หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 04/03/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ Excel ขั้นสูง รุ่น3,ผลิตสื่อ รุ่น9,การเงินและบัญชี รุ่น18-19,Dreamwaver รุ่น3,วิเคราะห์นโยบายฯ รุ่น16, จัดเก็บเอกสารสำนักงาน รุ่น19,Autocad พื้นฐาน รุ่น10 (มท 0807.3/ว90) 10/06/2552
การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียนและเกณฑ์การจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง (มท 0893.2/ว 1093) 10/06/2552
การมอบหมายภารกิจแก่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (มท 086/ว 1090) 09/06/2552
แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (มท 0201.3/ว 1744) 09/06/2552
ขอให้จังหวัดรายงานการสำรวจข้อมูลความพร้อมและความต้องการสนับสนุนงบประมาณตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ด้านก่อสร้างถนน แหล่งน้ำ และระบบประปา (มท 0891.2/ว 1085) 09/06/2552
ขอความร่วมมือในการจัดส่งข้อมูลนักเรียนพิเศษ (มท 0893.2/ว 1083) 08/06/2552
แจ้งแนวทางการบรรจุและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร (มท 0809.2/ว 111) 08/06/2552
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (มท 0808.2/ว 1798) 08/06/2552
ซ้อมความเข้าใจในการบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงค่าสาธารณูปโภค (มท 0803/ว 1070) 08/06/2552
การสำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนของโรงเรียนทุกสังกัดโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1071)
[เอกสารแนบ]
08/06/2552
แจ้งรายชื่อผู้อบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับพัสดุรุ่น13,แก้ปัญหา PC เบื้องต้นรุ่น11,โปรแกรมสำนักงานเบื้องต้นรุ่น3,สร้างงานนำเสนอรุ่น12,จัดเก็บเอกสารรุ่น20 และAutocad ขั้นสูงรุ่น6 (มท 0807.3/ว122)
[บัญชีรายชื่อฯ]
08/06/2552
สับเปลี่ยนรุ่นของผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมหัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานการปกครองท้องถิ่นฯ (มท 0807.2/ว1073) 05/06/2552
ประชาสัมพันธ์โครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว1069) 05/06/2552
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2552 รุ่นที่ 14 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว1004)
[บัญชีรายชื่อฯ]
05/06/2552
รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัด (ผู้อำนวยการระดับต้น)(มท 0802.4/ว1068) 05/06/2552
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ครูสดุดี ประจำปี 2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว110) 05/06/2552
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 30, เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร รุ่นที่ 3 และบุคลากร รุ่นที่ 22 (มท 0807.3/ว119)
[บัญชีรายชื่อฯ]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
05/06/2552
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับอบรมหลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุข รุ่นที่ 8,นักบริหารงานช่าง รุ่นที่ 26 (มท 0807.3/ว115)
[บัญชีรายชื่อฯ]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
04/06/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับอบรมหลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ รุ่นที่ 2 (มท 0807.3/ว117)
[บัญชีรายชื่อฯ]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
04/06/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกอบรมหลักสูตรนักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 25 (มท 0807.3/ว116)
[บัญชีรายชื่อฯ]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
04/06/2552
first previous ข้อมูลที่ 7621 - 7640 จาก 12998 next last