หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 29/11/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การเทียบระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของพนักงานเทศบาล (มท 0809.2/ว49) 10/03/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรประธาน/รองประธานสภา อบต. รุ่นที่ 13 (เพิ่มเติม)(มท 0807.3/ว93) 10/03/2553
แจ้งรายาชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเลขานุการสภา อปท. รุ่นที่ 13 (เพิ่มเติม)(มท 0807.3/ว74) 10/03/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสมาชิกสภาเทศบาล รุ่นที่ 24 (เพิ่มเติม)(มท 0807.3/ว77) 10/03/2553
ประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือแนวทางปฏิบัติในการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ 10/03/2553
แจ้งแนวทางในการปฏิบัติงาน (มท 0803/ว478) 10/03/2553
ขอให้ดำเนินการวางระบบการควบคุมและการติดตามผลการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.2/ว813) 10/03/2553
หารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (มท 0804.3/ว490,2013,2014,2015) 10/03/2553
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0808.3/ว482) 10/03/2553
แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี เพิ่มเติม จำนวน 1 ราย (มท 0201.3/ว720) 10/03/2553
คำถามคำตอบจากโครงการอบรมทิศทางการบริหารงานท้องถิ่นในอนาคตของประธานสภาองค์กรปกครองส่วานท้องถิ่นและโครงการอบรมทิศทางการปฏิบัติงานของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 10/03/2553
ขอเลื่อนการฝึกอบรมโครงการสัมมนาหลักสูตร นักบริหารงานท้องถิ่นมืออาชีพ (Professional Organize Department of Local Administration)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.4/ว88, ว487) 10/03/2553
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2553 (มท 0810.4/ว465)
[เอกสารแนบ]
10/03/2553
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน เพื่อประเมินเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) 09/03/2553
แผนการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน-กรกฎาคม 2553 09/03/2553
โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) ในไตรมาสที่ 3 (มท 0809.4/ว472) 09/03/2553
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครอวท้องถิ่นปฏิบัติการ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 08/03/2553
การอบรมชี้แจงระบบสารสนเทศ KPI System (มท 0810.5/ว 467) 08/03/2553
การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (มท 0812/ว 442) 08/03/2553
ขอให้จัดเตรียมข้อมูล (มท 0804.1/ว 3) 08/03/2553
first previous ข้อมูลที่ 7621 - 7640 จาก 14082 next last