หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 20/01/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ขอความอนุเคราะห์หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มท ๐๘๐๑.๓/๕๔๓๒) 27/06/2554
รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๓.๒/ว๑๑๕๐)
[รายงานการประชุม]
27/06/2554
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๑๒๘๖) 27/06/2554
แจ้งผลการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพระราชทานและรางวัลชมเชย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ (มท ๐๘๙๓.๒/ว๑๑๔๑)
[รางวัลพระราชทาน]     [รางวัลชมเชย]
27/06/2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของ สถ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๒.๔/ว๑๒๘๐, ว๑๒๘๑) 27/06/2554
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศ ประจำปี ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๑๒๗๖)
[ประกาศรายชื่อรุ่นที่ 1]
27/06/2554
สำรวจคุณสมบัติของผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว๑๒๗๓) 24/06/2554
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๐.๔/ว๑๒๗๕) 24/06/2554
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๑๒๕๙) 24/06/2554
โครงการประกวดบทความเพื่อการรณรงค์ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่สังคมไทย (มท ๐๘๐๑.๓/ว๗๖) 24/06/2554
ประกาศรายชื่อนักศึกษา ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ ๖/๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (รอบที่ ๓)(ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว๑๒๖๘) 24/06/2554
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการผู้รับทุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๒.๔/ว๑๒๗๐) 24/06/2554
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินและการหักเงินบำนาญเพื่อชำระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงิน (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๑๒๖๓) 24/06/2554
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๑.๒/ว๑๗๕, ว๑๗๖) 24/06/2554
ขอความสนับสนุนโครงการจักรยาน ๗ แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๑.๒/๑๗๔) 24/06/2554
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๑๒๒๓) 23/06/2554
สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนยากจนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๑๒๐๓) 23/06/2554
การติดตามตัวชี้วัด/นโยบายและแผนงานที่สำคัญของ สถ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (มท ๐๘๑๐.๕/ว๑๒๕๐) 23/06/2554
การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๒.๓/ว๑๒๕๔) 22/06/2554
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำและค่าตอบแทนพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ และเรื่อง โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 22/06/2554
first previous ข้อมูลที่ 7621 - 7640 จาก 15691 next last