หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 30/09/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 20 สน.กศ. มท 0893.4/ว704 07/05/2557 08/05/2557
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงวิธีการ ขั้นตอน และการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปี 2557 (รุ่นที่ 4) ศส. - 07/05/2557 07/05/2557
ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยจากแผ่นดินไหว สน.สส. มท 0891.2/ว706 07/05/2557 07/05/2557
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว702 06/05/2557 06/05/2557
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญ (เพิ่มเติม) จำนวน 1 รุ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว684 02/05/2557 06/05/2557
การสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ NORJAM 2014 ครั้งที่ 14 สน.กศ. มท 0893.2/ว697 02/05/2557 06/05/2557
โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผลและประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำเอกสารการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สน.กศ. มท 0893.2/ว694 02/05/2557 06/05/2557
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.มถ. มท 0892.4/ว696 02/05/2557 06/05/2557
การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2556 สน.บถ. - 06/05/2557 06/05/2557
โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่" สน.บถ. มท 0809.1/ว698 02/05/2557 04/05/2557
การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ กจ. มท 0802.3/ว682 01/05/2557 02/05/2557
การกำหนดแบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว685 02/05/2557 02/05/2557
การรายงานข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาของครูผู้ดูแลเด็กที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็กที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีไว้ในตำแหน่งดังกล่าว สน.กศ. มท 0893.4/ว686 02/05/2557 02/05/2557
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงวิธีการ ขั้นตอน และการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปี 2557 (รุ่นที่ 3)
[บัญชีรายชื่อฯ]
ศส. - 02/05/2557 02/05/2557
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 9 สน.กศ. มท 0893.4/ว681 01/05/2557 01/05/2557
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สน.บถ. มท 0809.9/ว15 01/05/2557 01/05/2557
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม เรื่อง การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศส. มท 0806/ว569 08/04/2557 01/05/2557
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล และสวัสดิการอื่น สำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 3 สน.บถ. มท 0809.3/ว680 01/05/2557 01/05/2557
ตรวจสอบการประเมินกำหนดระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีพิเศษ สน.บถ. มท 0809.2/ว42 01/05/2557 01/05/2557
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดเก็บสถิติช้อมูลโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : sis) สน.กศ. มท 0893.3/ว675 30/04/2557 01/05/2557
first previous ข้อมูลที่ 521 - 540 จาก 12390 next last