หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 04/07/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0893.2/ว1988)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
12/10/2552
แต่งตั้งข้าราชการ (มท 0202.3/11746) 12/10/2552
แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีเพิ่มเติม จำนวน 1 คน คือ รองศาสตราจารย์ ประกอบ จิรกิติ เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 09/10/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงาน อปท. รุ่น33,นักบริหารงานช่าง รุ่น29,นักบริหารงานคลัง รุ่น36,จนท.บริหารงานทั่วไป รุ่น5, จนท.วิเคราะห์ฯ รุ่น33, นักวิชาการศึกษา รุ่น28 (มท 0807.3/ว227)
[บัญชีรายชื่อฯ]
09/10/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ รุ่น49 และสมาชิกสภาเทศบาล รุ่นที่ 21 (มท 0807.3/ว226)
[บัญชีรายชื่อฯ]
09/10/2552
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา,การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงานและแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว2003) 09/10/2552
การคืนการใช้สิทธิในโครงการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (มท 0803/ว2002) 09/10/2552
ระเบียบวาระการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2552 วันจันทร์ที่ 12 ต.ค.2552 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 5501 09/10/2552
แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (มท 0809.2/ว224) 09/10/2552
ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล จังหวัดลำพูน 09/10/2552
หารือการปรับปรุงระดับตำแหน่งบริหารของเทศบาลขนาดกลาง (เดิม) ให้มีระดับที่สูงขึ้น (มท 0809.2/ว222) 08/10/2552
หารือการแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช) (มท 0809.2/ว221) 08/10/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับงานพัสดุ รุ่นที่ 13 (เพิ่มเติม)(มท 0807.2/ว207) 08/10/2552
การรับรองรายงานการประชุม สถ. ครั้งที่ 4/2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว565) 08/10/2552
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ไปพลางก่อน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว276) 08/10/2552
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในระดับการศึกษาปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) เทคนิคการจัดประสบการณ์และการวิจัย ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2553 (มท 0893.2/ว1961)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
08/10/2552
การเดินทางไปร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี สถ. ประจำปี 2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว564 ) 08/10/2552
การเข้าร่วมกิจกรรมงานการจัดการที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินโดยขบวนการชุมชน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว1980) 08/10/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงาน อปท. รุ่นที่ 32, นักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 27 และบุคลากร รุ่นที่ 24 (มท 0807.3/ว223)
[บัญชีรายชื่อฯ]
07/10/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนายกเทศมนตรี รุ่นที่ 16,นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 17,เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 48,เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัสดุ รุ่นที่ 31 และเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รุ่นที่ 38 (มท 0807.3/ว222)
[บัญชีรายชื่อฯ]
07/10/2552
first previous ข้อมูลที่ 7621 - 7640 จาก 13483 next last