หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 24/04/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
โครงการอบรมผู้ฝึกสอนเซปักตะกร้อโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว1050) 28/05/2551
โครงการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รุ่นที่ 2) (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1095) 28/05/2551
คู่มือแนวทางการพัฒนา "โรงเรียนมาตรฐานคุณภาพตัวอย่าง" (มท 0893.2/ว1039)
[ดาวน์โหลดหนังสือคู่มือฯ]
28/05/2551
การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการใช้แผนการจัดประสบการณ์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0893.2/ว19) 27/05/2551
สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับบุตรของผู้มีสิทธิซึ่งกำลังศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว1032) 27/05/2551
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว1060) 26/05/2551
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต เดือนพฤษภาคม 2551 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.3/ว1084)
[บัญชีจัดสรรเงินภาษี ฯ]
26/05/2551
เร่งรัดผลการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพยายามในการจัดเก็บภาษี ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (มท 0808.3/ว1074) 26/05/2551
กำหนดวันเวลาและสถานที่ในการประชุมเพื่อเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26/05/2551
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เวลา สถานที่สอบ และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับ 8ว ประจำปี พ.ศ.2551 (มท 0802.4/ว1082) 26/05/2551
หารือกรณีค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 (มท 0890.4/ว1589) 23/05/2551
การประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(มท 0809.2/ว1073) 23/05/2551
การจัดซื้อหนังสือและสื่อการเรียนการสอนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.2/ว1585) 23/05/2551
สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 5/2551 (มท 0801.2/ว280) 23/05/2551
ขอเชิญองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมประชุมสัมมนา (ด่วนมาก ที่ มท 0891.2/ว1052) 22/05/2551
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 (มท 0803/ว1047) 22/05/2551
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคาและยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลาง (มท 0803/ว1055) 22/05/2551
การแก้ไขหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (มท 0802.3/ว1036) 22/05/2551
แจ้งเลื่อนการดำเนินการโครงการสัมมนาผู้บริหารการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมาย รุ่นที่ 1-7 ระหว่างวันที่ 4-28 มิ.ย.2551 โดยไม่มีกำหนด (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/6036) 22/05/2551
เร่งรัดการสำรวจนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ 3-8 เพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานฯ (ด่วนที่สุด ทึ่ มท 0809.6/ว1026) 21/05/2551
first previous ข้อมูลที่ 7621 - 7640 จาก 11827 next last