มท ๐๘๗๒.๓/ว๙๗๖) 06/05/2554
ช่องทางการติดต่อสื่อสารเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในระบบ GFMIS (มท ๐๘๐๓/ว ๙๖๗) 06/05/2554
first previous ข้อมูลที่ 7621 - 7640 จาก 15555 next last