หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 28/07/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การดำเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง สน.บถ. มท 0809.2/ว25 07/03/2559 10/03/2559
ขอทราบจำนวนอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ที่หน่วยงานภาครัฐต้องการใช้ กค. มท 0803/ว493 10/03/2559 10/03/2559
การจัดทำโครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.คท. มท 0808.3/ว477 08/03/2559 10/03/2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ครั้งที่ 3
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ. มท 0809.4/ว468 07/03/2559 10/03/2559
การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ และสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.คท. มท 0808.2/ว490 09/03/2559 09/03/2559
แก้ไขข้อความใน (โครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข) สน.สส. มท 0891.4/ว488 09/03/2559 09/03/2559
ขอความอนุเคราะห์ในการสำรวจข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[เอกสารแนบ 1]     [เอกสารแนบ 2]
[เอกสารแนบ 3]     [เอกสารแนบ 4]
[เอกสารแนบ 5]
สน.พส. มท 0810.4/ว484 08/03/2559 09/03/2559
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง สน.สส. มท 0891.2/ว487 09/03/2559 09/03/2559
การสำรวจข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.4/ว413 29/02/2559 09/03/2559
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว485 09/03/2559 09/03/2559
ผลการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว467 07/03/2559 08/03/2559
การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2559 สน.กศ. มท 0893.2/ว476 08/03/2559 08/03/2559
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กค. มท 0803/ว483 08/03/2559 08/03/2559
กำหนดรูปแบบฎีกาเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.3/ว475 08/03/2559 08/03/2559
การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) สน.พส. มท 0810.2/ว565 07/03/2559 08/03/2559
ประกาศ ก.อบต. เรื่องกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) สน.บถ. มท 0809.3/ว468 07/03/2559 07/03/2559
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
สน.กศ. มท 0893.3/ว1316 04/03/2559 07/03/2559
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศส. มท 0806/ว445 03/03/2559 07/03/2559
แจ้ง อปท. เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559
[บัญชีรายชื่อ อปท.]
ศส. มท 0806/ว11 25/02/2559 07/03/2559
การฝึกอบรมหลักสูตร "วิทยากรครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย" สน.กศ. มท 0893.4/ว456 04/03/2559 04/03/2559
first previous ข้อมูลที่ 521 - 540 จาก 14985 next last