หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 30/01/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน เดือน พ.ค. 52(มท 0808.3/ว918) 15/05/2552
ประกาศรายชื่อข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 4 (เฉพาะข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)(มท 0802.4/ว917) 15/05/2552
โครงการประชุมสัมมนาส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพราะราชดำริ (การปลูกหญ้าแฝก) (มท 0810.1/ว 906) 14/05/2552
ขอควมร่วมมือสนับสนุนการดำเนินโครงการชุมชนพอเพียง (มท 0891.4/ว 902) 14/05/2552
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2552 รุ่นที่ 11 (มท 0893.4/ว 895) 14/05/2552
การจัดทำกระดาษทำการปรับปรุงบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (มท 0803/ว 903) 14/05/2552
โครงการอาหารปลอดภัย เด็กไทยฉลาด (มท 0893.2/4772) 14/05/2552
แจ้งย้ายที่ทำการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (มท 0201.2/ว 1462) 14/05/2552
ซักซ้อมการจัดซื้อจัดจ้างทำครุภัณฑ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (มท 0893.4/ว 893) 13/05/2552
การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 - 2555) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 888) 13/05/2552
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของ สถ. ประจำปี 2552 13/05/2552
ขอทราบความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ของหน่วยงานต่างๆ ในปีงบประมาณ 2553 (มท 0809.5/ว 83) 12/05/2552
การตรวจสอบข้อมูลการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินแทนกัน (มท 0803/ว869) 12/05/2552
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานและการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/2 868) 12/05/2552
แจ้งผลการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมหลักสูตรนักกฎหมายภาครัฐ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.2/ว878) 07/05/2552
แจ้งรายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 2-5 (ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว54) 07/05/2552
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2552 จำนวน 15 รุ่น (ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว828) 07/05/2552
การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งรองปลัดเทศบาล ให้มีระดับที่สูงขึ้นจากระดับ 8 เป็นระดับ 9 (มท 0809.2/ว74) 07/05/2552
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2552 (มท 0808.2/4655) 07/05/2552
ขอให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (ด่วนมาก ที่ มท 0891.2/ว877) 07/05/2552
first previous ข้อมูลที่ 7621 - 7640 จาก 12879 next last