หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 19/04/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อเป็นมืออาชีพ ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 4-10 (มท 0809.5/ว149)
[บัญชีรายชื่อฯ]
17/07/2552
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อเป็นมืออาชีพ ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 4-10 (มท 0809.5/ว149) 17/07/2552
ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อเป็นมืออาชีพ ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (มท 0809.5/ว148)
[ใบสมัครฯ]
[ใบรับฝากเงินฯ]
17/07/2552
ประชาสัมพันธ์ให้ทันตแพทย์ในสังกัด อปท. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เติมพลังจิต เพิ่มพลังใจ สานสายใยทันตแพทย์ (ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว1398) 17/07/2552
โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 และการจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนผู้ที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ประจำปี 2552 16/07/2552
การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานเพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ (มท 0812/ว1332,1333) 16/07/2552
การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2552 และค่าใช้จ่ายในการนำบุคลากรส่วนท้องถิ่นและชุมชนมาศึกษาดูงานและ/หรือเข้าร่วมประชุมเสวนาทางวิชาการในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1381) 16/07/2552
การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท 0812/ว1377,1378) 16/07/2552
ขอความสนับสนุนโครงการตลาดทั่วไทยปลอดภัยด้วยชุดทดสอบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (โครงการต้นกล้าอาชีพ) (มท 0891.3/ว1368) 16/07/2552
ส่งผู้ดูแลเด็กดีเด่นเข้าร่วมพิธีมอบโล่พร้อมเกียรติบัตร งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2552 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว1391)
[บัญชีรายชื่อฯ]
16/07/2552
สรุปสาระสำคัญจากการประชุม สถ. ครั้งที่ 3/2552 15/07/2552
การประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร (มท 0802.3/ว 1383) 15/07/2552
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาระดับชาติ เรื่อง อุบัติเหตุจราจร ครั้งที่ 9 (มท 0810.5/ว 1380) 15/07/2552
การขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันผ่านระบบบำเหน็จบำนาญ (มท 0803/ว 1366) 15/07/2552
มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ (มท 0803/ว 1354) 15/07/2552
ยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา (มท 0803/ว 1367) 15/07/2552
สำราจตำแหน่งนิติกร (ด่วนที่สุด มท 0802.4/ว 190) 14/07/2552
ขอเบิกเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) โครงการประปาหมู่บ้าน (มท 0808.2/ว 1372) 14/07/2552
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 77 พรรษา 12 สิงหาคม 2552 (มท 0801.2/ ว 1342) 14/07/2552
การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน และหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (มท 0807.3/ว 158,มท 0807.3/ว 157)) 14/07/2552
first previous ข้อมูลที่ 7621 - 7640 จาก 13182 next last