หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 04/06/2566 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานปกครอง (กลุ่มงานการบริหารงานบุคคลและพัฒนาท้องถิ่น) รุ่นที่ 3 30/04/2547
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2547 30/04/2547
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 28/04/2547
การดำเนินการตามโครงการ "กระจกท้องถิ่น" 28/04/2547
วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิจารณาลงโทษผู้ทิ้งงาน 28/04/2547
การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 27/04/2547
แบบกรอกข้อมูลสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา (สำหรับ อบจ./อบต./เทศบาลที่ไม่มีโรงเรียนในสังกัด) 27/04/2547
แบบกรอกข้อมูลสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา (สำหรับเทศบาล/เมืองพัทยาที่มีโรงเรียนในสังกัด) 27/04/2547
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
27/04/2547
การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมของบุคลากรส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2547 26/04/2547
การจัดสัมมนาทางวิชาการ "ครึ่งทศวรรษของการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" 26/04/2547
การดำเนินโครงการ Internet ตำบล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
26/04/2547
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการรับรวมและแยกพื้นที่บางส่วนของสภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล 26/04/2547
รายชื่อผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานช่าง รุ่นที่ 2 26/04/2547
รายชื่อผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุข รุ่นที่ 2 26/04/2547
รายชื่อผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 22 26/04/2547
รายชื่อผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 23 26/04/2547
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 25/04/2547
การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 25/04/2547
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการจากผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยม และบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี 2547 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 25/04/2547
first previous ข้อมูลที่ 26061 - 26080 จาก 26410 next last