หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 20/01/2562 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การส่งเงินฝากสมทบทุนเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี 2561 สน.คท. มท 0808.5/ว5 04/10/2561 05/10/2561
ขอจัดส่ง Username และรหัสผ่าน สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผ่านระบบ ITAS ศปท.สถ. มท 0817.2/ว3154 05/10/2561 05/10/2561
ขยายเวลาการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) งวดที่ 4 สน.คท. มท 0808.3/ว3158 05/10/2561 05/10/2561
แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว3138 04/10/2561 05/10/2561
การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2562     [แบบรายงาน 1]
[แบบรายงาน 2]
กพส. มท 0810.4/ว3145 04/10/2561 04/10/2561
โครงการฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2562 สน.คท. มท 0808.4/ว3144 04/10/2561 04/10/2561
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สายงานการสอน สน.บถ. มท 0809.4/ว38 17/09/2561 04/10/2561
การฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 6 กจ. มท 0802.4/ว3123 03/10/2561 04/10/2561
การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหาร (Executive Development Program) รุ่นที่ 15 กจ. มท 0802.4/ว3124 03/10/2561 04/10/2561
ประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... กต. มท 0818.3/ว3130 03/10/2561 04/10/2561
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม) กค. มท 0803.3/ว3129 03/10/2561 03/10/2561
ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีคู่สัญญาแปรสภาพนิติบุคคล กค. มท 0803.3/ว3122 03/10/2561 03/10/2561
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
[เอกสารแนบ]
กค. มท 0803.3/ว3120 03/10/2561 03/10/2561
การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป กค. มท 0803.3/ว3121 03/10/2561 03/10/2561
การนำค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการออกกำลังกายมาส่งเบิกในระบบจ่ายตรง กค. มท 0803.3/ว3111 02/10/2561 02/10/2561
ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกแก่มูลนิธิไทยยั่งยืน กศ. มท 0816.1/ว3088 28/09/2561 02/10/2561
การดำเนินงานเกี่ยวกับหอกระจ่ายข่าวหมุ่บ้าน/ชุมชน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2,3]
กพส. มท 0810.4/ว5562 28/09/2561 02/10/2561
การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[แบบรายงานฯ]
กศ. มท 0816.2/ว3073 28/09/2561 01/10/2561
การสำรวจความต้องการเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนของ อปท. กพส. มท 0810.7/ว3091 28/09/2561 01/10/2561
แจ้งซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กยผ. มท 0815.4/ว3090 28/09/2561 01/10/2561
first previous ข้อมูลที่ 521 - 540 จาก 18689 next last