หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 13/02/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การติดตั้งและการเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.4/ว 1551) 31/05/2553
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤษภาคม 2553 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[เอกสารแนบฯ]
31/05/2553
แจ้งเลื่อนการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบการเงิน การคลัง ของผู้ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สำนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (ด่วนที่สุด มท 0805/ว 934)
[บัญชีรายชื่อฯ]
31/05/2553
การฝึกอบรมหลักสูตรเลขานุการนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (มท 0807.3/ ว 913) 31/05/2553
การฝึกอบรมหลักสูตรนายกเทศมนตรี รุ่นที่ 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (มท 0807.3/ว 912) 31/05/2553
การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับงานนักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 2 และหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับงานบุคลากร รุ่นที่ 2 ( มท 0807.3/ว 206)
[บัญชีรายชื่อฯ]
31/05/2553
การฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ประจำเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2553 (มท 0807.3/ว205)
[บัญชีรายชื่อ]     [ใบแจ้งการชำระเงินหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับงานพัสดุ รุ่นที่ 17]
31/05/2553
การสำรวจข้อมูลการศึกษาผู้ดูแลเด็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว 931) 31/05/2553
การฝึกอบรม โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจผู้บริหารเทศบาลในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกระบวนการแผนชุมชน ( ด่วนที่สุด มท0891.4/ว 921) 31/05/2553
การตรวจสอบงบการเงินปี 2552 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท 0803/ว928) 27/05/2553
การส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของผู้นำเครือข่ายผู้ดูแลเด็กเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับจังหวัด (มท 0893.4/ว930) 27/05/2553
แนวทางการจัดซื้อนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2553 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว923) 27/05/2553
แจ้งรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งครูเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้นวัตกรรมการศึกษาระดับสากลของครูปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ประเทศญี่ปุ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว929) 27/05/2553
การปฏิเสธหรือยกเลิกการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามที่ได้ร้องขอ (มท 0809.2/ว133) 27/05/2553
การฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจผู้บริหารเทศบาลในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกระบวนการแผนชุมชน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว917) 26/05/2553
การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย (มท 0803/ว910) 26/05/2553
การส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดเลือกไปนำเสนอในการประชุมสัมมนา ณ ประเทศมาเลเซีย (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว915) 26/05/2553
ขอทราบความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ ปีงบประมาณ 2554 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว132) 26/05/2553
โครงการฝึกอบรมการบังคับภาษีค้างชำระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้งให้ อปท. ที่ไม่มีรายชื่อแต่มีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรม สามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมได้) (มท 0808.3/925) 26/05/2553
การดำเนินการโครงการสัมมนาผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมาย (มท 0809.4/ว126,896) 25/05/2553
first previous ข้อมูลที่ 7621 - 7640 จาก 14371 next last