หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 29/09/2565 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ-ขั้นสูง ของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ 23/06/2547
การรักษาความลับของทางราชการ 23/06/2547
การหักเงินรายได้จากการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการไว้ใช้จ่าย 23/06/2547
แนวทางปฏิบัติกรณีจัดตั้งและยุบรวมสภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล 23/06/2547
การเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21/06/2547
การแก้ไขปัญหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการ Internet ตำบล ใช้การไม่ได้ 21/06/2547
การให้ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการและบุตรของข้าราชการกระทรวงมหาดไทย 21/06/2547
โครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2547 และใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 21/06/2547
การกำหนดรหัสหมวดรายจ่ายย่อยงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศเพิ่มเติม 18/06/2547
การกำหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 18/06/2547
การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพยายามในการจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547 18/06/2547
การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ 18/06/2547
การปรับอัตราเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลและค่าจ้างลูกจ้างประจำตำแหน่งภารโรง 18/06/2547
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มโรคเรื้อรัง 4 โรค 18/06/2547
ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดรายงานข้อมูลการจัดสรรงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสมรรถนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาเศรษฐกิจรานราก การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 18/06/2547
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2547 18/06/2547
รายงานการอนุมัติเงินกู้สามัญ ครั้งที่ 11/2547 18/06/2547
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) (สมศ.) ได้จัดประชุมเรื่อง "การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น : มุมมองจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก" ในวันจันทร์ที่ 21 มิ.ย.2547 18/06/2547
การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2547 17/06/2547
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรมบุคลากรส่วนท้องถิ่น งบประมาณ 2547 (หลักสูตร นายก อบต.รุ่นที่ 25 และ ปลัด อบต. รุ่นที่ 15-17)
[บัญชีรายชื่อ]
16/06/2547
first previous ข้อมูลที่ 24701 - 24720 จาก 25163 next last