หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 23/03/2561 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นไปศึกษาในหลักสูตร Master in Public Administration หรือ Master in Public Policy กพส. มท 0810.4/ว84 28/09/2555 01/10/2555
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น หลักสูตร Gender Mainstreaming in Fishing Community Development กพส. มท 0810.4/ว2682 28/09/2555 01/10/2555
สำรวจข้อมูลการปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว2673 28/09/2555 01/10/2555
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน กค. มท 0803/ว2678 28/09/2555 01/10/2555
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ. 28/09/2555 01/10/2555
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กศ. มท 0893.3/ว2675 28/09/2555 28/09/2555
จดหมายข่าว @POST ฉบับที่ 7/2555 ประจำเดือนตุลาคม 2555 ศส. มท 0806/ว41, ว42 27/09/2555 28/09/2555
รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องรายงานการเงินรวมภาครัฐ สน.คท. 0808.4/ว2664 28/09/2555 28/09/2555
แบบสำรวจความพร้อมในการดำเนินงานบนระบบบัญชี e-LAAS สน.คท. 0808.4/ว2579 28/09/2555 28/09/2555
ผลการตัดสินประกวดคำขวัญ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2555 กจ. 0802.5/ว15 28/09/2555 28/09/2555
โครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับสถาบันการเงินที่มีเงื่อนไขการดำรงเงินฝาก สน.คท. 0808.3/ว4551 28/09/2555 28/09/2555
ประชาสัมพันธ์โครงการการสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
[บัญชีรายชื่อฯ]     [ตารางอบรมโครงการ]
[ใบฝากเงิน]
สน.บถ. 0809.5/ว71 28/09/2555 28/09/2555
ข้อมูลการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน สน.คท. 0808.2/ว2655 28/09/2555 28/09/2555
กำหนดการรับมอบนโยบายจาก อสถ. (นายแก่นเพชร ช่วงรังษี) สล. 0801.1/ว63 28/09/2555 28/09/2555
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการเบิกหักพลักส่งเงินงบประมาณเป็นเงินฝากคลังทุนหมุนเวียนผ่าน GFMIS Web Online
[แนวปฏิบัติการบันทึก]
กค. 0803/ว2645 28/09/2555 28/09/2555
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว2609 27/09/2555 27/09/2555
รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้ส่งแบบ สบศ.1-3 สน.บถ. มท 0809.4/ว2612 27/09/2555 27/09/2555
การรับสมัครและประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น กพส. มท 0810.2/ว2634 27/09/2555 27/09/2555
โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของพนักงานส่วนตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สน.บถ. มท 0809.3/ว2629 27/09/2555 27/09/2555
โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สน.บถ. มท 0809.3/ว2628 27/09/2555 27/09/2555
first previous ข้อมูลที่ 7621 - 7640 จาก 17396 next last