หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 03/09/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 30 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว305) 22/12/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 29 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว304) 22/12/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานคลัง รุ่นที่ 38 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว302) 22/12/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานคลัง รุ่นที่ 37 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว301) 22/12/2552
การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อจัดสรรเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐแก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว2468) 22/12/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 34 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว299) 22/12/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 51 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว310) 22/12/2552
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำกลุ่มงานในสังกัดสำนักกฎหมาย(มท 0201.2/ว4187) 22/12/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 34 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว306) 22/12/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานช่าง รุ่นที่ 30 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว303) 22/12/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ 11 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว300) 22/12/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัสดุ รุ่นที่ 33 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว308) 22/12/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รุ่นที่ 39 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว309) 22/12/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์ฯ รุ่น18,จัดเก็บเอกสาร รุ่น23,แก้ปัญหาPCเบื้องต้น รุ่น14,การเงินฯ รุ่น22, Advance Excel รุ่น7 และงานพัสดุ รุ่น14 (มท 0807.2/ว313) 22/12/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 13 (เพิ่มเติม)(มท 0807.3/ว312) 18/12/2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร ประธาน/รองประธานสภา อบต. รุ่นที่11 (เพิ่มเติม)(มท 0807.3/ว311) 18/12/2552
โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ในไตรมาสที่ 2 (ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว2426) 18/12/2552
การรายงานการติดตามสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2445)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
17/12/2552
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 (มท 0809.3/498) 17/12/2552
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2552 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.2/ว011) 17/12/2552
first previous ข้อมูลที่ 7621 - 7640 จาก 13743 next last