หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 01/11/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ขอประชาสัมพันธ์การประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (มท 0810.4/ ว 12) 15/01/2552
สารเนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2552) 15/01/2552
ขอให้ส่งสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด (สอ.สถ. 0102/ว 20) 15/01/2552
การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14/01/2552
การประชุมมอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทย (มท 0810.2/ว 9) 13/01/2552
การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับบริการรังสีรักษาในสถานพยาบาลของเอกชน และขอแก้ไขและซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับบริการรังสีรักษาในสถานพยาบาลของเอกชน 13/01/2552
การประชุมผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลระดับจังหวัด (มท 0890.3/ว 059) 13/01/2552
โครงการทานชีวิต-เศรษฐกิจพอเพียงรวมใจไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (มท 0801.2/047) 13/01/2552
เชิญร่วมโครงการพัฒนาผู้นำและองค์กรท้องถิ่นต้นแบบตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ด่วนมาก ที่ มท 0891.4/ ว 056) 13/01/2552
การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สถ. (มท 0802.5/0233) 13/01/2552
การส่งใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม "หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2552" 12/01/2552
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงการคลังและการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศและต่างประเทศ กรณีเกิดผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง 12/01/2552
การรับสมัครข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินเข้ารับการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิน่ รุ่นที่ 6 12/01/2552
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบลูกหนี้ตัวแทน 09/01/2552
การพิจารณาคัดเลือกนักกีฬาดีเด่นเพื่อรับรางวัลโล่เกียรติยศ เสื้อสามารถ และประกาศเกียรติคุณ ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 26 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2551 09/01/2552
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2552 สำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น 09/01/2552
การประชุมมอบนโยบายต่อผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ 08/01/2552
การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ 08/01/2552
การทดรองจ่ายเงินสะสม 08/01/2552
การตั้งงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน (ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว0044) 08/01/2552
first previous ข้อมูลที่ 7621 - 7640 จาก 12508 next last