หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 15/08/2561 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การเร่งรัดให้ก่อหนี้ผูกพันสัญญารายการในลักษณะงบลงทุนที่ดำเนินการขออุทธรณ์กับกรมบัญชีกลางและไม่ปรากฏรายการในร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... กยผ. มท 0815.3/ว2394 03/08/2561 06/08/2561
การดำเนินงานหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน กพส. มท 0810.4/ว4335 03/08/2561 06/08/2561
การป้องกัน แก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.4/ว2328 31/07/2561 06/08/2561
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน กจ. - 03/08/2561 03/08/2561
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม กศ. มท 0816.3/ว2371 03/08/2561 03/08/2561
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ กศ. มท 0816.3/ว2374 03/08/2561 03/08/2561
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำคู่มือการประเมินคุณธรรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ศปท.สถ. มท 0817.2/ว2365 02/08/2561 03/08/2561
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม กศ. มท 0816.3/ว2348 01/08/2561 02/08/2561
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 7/2561
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว2363 02/08/2561 02/08/2561
ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม (วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561) กพส. มท 0810.5/ว2362 02/08/2561 02/08/2561
ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ. มท 0809.2/ว2325 31/07/2561 02/08/2561
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การจัดงาน Thailand Social Expo 2018 กพส. มท 0810.2/ว2359 02/08/2561 02/08/2561
บัญชีนวัตกรรมไทย
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/ว2331 02/08/2561 02/08/2561
บัญชีนวัตกรรมไทย
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/ว2330 31/07/2561 02/08/2561
แจ้งเลื่อนการจัดงาน (รวมใจเป็นหนึ่งเดียว United as One) สล. มท 0801.2/ว 2741 01/08/2561 01/08/2561
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2345 01/08/2561 01/08/2561
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กค. มท 0803.3/ว2349 01/08/2561 01/08/2561
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว2344 01/08/2561 01/08/2561
ปรับแก้ไขหลักเกณฑ์การประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2561
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส. มท 0810.5/ว2338 31/07/2561 01/08/2561
การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กศ. มท 0816.4/ว2346 01/08/2561 01/08/2561
first previous ข้อมูลที่ 41 - 60 จาก 17941 next last