หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 27/05/2561 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการสาธารณภัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน สบ.พถ. มท 0807.4/ว3176 23/11/2555 26/11/2555
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จากระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว3177 23/11/2555 26/11/2555
ขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2556 ให้แก่คณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด (เดือนตุลาคม 2555 - เดือนกันยายน 2556) สน.พร. มท 0890.3/ว3183 26/11/2555 26/11/2555
การประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์แะการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 38 The International Conference on Veterinary Science (38th ICVS 2013) สน.สส. มท 0891.3/ว2138 21/11/2555 26/11/2555
การเตรียมความพร้อมการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล กพส. มท 0810.3/ว3178 23/11/2555 23/11/2555
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กระทรวงมหาดไทย
[เอกสารแนบ]
กจ. มท 0802.3/ว3174 23/11/2555 23/11/2555
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ) กจ. - 23/11/2555 23/11/2555
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 11/2555 สล. มท 0801.2/ว390 21/11/2555 23/11/2555
การดำเนินการคัดเลือกนักการเมืองท้องถิ่นสตรีดีเด่น เนื่องในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2556 สน.พร. มท 0890.4/13726 21/11/2555 22/11/2555
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (กลุ่มสาระวิชาบริหาร) สน.บถ. มท 0809.4/ว3169 22/11/2555 22/11/2555
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์) สน.บถ. มท 0809.4/ว3167 22/11/2555 22/11/2555
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษาและกลุ่มสาระวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) สน.บถ. มท 0809.4/ว3168 22/11/2555 22/11/2555
การชี้แจงทำความเข้าใจต่อกลุ่มมวลชนกรณีการชุมนุมทางการเมือง สล. มท 0214/ว5484 21/11/2555 22/11/2555
ซักซ้อมการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว3143 21/11/2555 22/11/2555
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว3144 21/11/2555 22/11/2555
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กระทรวงมหาดไทย กจ. มท 0802.3/ว3160 22/11/2555 22/11/2555
แจ้งยกเลิกสถานพยาบาลของเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยใน (DRGs) กค. มท 0803/ว3151 21/11/2555 22/11/2555
ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว3148 21/11/2555 22/11/2555
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว3150 21/11/2555 21/11/2555
โครงการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนงานด้านการบริหารงานบุคคล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/13711 21/11/2555 21/11/2555
first previous ข้อมูลที่ 7621 - 7640 จาก 17644 next last