หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 12/08/2565 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยมและบุคคลที่สำเร็จการศึกษาปริญญาโทเข้ารับราชการ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
08/03/2547
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด ประจำปี 2547 08/03/2547
การโอนเงินภาษีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
04/03/2547
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัด ติดตามให้ผู้ที่อยู่ในข่ายเสียภาษีชำระภาษีให้ครบถ้วนฯ 04/03/2547
การกำหนดสถานพยาบาลของทางราชการ 03/03/2547
การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ในช่วงปิดภาคเรียน 03/03/2547
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 03/03/2547
การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง สิทธิพิเศษขององค์การแบตเตอรี่ 03/03/2547
การมอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าปฏิบัติราชการแทน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
03/03/2547
การสรรหาผู้มีผลงานดีเด่น สาขาผู้บริหารการศึกษา 03/03/2547
การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีบำบัดรักษาโรคด้วยวิธีการทางการแพทย์แผนไทย 03/03/2547
ค่าตอบแทนผู้นำการออกกำลังกาย 03/03/2547
ซักซ้อมการปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
03/03/2547
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง การติดตามและแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
03/03/2547
ประกาศผลการสอบคัดเลือก (ภาค ก) ในการสอบเปลี่ยนสายงานข้าราชการ สถ. 03/03/2547
ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา 03/03/2547
การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ในช่วงปิดภาคเรียน 02/03/2547
การประชุมปฏิบัติการอบรมครูวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับประถมศึกษา 02/03/2547
การพิจารณาปรับปรุงจำนวนวันหยุดราชการ 02/03/2547
ข้าราชการพลเรือนสามัญครบเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547 02/03/2547
first previous ข้อมูลที่ 24681 - 24700 จาก 24894 next last