หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 27/09/2565 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) และ วัน เวลา สถานที่สอบ (ก.อบต. จังหวัดนครสวรรค์) 16/03/2547
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง จนท.พัสดุ จนท.ธุรการ ช่างโยธา จนท.การเงินและบัญชี จนท.จัดเก็บรายได้ จนท.บันทึกข้อมูล จนท. สุขาภิบาล และ ช่างไฟฟ้า (ระดับ 1) 16/03/2547
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน นิติกร นักพัฒนาชุมชน จนท.ตรวจสอบภายใน (ระดับ 3) 16/03/2547
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง จพง.การเงินและบัญชี จพง. จัดเก็บรายได้ และนายช่างโยธา (ระดับ 2) 16/03/2547
การขอใช้สิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัยแล้วออกจากราชการโดยกรณียังไม่ถึงที่สุด 15/03/2547
การจัดหารถประจำตำแหน่งและรถนั่งส่วนกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15/03/2547
การปรับปรุงแก้ไขและทบทวนการให้สิทธิพิเศษในการจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.) 15/03/2547
การเลื่อนระดับข้าราชการผู้ผ่านการประเมินผลงาน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
15/03/2547
การใช้ใบเสร็จรับเงินของบริษัททัวร์เป็นหลักฐานประกอบการจ่าย 15/03/2547
ค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตของผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 15/03/2547
จัดลำดับความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่ยังไม่มีระบบประปาท้องถิ่น 15/03/2547
จัดอบรมแนะนำการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ 15/03/2547
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยมและบุคคลที่สำเร็จการศึกษาปริญญาโทเข้ารับราชการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง 3 เจ้าพนักงานปกครอง 4 นิติกร 3 นิติกร 4 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 (เพิ่มเติม) 15/03/2547
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.2547 15/03/2547
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 15/03/2547
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานการชำระราคาบ้านและที่ดินเพื่อการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ 15/03/2547
โครงการสัมมนาการวางระบบการควบคุมภายในและการติดตามประเมินผล 15/03/2547
test by admin 12/03/2547
การโอนเงินภาษีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
12/03/2547
ข้อมูลจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12/03/2547
first previous ข้อมูลที่ 24901 - 24920 จาก 25143 next last