หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 25/06/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การอยู่เวร รปภ.สถ. และเวรติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำเดือน ธ.ค.๒๕๕๔ สล. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๓๒๑ 29/11/2554 29/11/2554
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS กค. มท ๘๐๓/ว๒๔๐๙ 28/11/2554 28/11/2554
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ) กจ. 25/11/2554 28/11/2554
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการระดับชำนาญการ จำนวน ๖๒ ราย กจ. 25/11/2554 28/11/2554
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ. 25/11/2554 28/11/2554
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ) กจ. 23/11/2554 28/11/2554
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๒๔๐๕ 28/11/2554 28/11/2554
ส่งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการทดสอบความรู้หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยฯ พ.ศ.๒๕๕๔     [บัญชีรายชื่อฯ] สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๖/ว๒๐๓๙ 27/11/2554 28/11/2554
ส่งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการทดสอบความรู้ในการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี ๒๕๕๔ รุ่นที่ ๒๔-๒๘     [บัญชีรายชื่อฯ] สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๖/ว๒๐๐๐ 27/11/2554 28/11/2554
กำหนดการสัมมนาต่อเนื่องเรื่องวินัย ครั้งที่ ๕ ใหม่     [บัญชีรายชื่อฯ] สน.บถ. ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๑๓ 28/11/2554 28/11/2554
แจ้งยืนยันการประชุมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น กศ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๒๔๐๗ 28/11/2554 28/11/2554
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา สน.คท. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๔๗๑๕ 23/11/2554 25/11/2554
การจัดส่งเสื้อตราสัญลักษณ์ฯ ให้กับหน่วยงานที่สั่งซื้อ กจ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๒.๒/ว๑๒๕ 25/11/2554 25/11/2554
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[บัญชีจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน พ.ย. ๕๔]
สน.คท. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๒๓๙๘ 24/11/2554 25/11/2554
ขอขยายระยะเวลาการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๒๕๕๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ๒๕๕๓ ข้อ๗ สน.สส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๔๗๕๑ 24/11/2554 24/11/2554
ซักซ้อมการจัดเก็บเอกสารการรับ-จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท ๐๘๐๘.๔/ว๒๓๙๗ 24/11/2554 24/11/2554
การสำรวจข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างของ อปท. ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.บถ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๑๖ 24/11/2554 24/11/2554
การเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นของนายวีระยุทธ เอี่ยมอำภา สล. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๓๑๕ 23/11/2554 24/11/2554
แจ้งแนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ในงวดที่ ๑ จำนวน ๓ เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๕๔)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.สส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๓๙๕ 23/11/2554 23/11/2554
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมเวทีนโยบายสาธารณะระดับเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สน.สส. ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๓๙๖ 23/11/2554 23/11/2554
first previous ข้อมูลที่ 7621 - 7640 จาก 16230 next last