หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 08/02/2566 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แจ้งแนวทางการดำเนินงานงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปฯ (pdf) 15/01/2547
โครงการสัมมนา ครู อาจารย์ ระดับผู้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สังกัดเทศและเมืองพัทยา ครั้งที่ 1/2547 (pdf) 15/01/2547
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว (pdf) 15/01/2547
การยุติการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการชำระค่าเสียหาย (pdf) 14/01/2547
การโอนจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2547 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อลดช่องว่างทางการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (pdf) 14/01/2547
ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ. 2547 (pdf) 14/01/2547
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินบุคลากรถ่ายโอน (pdf) 14/01/2547
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการตามมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (pdf) 14/01/2547
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (pdf) 12/01/2547
แจ้งมติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (pdf) 09/01/2547
การกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (pdf)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
08/01/2547
การจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (pdf) 08/01/2547
การประชุมเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (pdf) 08/01/2547
การเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ (pdf)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
08/01/2547
คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ (pdf)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
08/01/2547
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสางานผู้บริหาร (pdf)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
08/01/2547
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (pdf)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
08/01/2547
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 (pdf)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
08/01/2547
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (pdf)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
08/01/2547
การปรับเปลี่ยนขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาและฝึกอบรมในต่างประเทศเพิ่มเติม (pdf) 07/01/2547
first previous ข้อมูลที่ 25761 - 25780 จาก 25860 next last