หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 06/02/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การสำรวจข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่จะปรับปรุงซ่อมแซมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สน.พร. มท 0890.3/ว2102 28/09/2558 28/09/2558
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/ว5558 28/09/2558 28/09/2558
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 สน.คท. มท 0808.2/2099 25/09/2558 28/09/2558
แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ. มท 0809.4/ว29 25/09/2558 28/09/2558
การรายงานสถานะเงินงบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
[แบบรายงาน]
สน.คท. มท 0808.2/ว2095 25/09/2558 25/09/2558
หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะขั้นพื้นฐานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สน.พส. มท 0810.3/ว2011 24/09/2558 25/09/2558
การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว2094 25/09/2558 25/09/2558
เรียนเชิญร่วมประชุมอภิปรายเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ เป้าหมายระยะสั้น ระยะยาว และแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สน.พส. มท 0810.3/ว2013 24/09/2558 25/09/2558
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2089 24/09/2558 25/09/2558
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2556 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี) สน.บถ. มท 0809.4/ว28 25/09/2558 25/09/2558
ขอให้เร่งรัดการจัดส่งคู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ให้กับสำนักงาน ก.พ.ร. สน.มถ. มท 0892.4/ว2090 24/09/2558 24/09/2558
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สน.คท. มท 0808.2/ว2004 23/09/2558 24/09/2558
การเยี่ยมผู้พ้นโทษขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.3/ว2016 24/09/2558 24/09/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/14886-14950 23/09/2558 24/09/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (เพิ่มเติม)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/15004,15005 23/09/2558 24/09/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เพิ่มเติม)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/15001-15003 23/09/2558 24/09/2558
การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Local competency Test : LCT) ประจำปีการศึกษา 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว2008 24/09/2558 24/09/2558
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 9/2558 ประจำเดือนมิถุนายน 2558
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว2006 23/09/2558 23/09/2558
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรีขอประชาสัมพันธ์แจ้งที่อยู่ปัจจุบันของสำนักงาน สล. - 23/09/2558 23/09/2558
ชี้แจงการจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. integrity & Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติม) สน.มถ. มท 0892.4/ว2003 23/09/2558 23/09/2558
first previous ข้อมูลที่ 521 - 540 จาก 14342 next last