หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 20/08/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางการฝึกอบรมเพื่อทบทวนการปฎิบัติงานในระบบบัญชี e-LAAS ของหนังสือราชการ สถ. ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว๖๕๘ สน.คท. 25/01/2555 01/02/2555
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กจ. มท ๐๘๐๒.๓/ว๒๕๑, ว๑๓ 31/01/2555 01/02/2555
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท ๐๘๐๘.๓/ว๒๗๒ 31/01/2555 01/02/2555
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและประเมินบุคคลจากผู้ที่ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นตามผลการสอบแข่งขัน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ กจ. 01/02/2555 01/02/2555
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (กลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา) สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๔/ว ๒๖๑ 31/01/2555 31/01/2555
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์) สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๔/ว ๒๖๒ 31/01/2555 31/01/2555
หารือกรณีภาระหนี้เงินกู้ของเทศบาลตำบลน้ำก่ำ (องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก่ำ) สน.คท. มท ๐๘๐๘.๓/ว๒๔๙ 30/01/2555 31/01/2555
การอยู่เวร รปภ.สถ.และเวรติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำเดือน ก.พ. ๒๕๕๕ สล. 31/01/2555 31/01/2555
หารือแนวทางปฏิบัติกรณีการเบิกจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน สน.คท. มท ๐๘๐๘.๔/ว๒๒๘ 31/01/2555 31/01/2555
โครงการรักชาติถูกทางเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๕๕ กศ. มท ๐๘๙๓.๒/ว๒๕๔ 30/01/2555 31/01/2555
การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย พ.ศ. ๒๕๕๕
[เอกสารแนบฯ]
กจ. ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๒.๔/ว๒๔๓ 30/01/2555 30/01/2555
แนวทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕ กพส. ด่วนที่สุด มท ๐๘๑๐.๒/ว๒๔๘ 30/01/2555 30/01/2555
แจ้งสถานที่ฝึกอบรมสำหรับรุ่นที่ ๑-๒ ตามโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่นในเว็บไซต์ สน.พร. มท ๐๘๙๐.๔/ว๒๕๐ 30/01/2555 30/01/2555
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับจุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในทศวรรษที่สอง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ. มท ๐๘๐๙.๒/ว๒๐๐ 24/01/2555 30/01/2555
การปลอมแปลงหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สน.บถ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๒๓๕ 27/01/2555 27/01/2555
รายงานผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล แทนตำแหน่งที่ว่าง สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๒/ว๒๐ 26/01/2555 27/01/2555
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลแทนตำแหน่งที่ว่าง สน.บถ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๓๔๖ 26/01/2555 27/01/2555
แนวทางการจัดทำกระดาษทำการเพื่อปรับปรุงบัญชีนอกระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๒๓๓ 27/01/2555 27/01/2555
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ. 27/01/2555 27/01/2555
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอคืนเงินค่าลงทะเบียนหลักสูตรเกี่ยวกับวินัยฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ สน.บถ. ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๓๒ 09/01/2555 27/01/2555
first previous ข้อมูลที่ 7621 - 7640 จาก 16446 next last