หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 11/08/2565 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานปกครอง (กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาท้องถิ่น) รุ่นที่ 2
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
17/03/2547
การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2547
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
16/03/2547
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนตำบล จังหวัดสงขลา ตำแหน่ง จนท.ธุรการ1 จนท.พัสดุ 1 จนท.บันทึกข้อมูล 1 จนท.การเงินและบัญชี 1 ช่างโยธา 1 และช่างไฟฟ้า 1 จพง.ธุรการ 2 จพง.การเงินและบัญชี 2 นายช่างโยธา 2 จพง.พัสดุ2 และ จพง.จัดเก็บรายได้ 2 16/03/2547
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนตำบล จังหวัดสงขลา ตำแหน่ง นิติกร 3 นักพัฒนาชุมชน 3 จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 นักวิชาการศึกษา 3 และบุคลากร 3 16/03/2547
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) และ วัน เวลา สถานที่สอบ (ก.อบต. จังหวัดนครสวรรค์) 16/03/2547
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง จนท.พัสดุ จนท.ธุรการ ช่างโยธา จนท.การเงินและบัญชี จนท.จัดเก็บรายได้ จนท.บันทึกข้อมูล จนท. สุขาภิบาล และ ช่างไฟฟ้า (ระดับ 1) 16/03/2547
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน นิติกร นักพัฒนาชุมชน จนท.ตรวจสอบภายใน (ระดับ 3) 16/03/2547
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง จพง.การเงินและบัญชี จพง. จัดเก็บรายได้ และนายช่างโยธา (ระดับ 2) 16/03/2547
การขอใช้สิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัยแล้วออกจากราชการโดยกรณียังไม่ถึงที่สุด 15/03/2547
การจัดหารถประจำตำแหน่งและรถนั่งส่วนกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15/03/2547
การปรับปรุงแก้ไขและทบทวนการให้สิทธิพิเศษในการจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.) 15/03/2547
การเลื่อนระดับข้าราชการผู้ผ่านการประเมินผลงาน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
15/03/2547
การใช้ใบเสร็จรับเงินของบริษัททัวร์เป็นหลักฐานประกอบการจ่าย 15/03/2547
ค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตของผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 15/03/2547
จัดลำดับความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่ยังไม่มีระบบประปาท้องถิ่น 15/03/2547
จัดอบรมแนะนำการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ 15/03/2547
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยมและบุคคลที่สำเร็จการศึกษาปริญญาโทเข้ารับราชการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง 3 เจ้าพนักงานปกครอง 4 นิติกร 3 นิติกร 4 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 (เพิ่มเติม) 15/03/2547
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.2547 15/03/2547
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 15/03/2547
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานการชำระราคาบ้านและที่ดินเพื่อการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ 15/03/2547
first previous ข้อมูลที่ 24641 - 24660 จาก 24887 next last