หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 04/08/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การปรับฐานคำนวณสิทธิการใช้ไฟฟ้าสาธารณะของเทศบาล (ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.3/ว2271) 23/11/2552
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 483/2552 เรือง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 20/11/2552
ขอส่งคู่มือการใช้โปรแกรมระบบบำเหน็จบำนาญฯ และแผ่นดีวีดีสื่อการเรียนรู้ประกอบการใช้โปรแกรมฯ เพิ่มเติม(มท 0808.5/ว2265) 20/11/2552
แนวทางการบันทึกโปรแกรมระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (มท 0808.5/ว2256) 20/11/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 18 (เพิ่มเติม) (มท 0807.3/ว5178) 20/11/2552
ระเบียบวาระการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2552 วันจันทร์ที่ 23 พ.ย. 2552 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 5501 สถ. 20/11/2552
การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (มท 0809.2/ว2264)
[รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2553]
20/11/2552
โครงการสัมมนาผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2553 รุ่นที่ 1-4 (มท 0893.4/ว2255)
[บัญชีรายชื่อผู้ดูแลเด็กดีเด่นที่เข้ารับการสัมมนาปี2553]
20/11/2552
ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด 20/11/2552
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ 20/11/2552
ประชาสัมพันธ์หนังสือประมวลกฎหมายและระเบียบการคลัง 19/11/2552
การตอบคำถามนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ 19/11/2552
การถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.3/ว2248) 19/11/2552
การดำเนินการตามโครงการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการและจัดทำบัตรประจำตัวคนพิการอย่างทั่วถึง (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว2244) 19/11/2552
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว2208)
[บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณฯ]
19/11/2552
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ 18/11/2552
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว637) 18/11/2552
การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2552 (มท 0893.3/ว2240) 18/11/2552
การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)(ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3795)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
18/11/2552
การบันทึกโปรแกรมระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (มท 0808.5/ว2236)
[รายชื่อฯ]
18/11/2552
first previous ข้อมูลที่ 7621 - 7640 จาก 13633 next last