หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 05/10/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 7 (เดือนมิถุนายน 2558)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
สน.สส. มท 0891.3/ว1115 03/06/2558 03/06/2558
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 5/2558 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว1099 02/06/2558 03/06/2558
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1096 29/05/2558 03/06/2558
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปแบบกำหนดวัตถุประสงค์โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 7 (เดือนมิถุนายน 2558)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
สน.สส. มท 0891.3/ว1114 03/06/2558 03/06/2558
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว1112 03/06/2558 03/06/2558
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ. - 03/06/2558 03/06/2558
การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน สน.สส. มท 0891.2/ว1103 02/06/2558 03/06/2558
การส่งสำเนาคำสั่งบรรจุแต่งตั้งพร้อมบัตรประวัติ ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก สน.กศ. มท 0893.4/ว1083 29/05/2558 02/06/2558
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ที่มีข้าราชการครู พนักงานครูฯ ในสังกัดรวบรวมข้อมูลตามแบบฟอร์ม สน.บถ. มท 0809.4/ว1105 02/06/2558 02/06/2558
ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการของประชาชนในการใช้น้ำประปา และการขอโอนกิจการประปาจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.2/ว1072 28/05/2558 02/06/2558
การประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สน.กศ. มท 0893.2/ว1082 29/05/2558 29/05/2558
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมสัมมนาตามโครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2558 (รุ่นที่ 2) สน.มถ. มท 0892.4/ว1073 28/05/2558 29/05/2558
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่จัดตั้งใหม่และที่ถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.กศ. มท 0893.2/ว1080 29/05/2558 29/05/2558
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยและจัดทำผลงานทางวิชาการ เพื่อขอประเมินวิทยฐานะและพัฒนาการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.4/ว1077 29/05/2558 29/05/2558
การตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.สส. มท 0891.2/ว1071 28/05/2558 29/05/2558
มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ กค. มท 0803/ว1069 28/05/2558 28/05/2558
การขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย สน.พร. มท 0890.4/ว1068 28/05/2558 28/05/2558
รายงานข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาคืนเงินหลักประกันให้กับคู่สัญญา
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.กศ. มท 0893.3/ว1065 27/05/2558 28/05/2558
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 รุ่นที่ 4 สน.กศ. มท 0893.4/ว1026 20/05/2558 28/05/2558
แนวทางการรายงานสถานะปัจจุบันของเงินงบประมาณปี พ.ศ.2555 - 2557 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/ว1066 27/05/2558 28/05/2558
first previous ข้อมูลที่ 521 - 540 จาก 13855 next last