หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 23/04/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
[บัญชีรายชื่อ]
สน.กศ. มท0893.4/ว2254 25/10/2556 28/10/2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 5 สน.กศ. มท 0893.4/ว2281 28/10/2556 28/10/2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 4 สน.กศ. มท 0893.4/ว2280 28/10/2556 28/10/2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 3 สน.กศ. มท 0893.4/ว2279 28/10/2556 28/10/2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 2 สน.กศ. มท 0893.4/ว2278 28/10/2556 28/10/2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 1 สน.กศ. มท 0893.4/ว2277 28/10/2556 28/10/2556
ขอเชิญเข้าร่วมงาน "อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมอาเซียน" สน.พส. มท 0810.4/ว2271 25/10/2556 28/10/2556
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สน.กศ. มท 0893.3/ว2272 25/10/2556 28/10/2556
การโอนข้าราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น กจ. มท 0802.3/ว2249 24/10/2556 28/10/2556
เชิญประชุมคณะทำงานจัดทำ (ร่าง) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.4/ว2275 24/10/2556 28/10/2556
สำรวจข้อมูลผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 5 โครงการ สน.บถ. มท 0809.4/ว2259 25/10/2556 25/10/2556
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System:SIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
[บัญชีรายชื่อ]
สน.กศ. มท 0893.3/ว2263 25/10/2556 25/10/2556
การจัดฝึกอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับ "แผนและแนวทางการจัดสรรค่าใช้จ่ายสถานศึกษาในสังกัด อปท." สน.กศ. มท 0893.3/ว2260 25/10/2556 25/10/2556
ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ สล. มท 0801.1/ว82 25/10/2556 25/10/2556
การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี 2557 สน.มถ. มท 0892.1/ว2247 24/10/2556 25/10/2556
สรุปผลการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สน.มถ. มท 0892.4/ว2233 21/10/2556 24/10/2556
การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กค. มท 0803/ว2242 24/10/2556 24/10/2556
ขอแก้ไขข้อความในแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.สส. มท 0891.3/ว2245 24/10/2556 24/10/2556
ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ พ.ศ.2556 สน.กศ. มท 0893.2/ว2237 22/10/2556 24/10/2556
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว2241 24/10/2556 24/10/2556
first previous ข้อมูลที่ 521 - 540 จาก 11823 next last