หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 04/07/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ขอเปลี่ยนห้องการประชุมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณท้องถิ่นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สน.พส. มท 0810.3/ว349 18/02/2558 18/02/2558
ขอเปลี่ยนห้องการประชุมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณท้องถิ่นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สน.พส. มท 0810.3/ว15 18/02/2558 18/02/2558
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับฟังการบรรยายพิเศษจากวิทยากรชาวญี่ปุ่น สน.พส. มท 0810.4/ว37 18/02/2558 18/02/2558
ซักซ้อมแนวทางการเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เป็นระดับที่สูงขึ้น 1 ระดับ เป็นกรณีพิเศษ สน.บถ. มท 0809.2/ว16 18/02/2558 18/02/2558
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.3/ว345 18/02/2558 18/02/2558
การรายงานสภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผ่านระบบออนไลน์
[เอกสารแนบ]
สน.กศ. มท 0893.2/ว342 18/02/2558 18/02/2558
งานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว340 17/02/2558 18/02/2558
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง กำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำตัวของเจ้าของเรื่องหน่วยงานในสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สล. - 17/02/2558 17/02/2558
การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ.2558 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2558) สล. - 17/02/2558 17/02/2558
ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลสนามฟุตซอลประจำเทศบาล และสนามเด็กเล่นประจำเทศบาล สน.พส. มท 0810.3/ว337 17/02/2558 17/02/2558
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การยื่นแบบบัญชีแสดงรายการรับจ่ายของโครงการ (บช.1) กค. มท 0803/ว335 17/02/2558 17/02/2558
การสำรวจครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ และหลอดไฟฟ้าภายในสำนักงาน กค. มท 0803/2759 16/02/2558 16/02/2558
การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว326 16/02/2558 16/02/2558
การพัฒนาปรับปรุงระบบ e-GP เพิ่มเติม เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย กค. มท 0803/ว323 16/02/2558 16/02/2558
โครงการประชุมชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาโรงเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว325 16/02/2558 16/02/2558
การสำรวจข้อมูลความต้องการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านรวมทั้งบ่อบาดาลสาธารณะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.2/ว321 13/02/2558 13/02/2558
โครงการสร้างวิทยากรการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.3/ว314 12/02/2558 13/02/2558
การตรวจสอบข้อเท็จจริงการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.สส. มท 0891.3/ว308 12/02/2558 13/02/2558
ขอเชิญประชุมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณท้องถิ่นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชาติ สน.พส. มท 0810.3/ว0990 13/02/2558 13/02/2558
เร่งรัดรายงานจำนวนผู้สูงอายุ และตรวจสอบการคำนวณช่วงอายุ กับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ และเร่งรัดการรายงานยอดจำนวนคนพิการตามโครงการสนับสนุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.สส. มท 0891.3/ว315 13/02/2558 13/02/2558
first previous ข้อมูลที่ 521 - 540 จาก 13483 next last