หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 08/06/2566 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษประจำปี 2547
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
28/05/2547
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ (ฉบับที่3) 28/05/2547
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเรียกบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ(ปริญญาตรีเกียรตินิยมและปริญญาโทจากบุคคลภายนอก) 27/05/2547
ประกาศการเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จังหวัดหนองบัวลำภู 26/05/2547
โครงการฝึกอบรมข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
26/05/2547
การประสานงานเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 25/05/2547
การลงรายการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการรอบการประเมินครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2547) ในทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) และสมุดประวัติข้าราชการของข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 25/05/2547
โครงการฝึกอบรมข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 25/05/2547
การดำเนินโครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา สำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24/05/2547
คำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
[เอกสารประกอบ]
24/05/2547
แจ้งแนวทางปฏิบัติในการปรับอัตราเงินเดือน ค่าจ้างของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24/05/2547
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2547 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 24-28 พ.ค. 2547
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
24/05/2547
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2547 รุ่นที่ 5-7 ระหว่างวันที่ 7- 25 มิ.ย. 2547
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
24/05/2547
การมอบอำนาจหน้าที่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
21/05/2547
คำสั่งแต่งตั้ง(ย้าย) นักวิชาการเงินและบัญชี 3-5 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 21/05/2547
การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2547 20/05/2547
การเบิกค่ารักษาพยาบาลสำหรับคู่สมรสซึ่งเป็นผู้รับบำนาญ 20/05/2547
ประกาศเทศบาลตำบลหนองแค เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล 20/05/2547
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2547 รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2547
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
20/05/2547
การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมของบุคลากรส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2547
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
19/05/2547
first previous ข้อมูลที่ 26021 - 26040 จาก 26436 next last